Každé ráno doňho po­ze­ráme a vra­víme si: „Ne­mám si čo ob­liecť.“ A v sku­toč­nosti je pre­pl­nený ob­le­če­ním. Ale akým? Väč­šinu z toho ne­no­síme, lebo je to už ne­mo­derné alebo to jed­no­du­cho ne­máme s čím skom­bi­no­vať. Každý šat­ník sa však dá udr­žať ak­tu­álny a vždy in.

UPRA­TUJ!

Asi naj­dô­le­ži­tej­šou ve­cou, bez kto­rej sa ne­poh­neš ďa­lej, je upra­ta­nie. Vy­hraď si jedno po­obe­die iba pre svoj šat­ník a po­riadne ho uprac. Zbav sa všet­kých vecí, ktoré sú ti malé. Vecí, ktoré už dávno ne­no­síš, ale predsa ich od­kla­dáš pre prí­pad, že by sa niečo z toho vrá­tilo do módy. Nič z toho ne­bu­deš po­tre­bo­vať. Iba ti to zby­točne za­berá pries­tor.

šatník1

MI­NI­MA­LI­ZUJ

Každá ob­čas za­tú­žime po ne­ja­kom bláz­ni­vom mód­nom kúsku, ktorý je práve te­raz hi­tom se­zóny, ale o rok, dva už bude to­tálne out. A predsa túto chybu ro­bíme stále do­okola. Skús sa pri na­ku­po­vaní aj tro­cha za­mys­lieť a nie iba bez­hlavo utrá­cať za všetko, čo ti prvé padne do oka. Ob­chody sú plné krás­nych, mi­ni­ma­lis­tic­kých kús­kov. Čisté lí­nie, čisté farby. Biela, čierna, kré­mová. Tieto kúsky ni­kdy ne­vyjdú z módy. A ak si pri­pla­tíš za kva­lit­nejší ma­te­riál, tak bude mať aj dl­h­šiu trvan­li­vosť. A to ne­vra­vím o ľah­kej kom­bi­no­va­teľ­nosti. Skús mys­lieť mi­ni­ma­lis­ticky.

KON­TRO­LUJ

Nič nie je hor­šie, ako keď sa nie­kam po­náh­ľaš, rýchlo vy­be­rieš niečo zo skrine a už keď si preč z domu si všim­neš, že tá blúzka, ktorú máš práve na sebe je špi­navá, alebo po­kr­čená. Preto kon­tro­luj čo si ukla­dáš do šat­níka. Dbaj na to, aby si vždy mala všetko vy­žeh­lené, op­raté a prí­padne dierky alebo ne­do­ko­na­losti za­šité. Ne­mu­síš mať ani drahé ob­le­če­nie, po­kiaľ bude vždy upra­vené, bude in aj bez pár eur na­vyše.

šatník3

BUĎ PRI­PRA­VENÁ

Po­sledný krok k tomu, aby bol tvoj šat­ník funkčný, je jeho fle­xi­bi­lita. A tým mys­lím, že je po­trebné ho vy­ba­viť na každú si­tu­áciu. Keď ideš nie­kam špor­to­vať, ne­vez­meš si predsa tú krásnu sukňu, čo si si kú­pila na ka­ma­rá­tovu párty. Preto mysli do­predu a maj tam z kaž­dého niečo. Zo­pár špor­to­vých kús­kov ako aj niečo ele­gantné. Malé čierne šaty a biela ko­šeľa sú ty­pický zá­klad. Čo si vy­be­rieš je však len na tebe.

Me­nej je nie­kedy viac a preto aj rád by už sta­čilo. Poď sa rovno vr­hnúť na to upra­to­va­nie a spra­viť si in šat­ník.

foto: tum­blr

Komentáre