V dneš­nom článku sa za­me­riame pre­dov­šet­kým na bru­cho. To sa dá na pre­liez­kach pre­cvi­čiť na­ozaj pre­cízne. Ako si sa mohla do­čí­tať v  pr­vom bode pre­doš­lého článku, roz­cvička je ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou kaž­dého tré­ningu, a preto ju ne­vy­ne­chá­vaj ani pri cvi­koch za­me­ra­ných na bru­cho. Takže ko­niec zby­toč­ných rečí, poďme na to!

Za­čneme plan­kom, sto­pu­jeme si čas a skú­šame rôzne va­riá­cie, ktoré mô­žeš vi­dieť na ob­rázku. Pri­po­mí­naj si: za­čia­toč­ník 30, po­kro­čilý 60 a pro­fe­si­onál 90 se­kúnd. Týmto cvi­kom po­sil­ňu­ješ ruky, bru­cho (vlastne celý stred tela) a nohy.

pin­te­rest.com

Pri­ťa­ho­va­nie ko­lien v zá­vese

Za­ve­síme sa na do­sta­točne vy­sokú tyč, aby sa nám cho­didlá ne­do­tý­kali zeme, keď sme vo vý­cho­dis­ko­vej po­lohe. Dbáme na správne dý­cha­nie: pred za­čiat­kom opa­ko­va­nia sa na­dýchni. Po­čas pri­ťa­ho­va­nia ko­lien je dych za­dr­žaný a vy­dy­chuj pri ná­vrate do vý­cho­dis­ko­vej po­lohy (v jej po­sled­nej fáze). Cvik si mô­žeš sťa­žiť tým, že bu­deš pred seba vy­stie­rať pre­pnuté nohy, va­riá­cie sú na tebe.

pin­te­rest.com

Nájdi si bradlá, spevni ruky a trup, po­maly zdvihni pred seba vy­streté nohy, akoby si se­dela na rov­nej pod­ložke, no bu­deš se­dieť vo vzdu­chu a pa­rádne pre­cvi­číš celé telo. Cvik je za­me­raný na silu a vý­drž. Ozvláštni ho tým, že ne­bu­deš ro­biť opa­ko­va­nia, alebo si so spa­ring par­tne­rom zme­riate čas vo vý­drži.

Pri­ťa­ho­va­nie ce­lých nôh v zá­vese

Ostaň za­ve­sená na rov­nako vy­so­kej tyči, ako pri dru­hom cviku, no ten­to­raz sa po­kús po­maly zdvi­hnúť celé vy­streté nohy až hore k tyči. Cvik je oveľa ťažší, a preto urob rad­šej me­nej opa­ko­vaní, úspe­chom bude aj jedno-dve, dbaj na správnu tech­niku, dý­cha­nie a spev­ne­nie ce­lého tela.

pin­te­rest.com

Po­sled­ným cvi­kom na bru­cho a core tela na pre­liez­kach bude vy­tá­ča­nie nôh v zá­vese. Opäť máš na vý­ber va­riá­ciu s po­kr­če­nými, alebo vy­stre­tými no­hami.

pin­te­rest.com

Ak v STREET WOR­KOUT parku náj­deš šikmú la­vičku ne­za­budni tré­ning za­kon­čiť bru­šákmi a ho­ro­lez­com, čo je pa­rádny kar­dio cvik, pri kto­rom máš ruky v šírke ra­mien na pod­lahe a vy­mie­ňaš po­zí­ciu nôh.

Na­ko­niec si daj po­riadny sta­tický stre­čing a na dnes máš bru­cho ur­čite od­cvi­čené!

Komentáre