Na­ro­dila som sa v Bra­ti­slave. Takže by sa o mne mohlo po­ve­dať, že som ro­dená Bra­ti­slav­čanka. Svoje prvé roky ži­vota som pre­žila v tomto na­šom veľ­kom veľ­ko­meste. Sa­moz­rejme, ako malé dieťa som si ne­uve­do­mo­vala, že vy­ras­tám v hlav­nom meste. Mys­lela som si, že takto žijú ľu­dia po ce­lom svete. Nuž bola som dieťa. Keď som mala asi šesť ro­kov, od­sťa­ho­vali sme sa z Bra­ti­slavy na de­dinu. Tam som vy­ras­tala až do svo­jich pät­nás­tich a po­tom sme sa opäť vrá­tili. Späť do veľ­ko­mesta.29955254092_7c3dcca03d_ofoto: thought­ca­ta­log.com

Keď ži­jete v meste zís­kate ano­ny­mitu a po­cit, že ni­kdy nie ste sami zá­ro­veň.
Pre­pl­nené ulice.
Pre­pl­nené cesty.
Ne­prí­jemní, na­hne­vaní ľu­dia v MHD.
Ne­prí­jemní, na­hne­vaní ľu­dia v ob­cho­doch.
Hluk z ciest.
Ne­ko­nečné ča­ka­nie v po­tra­vi­nách.

A tak ďa­lej…

Ja osobne som si zvykla na ži­vot v meste veľmi rýchlo. Úp­rimne, mo­men­tálne som v ta­kom veku, že si ne­viem pred­sta­viť svoj ži­vot ni­kde inde. No nie­kedy je to ťažké. Člo­vek sa cíti ohu­čane a nie­kedy jed­no­du­cho po­tre­buje vy­pad­núť, a ujsť z ru­chu mesta. No nie vždy je tu tá mož­nosť utiecť na chatu nie­kam do hôr.  Preto mám pre vás pár ti­pov ako na chvíľu vy­pnúť aj keď ži­jete v meste.

 1. Páľte doma sviečky

Možno to znie hlúpo ale ho­riace vo­ňavé sviečky do­kážu uro­biť zá­zraky a váš byt zú­tul­nia, sprí­jem­nia a do­konca aj pri­vo­ňajú.

 1. Na­kúpte si rast­liny
  Je jedno či váš byt za­pl­níte or­chi­de­ami alebo oby­čaj­nými čín­skymi ru­žami. Kve­tiny váš byt oži­via. V meste veľa ze­lene ne­vi­díme, tak prečo si ju ne­pre­niesť do­mov. A ne­za­bú­dajte, že v lete si mô­žete na bal­kóne spra­viť sú­kromnú mini záh­radku.
 2. Pre­chá­dzajte sa mimo mesta
  Každá mest­ská časť ma svoju ze­len­šiu časť. Či už ide o Petr­žalku alebo Kar­lovú ves, v kaž­dej mest­skej časti v Bra­ti­slave ( ale aj v iných väč­ších mes­tách) náj­dete svoj park. Pre­chá­dzajte sa tam. Vždy keď sa bu­dete cí­tiť una­vene, zo­berte si so se­bou ob­ľú­benú hudbu a ute­kajte sa pre­vet­rať na vzduch. Len tak.
 3. Upracte si vo va­šom úto­čisku!
  Po­znáte ten po­cit, keď sa vrá­tite po ná­roč­nom dni ko­nečne do­mov a v ku­chyni je hro­mada ne­umy­tého riadu, v obý­vačke sú zvyšky zo vče­raj­šej ve­čere a v kú­peľni máte ne­umytú vaňu? No toto nie je prí­liš prí­jemný ná­vrat do­mov po ná­roč­nom dni, lebo vám za­čína ďal­šia pra­covná šichta! Preto sa snažte udr­žia­vať si svoj prí­by­tok čistý a raz do týždňa ( dajme tomu cez ví­kend ) urobte po­riadne upra­to­va­nie. Uvi­díte, že sa doma bu­dete cí­tiť hneď lep­šie.
 4. Je­den ve­čer ne­po­ze­rajte te­le­ví­ziu. Na­miesto toho si za­pnite upo­ko­ju­júcu hudbu a čí­tajte si
  Po­kiaľ vás ne­ba­via knihy kres­lite, varte, vy­ší­vajte. Jed­no­du­cho robte čo­koľ­vek čo vás na chvíľu od­trhne od re­a­lity.

A aké sú vaše tipy ako unik­núť chladu veľ­ko­mesta?

 

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre