Prečo sú ne­za­dané diev­čatá naj­šťast­nej­šie?

Možno boli ne­za­dané po­čas ce­lej stred­nej školy a nie sú zvyk­nuté byť nie­čou par­tner­kou. Možno mali nie­koľko zná­mostí, od­kedy ich opus­tili ich ex, no ni­kdy ne­šlo o nič vážne. Možno sa roz­hodli si uro­biť pre­stávku od ran­de­nia pre svoje vlastné dobro, alebo jed­no­du­cho skon­čili samé, aj na­priek tomu, čo chceli pred­tým. Či tak alebo onak, diev­čatá, ktoré dlhú dobu ne­majú žia­den vzťah, na­ko­niec skon­čia ako tie naj­šťast­nej­šie žo všet­kých. Pý­tate sa prečo? Tu je jed­no­du­chá od­po­veď.Skon­čia naj­šťast­nej­šie, pre­tože sa na­učili byť spo­kojné samy so se­bou. Sú schopné po­kojne spať, ísť na­ku­po­vať ob­le­če­nie alebo si uva­riť ne­jaké jedlo bez toho, aby sa cí­tili ne­prí­jemne, že ne­majú ni­koho, s kým by sa o to po­de­lili. Už dávno pri­jali fakt, že ony samy sú pre seba to naj­cen­nej­šie.

Skon­čia naj­šťast­nej­šie, pre­tože majú čas za­me­rať sa na seba a nie­kedy ko­nať „se­becky“ – len aby zis­tili, čo je pre nich naj­lep­šie. Zo­stá­vajú v kon­takte so svo­jimi pria­teľmi, na­miesto toho, aby od nich od­išli. Idú si za svo­jimi snami, na­miesto toho, aby od nich ute­kali. Sú váš­nivé a ni­kto ich ne­do­káže za­sta­viť.

Skon­čia naj­šťast­nej­šie, pre­tože kul­ti­vo­vali svoju ne­zá­vis­losť. Majú do­sta­tok pe­ňazí na za­pla­te­nie ná­jom­ného a do­sta­tok ve­do­mostí, aby sa po­sta­rali o svoje vlastné blaho. Sú to in­te­li­gentné ženy s pros­tried­kami na to, aby si žili ži­vot podľa seba.

pe­xels.com

Skon­čia naj­šťast­nej­šie, pre­tože si uve­do­mujú, že láska nie je stre­do­bo­dom ves­míru. Láska nie je tá je­diná vec, o kto­rej pre­mýš­ľajú. Na­miesto toho, aby sa na­há­ňali po chlap­coch, na­há­ňajú sa po svo­jich ná­de­jach a snoch. Pre­na­sle­dujú bu­dúc­nosť, o kto­rej ve­dia, že si ju za­slú­žia.

Diev­ča­tám, ktoré zo­stá­vajú ne­za­dané aj po dl­hší čas, ne­vadí, že ne­majú žiad­neho par­tnera. Ne­vadí im myš­lienka, že budú žiť samy po istý čas. Sú do­sta­točne silné, aby to nie­len zvládli – ale užili si to.

A ak tie diev­čatá ná­ho­dou nájdu nie­koho, bude to nie­kto, kto ich po­su­nie do­predu. Nie­kto, kto ich bude po­vzbu­dzo­vať, aby ne­us­tále bo­jo­vali a aby sa ne­vzdá­vali. Bude to nie­kto, kto bude chá­pať, že žiadne také dievča ni­kdy ne­obe­tuje svoj ži­vot a svoje plány za lásku.

Tieto diev­čatá ni­kdy ne­stra­tia svoj zmy­sel pre in­di­vi­du­alitu. Ni­kdy ne­do­vo­lia, aby ich ná­deje, sny alebo mo­rálka klesli. Budú sa stre­tá­vať len s nie­kým, kto sa cíti byť ešte sil­nejší, ako sú ony. Nie­kto, kto ich urobí ešte šťast­nej­šími, ako už sú – aj keď už te­raz sú, sakra, šťastné.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre