Viem, bol som veľmi mladý. Viem aj to, že som sa ve­ľa­krát za­hrá­val so svo­jím ži­vo­tom.  Áno a viem aj to, že som pár­krát utie­kol hro­bá­rovi z lo­paty. Po­sled­ný­krát sa mi to bo­hu­žiaľ už ne­po­da­rilo.

Viem, že vám všet­kým chý­bam. Viem, že všet­kým chýba aj môj smiech. Viem, že vám všet­kým chý­bajú aj moje bláz­nivé ná­pady, ktoré som vždy zre­a­li­zo­val s mo­jimi bratmi. Viem, že vám chýba moja ener­gia, ktorú som roz­dá­val na­okolo ako mi to ľu­dia zvykli ho­vo­riť.

Vi­del som vás všet­kých na mo­jej po­sled­nej roz­lúčke. Cí­til som každú jednu slzu, ktorá vy­padla z oka a cí­til som aj tú hroznú bo­lesť a zú­fals­tvo, ktoré ste po­ci­ťo­vali. Po­čul som plač kaž­dého jed­ného z vás. A v ten mo­ment som po­cho­pil, že toto už nie je sen, ale re­a­lita.

Od­pus­tite mi! Od­pus­tite mi, že som vás tak skoro opus­til. Od­pus­tite mi, že som vám spô­so­bil bo­lesť a trá­pe­nie. Od­pus­tite mi, že kvôli mne vy­šli z va­šich očí slzy. Ale ne­boli to slzy ra­dosti, ale smútku.

Ďa­ku­jem mo­jej ro­dine za všetko čo mi dala. Ďa­ku­jem mo­jím naj­lep­ším ka­ma­rá­tom/bra­tom že tu vždy boli pre mňa a ja pre nich. Ďa­ku­jem všet­kým za ne­spo­četné množ­stvo zá­žit­kov. Ďa­ku­jem, že sa prišlo so mnou roz­lú­čiť tak veľa ľudí a hlavne tak veľa nád­her­ných žien. Ďa­ku­jem za to, že si ma tak uc­tie­vate. Ja vi­dím všetko čo pre mňa ro­bíte a ho­vo­ríte. Ďa­ku­jem všet­kým za všetko!

Ja som tu stále s vami len ma bo­hu­žiaľ ne­mô­žete už vi­dieť. Verte mi, že raz sa všetci stret­neme a párty po­kra­čuje tu hore.

*Nech­váľte sa mo­jimi prí­behmi, za­žite si svoje J

foto: thats­to­omains­tream.tum­blr.com

Komentáre