Čo je úspech? Je to niečo, čo chcem, ale do­siaľ ne­mám? Pre nie­koho je úspe­chom po­sta­ve­nie a vy­soký plat. Pre iného práca, ktorá ho baví. Ne­zá­le­žiac na tom, čo si o nej myslí tvoj ro­dič, su­sed alebo zá­vist­livý „ka­ma­rát“. Vše­obecná de­fi­ní­cia úspe­chu však aj tak ne­exis­tuje. Ak raz náj­deš to, čo ťa bude na­pĺňať vnú­tor­nou har­mó­niou do­sta­točne na to, aby si jedno ráno vstala a po­ve­dala si, že toto je presne tvoja cesta, tak si roz­hodne na tej naj­lep­šej.

asdfk

foto: tum­blr

Vy­meň slovo „chcela by som“ za CHCEM. Ni­kdy svoje ná­pady ne­od­kla­daj na po­licu, na ktorú sa ne­skôr už ne­poz­rieš. Sny sú dô­le­žité, ale nie po­kiaľ o nich na­ozaj len sní­vaš. Plá­nuj a re­a­li­zuj, ni­kto za teba ne­urobí to, čo máš len v hlave. 
Skrý­vaš v sebe po­city? Daj ich na pa­pier. 

Skrý­vaš v sebe ta­lent? Daj ho von a ukáž ho.
Čo­koľ­vek v sebe skrý­vaš, sa len ča­som scvr­káva a upadá do schránky „za­bud­nuté“.
Úp­rimne sa za­mysli: na­ozaj chceš byť len jedna z mno­hých?          

pexels-photo-242816

pe­xels.com

Maj svoju vlastnú ví­ziu úspe­chu. Túž po ňom, hľa­daj sa, na­ko­niec zis­tíš, že pat­ríš práve tam, kde si to ani naj­me­nej ne­ča­kala. Ni­kdy sa ne­púš­ťaj do nie­čoho, čo máš na­nú­tené. Po­kiaľ do­vo­líš ľu­ďom, aby si na tebe pl­nili ich ne­spl­nené sny, bu­deš v tom ne­skôr po­kra­čo­vať aj ty.

Mysli po­zi­tívne a dô­ve­ruj si. Mno­hým ľu­ďom veta „mysli po­zi­tívne“ už le­zie na nervy. Iní zas ne­ro­zu­mejú jej pod­state. V pr­vom rade, si my­seľ mu­síš po­up­ra­to­vať a pre­hod­no­tiť svoje po­stoje. Kde bola chyba, že ti dô­vera voči sebe do­te­raz chý­bala? Tak ako vní­maš samu seba, tak vní­majú aj os­tatní teba.

Urč si svoje ži­votné ciele a čas na ich do­sia­hnu­tie. Za­me­raj sa na vý­sle­dok, to, čo po sebe chceš za­ne­chať alebo vi­dieť. Kon­tro­luj si pl­ne­nie svo­jich cie­ľov, ovlá­daj ich a or­ga­ni­zuj svoj čas. Ne­mr­haj ním nad zby­toč­nos­ťami, ktoré ťa brz­dia, alebo si práve v tom čase mohla byť už nie­kde inde. Píš si svoje ciele a stále si pri­pi­suj ďal­šie. Keď sa raz niečo po­darí, ne­zna­mená to, že to tam aj končí. Mysli. Buď kre­a­tívna.

Ne­boj sa ne­ús­pe­chu, každý ne­ús­pech ťa po­silní. Strach je po­trebný od­bú­ra­vať pri­me­ra­ným se­ba­ve­do­mím a myš­lien­kami, že to do­ká­žeš. Se­ba­dô­vera ťa po­su­nie vpred viac ako stres. Všetko, do čoho sa pus­tíš, vní­maj ako uži­točnú vec, z kto­rej na­ko­niec predsa len niečo vy­ťa­žíš, aj keď to ne­pôjde podľa plá­nov.

Vždy máš slo­bodu voľby.  Ne­ne­chaj za seba roz­ho­do­vať. Ni­kto tu nie je od toho, aby nie­komu niečo dik­to­val alebo ho ná­sil­ným spô­so­bom o nie­čom pre­svied­čal. Vždy máš na vý­ber. Vždy mô­žeš roz­hod­núť o tom, čo chceš, kedy chceš, alebo ako to chceš. Vy­cú­vať, alebo sa aj bez­hlavo do nie­čoho pus­tiť.

uzkybanner

Komentáre