Zo všet­kých strán sa na nás va­lia in­for­má­cie o tom, ako by sme mali žiť. Naj­hor­šie je, že tieto in­for­má­cie si často od­po­rujú.

Aj preto sme sa v re­dak­cii roz­hodli uká­zať ti, ako by mal vy­ze­rať tvoj ide­álny deň. Ne­zna­mená to, že túto agendu mu­síš striktne do­dr­žia­vať a ne­mô­žeš si ho pris­pô­so­biť podľa seba, no ako in­špi­rá­cia by ti mal po­slú­žiť viac ako dobre.
 
22:00 Áno, tvoje do­ko­nalé ráno by malo za­čať už ve­čer pred­tým. Nie na­darmo sa ho­vorí, že ho­dina spánku pred pol­no­cou je ako dve ho­diny spánku po pol­noci. Čím skôr pôj­deš spať, tým sa na druhý deň bu­deš cí­tiť lep­šie. A ešte niečo. Čím ne­skôr si ľah­neš, tým väč­šia šanca je, že sa zo­bu­díš do­mo­ti­vo­vaná a všetky svoje po­vin­nosti od­lo­žíš.

postel_odzadu

foto: ja­foste.net

Snaž sa vo svo­jej izbe eli­mi­no­vať čo naj­viac svetla, vy­pni bli­ka­júcu Wi-Fi, po­riadne za­stri a na mo­bil ne­po­ze­raj as­poň pol­ho­dinu pred­tým, než si ľah­neš. Čím bu­deš poc­ti­vej­šia, tým kva­lit­nejší spá­nok bu­deš mať.
 
06:00 Bu­dí­ček 🙂 Ide­álne ďa­leko od po­stele, aby ťa pri­nú­til vstať. Vy­pni bu­dík a opo­váž sa po­zrieť na nové správy. Na­tiahni sa, ospr­chuj sa a daj si ra­ňajky. Nie­kto radí ne­ra­ňaj­ko­vať a rad­šej ne­chať telo zvyk­núť si na pre­ru­šo­vané hla­do­va­nie, čo by malo po­môcť úbytku tuku. To je však vhod­nej­šie skôr pre mu­žov, aj to len pre nie­kto­rých. Ce­re­álie ne­chaj na po­ličke a urob si rad­šej va­jíčka so sla­nin­kou. Ono sa to možno nezdá, ale je to ti­síc­krát zdrav­šia al­ter­na­tíva ako vločky s mlie­kom.

ranajky_odzadu

foto: Elite Daily – pin­te­rest.com

08:00 Fitko. Ve­dela si, že ak bu­deš pra­vi­delne cvi­čiť ráno, je väč­šia šanca, že si tento ná­vyk osvo­jíš a pri cvi­čení vy­dr­žíš? Ak by si od­kla­dala fitko až do ve­čera, ča­sto­krát k nemu vô­bec ne­príde. Ide­álny čas je teda ráno. Ak sa nech­ceš v lete po­tiť v za­tuc­hnu­tom fitku, skve­lou al­ter­na­tí­vou je cvi­če­nie na čerstvom vzdu­chu. A keďže tep­loty budú možno čo­skoro ata­ko­vať šty­rid­siatky, je ráno opäť ten najv­hod­nejší čas.
 
09:30 Si na­je­dená, máš od­cvi­čené, si ospr­cho­vaná a vo­ňavá. Je krátko po de­via­tej a už te­raz mô­žeš po­ve­dať, že tvoj deň je úspešný. Ale áno, nie každý deň je jed­no­du­chý a ur­čite ťa ča­kajú aj po­vin­nosti. A práve mo­zog ti bude naj­lep­šie fun­go­vať do­obeda a dup­lom ešte po­tom, čo si si za­cvi­čila. Je čas na uče­nie.

tazke_rano_odzadu

foto: Elite Daily

Ak máš po­cit, že to nejde, daj si za hrsť orieš­kov, prí­padne ak máš, tak tro­chu ry­bieho oleja urobí zá­zraky. Na­sy­peš všetko do hlavy ako nič. A vieš čo je na tom naj­lep­šie? Na obed máš celý deň ho­tový a je čas sa ba­viť.
 
12:00 – 22:00 Do­praj si chutný a vý­živný obed a mô­žeš si za­čať plá­no­vať deň, ba­viť sa, na­plá­no­vať si dám­sku jazdu na ve­čer, rande na po­obe­die. Mô­žeš be­hať po vonku a Snap­cha­to­vať, Ins­ta­gra­mo­vať ako divá. V 4ke si kúp za 1 euro dá­tový ba­lík GIGA dát, čo ti bo­hato vy­stačí na celý me­siac, aj keby si sa u-snap­cha­to­vala do bez­ve­do­mia. Mô­žeš ísť plá­vať, mô­žeš si čí­tať, mô­žeš sa hrať hry, mô­žeš ro­biť ab­so­lútne čo­koľ­vek.

4ka_odzadu

foto: 4ka.sk

Takže áno, úspech tvojho dňa zá­visí od toho, ako si zor­ga­ni­zu­ješ ráno. Ak stih­neš všetko ako máš, väč­šinu dňa mô­žeš byť slo­bodná a uží­vať si blí­žiace sa leto na­plno. Skús to a inak to už chcieť ne­bu­deš.

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: bo­red.com

Komentáre