Tep­láky: jed­nými mi­lo­vané a inými za­tra­co­vané.  V dneš­nej dobe sú mi­mo­riadne ob­ľú­bené, hlavne tie v še­dej alebo čier­nej farbe. Pre nie­koho sú sy­no­ny­mom po­hod­lia, ne­ná­roč­nosti, špor­to­vého štýlu, iným sa spá­jajú s le­ni­vos­ťou a ne­zá­uj­mom o vlastný zo­vňaj­šok.

Ke­dysi tento typ ob­le­če­nia pat­ril len do te­lo­cvične alebo na gauč pred te­le­ví­ziu, po­stupne sa do­stal do ulíc ako voľ­no­ča­sový odev a stála sú­časť šat­níka. Dô­ka­zom toho sú pre­hliadky ná­vrhá­rov ako na­prí­klad Ale­xan­der Wang a Isa­bel Ma­rant alebo out­fity Ri­hanny, Gigi Ha­did a Ken­dall Jen­ner. Zdá sa, že mladé baby spra­vili z oby­čaj­ných še­dých tep­lá­kov svoju po­vinnú uni­formu.

Nie je to do­ko­nalý trend, ale skúsme ich pri­rov­nať na­prí­klad k le­gí­nam. Keď sa za­čali no­siť, krú­tili sme hla­vami, dnes sa nad nimi už ne­po­za­sta­vu­jeme. Ako ale no­siť tep­láky tak, aby si ne­vy­ze­rala, že sa vzdá­vaš a je ti jedno, čo na seba ob­le­čieš, ale ako sku­točná módna expertka? Ak si vy­be­rieš také, ktoré ti na­ozaj sadnú a skom­bi­nu­ješ ich s tými správ­nymi kús­kami, bu­deš vy­ze­rať skvele.

Kúp si také, ktoré nie sú úplne voľné, skôr ob­tia­hnuté a kon­čiace nad člen­kami. Majú ši­roký pás a dolnú man­žetu. Ta­kému typu sa vše­obecne ho­vorí jog­gers. Úplne naj­jed­no­duch­šie ale aj ne­je­fekt­nej­šie je do­pl­niť ich bie­lym trič­kom či crop to­pom, te­nis­kami a bun­dič­kou. Tá môže byť de­ni­mová, ko­žená alebo bom­bera. Ne­mu­síš zo­stať ale len pri kom­forte za­be­hnu­tých tren­dov. Skús oby­čajné tričko vy­me­niť za lu­xusný top či blúzku  a te­nisky za lo­dičky. K tomu sa hodí vý­razný ná­hr­del­ník a hravá ka­belka. Tak už ne­budú na prvý po­hľad pri­po­mí­nať cvi­čebný úbor, ale stále im zo­stane ten správny street-sty­le­ový do­jem.  Ak máš chuť upo­zor­niť na no­ha­vice, za­me­raj sa na vzory a ma­te­riály. Kve­ti­nové či geomet­rické mo­tívy vy­ze­rajú su­per s jed­no­fa­reb­ným pas­te­lo­vým vr­chom. Alebo mô­žeš zvo­liť tep­láky v jas­ných far­bách z jem­nej­šieho, pa­da­vého ma­te­riálu.

01

foto: fas­hi­onins­pi­ra­ti­onb­log.com

02

foto: lo­okas­tic.com

03

foto: lof­fi­ciel­sin­ga­pore.com

04

foto: swim­ming.com

05

foto: sin­ce­re­ly­ju­les.com

10

foto: ae­lida.com

co­ver foto: cos­mo­po­li­tan.com

 

 

 

 

Komentáre