Čierna je v móde jed­no­du­cho ne­smr­teľná. Ne­exis­tuje asi ani iná farba, ktorá by bola viac nad­ča­sová a skrý­vala by v sebe viac vý­zna­mov. Ak pat­ríš, po­dobne ako ja, k ba­bám, ktoré mi­lujú ob­le­če­nie v čier­nej farbe, môžu pre teba letné me­siace pred­sta­vo­vať prob­lém. Ob­chody sa za­čí­najú za­pĺňať jas­nými ne­óno­vými kús­kami a tvoje čierne, tma­vo­šedé alebo bor­dové od­tiene už sem jed­no­du­cho ne­za­pa­dajú.  Nie­ktorí do­konca berú čiernu ako letné tabu. Ako zo­stať verná svojmu osob­nému štýlu, keď vonku stú­pajú tep­loty? Ne­mu­síš sa vzdá­vať, máme pre teba nie­koľko ná­pa­dov, ako spo­jiť lásku k letu s lás­kou k farbe, ktorá ťa robí tou, kým si. Pre čiernu v lete platí nie­koľko pra­vi­diel: vý­ber ma­te­riálu je asi dô­le­ži­tejší než čo­koľ­vek iné. Nech­ceš sa pa­riť v hru­bej ume­line, upred­nostni vzdušné či prí­rodné ma­te­riály. Vy­hni sa vy­so­kým go­lie­rom a dl­hým ru­ká­vom, inak bu­deš vy­ze­rať ako si­cíl­ska vdova.

Kvety

Flo­rálne mo­tívy vy­ze­rajú skvelo na čier­nom pod­klade a priam vo­lajú po ro­man­tic­kých do­pl­n­koch a účese.

01

Mi­ni­ma­lis­tický top

Skom­bi­nuj top so špa­ge­to­vými ra­mien­kami a ľahkú sukňu alebo de­ni­mové šortky.. Do­pl­nky a to­pánky po­ne­chaj vo svo­jich ob­ľú­be­ných tma­vých od­tie­ňoch.

02

Do­pl­nky

Ak sa bo­jíš, že by ti predsa len mohlo byť  tro­chu ho­rúco, vy­jadri svoj vzťah k  čier­nej na do­pl­n­koch. Na všet­kých –to­pánky, ka­belka, oku­liare, šperky… Ako zá­klad out­fitu po­uži inú farbu, na­prí­klad bielu. Tá je rov­nako ne­ut­rálna, ale zá­ro­veň  mo­derná a ne­pre­ko­na­teľná.

03

Ma­xi­šaty

No dobre, od si­cíl­skej vdovy si mô­žeš niečo po­ži­čať: čipku a trans­pa­rentné ma­te­riály.  Tieto dva prvky sa asi naj­viac ho­dia na ma­xi­šaty.  Vzdušné šaty, ktoré sia­hajú až po zem,  do­kážu vy­tvo­riť veľký efekt  s mi­ni­mál­nou ná­ma­hou. Pod ne ti sta­čia už len plavky.

04foto: Si­mone Bec­cheti

Komentáre