Stres je ne­ví­taný spo­loč­ník pre kaž­dého a preto sa v dneš­nej dobe za­oberá nie­koľko štú­dii s tým ako efek­tívne s ním bo­jo­vať. Množ­stvo ve­dec­kých dis­cip­lín sa plno kon­cen­truje na ná­lez toho, čo by zmier­nilo stres a jeho cel­kové vplý­va­nie na ľud­ský or­ga­niz­mus.

Exis­tuje nie­koľko od­po­rú­ča­ných kro­kov ako bo­jo­vať so stre­som. Me­di­cína sa za­oberá s touto prob­le­ma­ti­kou a hľadá, čo na­jú­čin­nej­šie rie­še­nie. V otázke stresu však svoje vý­znamne miesto zau­jala ho­me­opa­tická liečba, ktorá na prí­rod­nej báze pri­chá­dza s pro­ce­dú­rami, ktoré sú ľud­skému telu pri­ro­dzené a ne­ná­silne.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Už naj­star­šie ci­vi­li­zá­cie sa za­bý­vali otáz­kami vnú­tor­ného du­cha člo­veka. Ve­deli ovlá­dať tech­niky du­šev­ného cvi­če­nia, očis­te­nia or­ga­nizmu od ne­ga­tív­nej ener­gie, kde bez­po­chybne stres mô­žeme za­ra­diť. Je dô­le­žité po­dot­knúť však, že v tej dobe ne­bol stres až ta­kou vý­raz­nou sú­čas­ťou ži­vota ľudí. Staré mo­no­te­is­tiké ná­bo­žen­stvá či bud­hiz­mus, hin­du­iz­mus prak­ti­zujú ne­us­tále ri­tu­ály, ktoré is­tým spô­so­bom ob­no­vujú ľud­ský or­ga­niz­mus. Na­sle­do­vať rady pred­sta­vi­te­ľov bud­hizmu či hin­du­izmu sú is­tým spô­so­bom ako pred­chá­dzať stresu.

unsp­lash.com

Na dru­hej strane my, ľu­dia zá­pad­nej ci­vi­li­zá­cie, sme pod ne­us­tá­lym tla­kom a zho­nom, ktorý nás núti žiť v strese. Na­priek tomu, však mo­derná veda po­sky­tuje mnoho prak­tík ako sa zba­viť stresu. Stres mô­žeme eli­mi­no­vať správ­nou vy­vá­že­nou stra­vou. Otázka správ­nej vý­živy a jej dô­sledne spl­ne­nie sa môže stáť jed­ným z rie­šení ako ne­pod­ľa­hnúť stresu na za­čiatku a úspešne sa mu vy­hnúť.

Pri otázke zvlád­nu­tia stresu však vždy príde člo­vek ku kon­fron­tá­cii so se­bou sa­mým. Člo­vek sám si musí uspo­ria­dať a zor­ga­ni­zo­vať svoj ži­vot tak, aby sa vy­hol pria­mym stre­so­vými si­tu­áciám. V ne­po­sled­nom rade je nutné zba­viť sa zdroja ne­ga­tív­nej ener­gie, ktorá je mno­ho­krát za­čiat­kom spúš­ťača stresu. Re­cept však na úplne od­strá­ne­nie stresu však nie je do­stupný. Je mnoho mož­ností ako sa k nemu do­pra­co­vať, ale všetko sú to len sprie­vodné fak­tory. Dô­le­ži­tosť sa kla­die na jed­not­livca, ktorý musí do­priať sa­mému sebe čas po­trebný na to sa po­sta­viť stresu ako ta­kému a zvlád­nuť ho za kaž­dých pod­mie­nok. „Ak vní­mame uda­losť ako stre­su­júcu, ob­tiažnu alebo bo­les­tivú, taká po­tom bude. Ak si po­vieme, že uda­losť je vzru­šu­júca uda­losť alebo zá­bava, taká po­tom bude.“

Komentáre