Viem, že by som ne­mala. Mala by som ťa ig­no­ro­vať. Pre­stať na teba mys­lieť a roz­mýš­ľať nad spo­loč­nými ve­cami.

Raz sa to mu­selo stať. Raz tu už ne­bu­deš a ja sa pre­bu­dím s tým, že mi ne­bu­deš chý­bať. Ale te­raz tomu tak nie je. Chý­baš mi. Ce­lým svo­jím JA, akým si bol. Raz to príde a ty od­ídeš. Ne­viem, či ten deň bude naj­lepší alebo naj­horší v mo­jom  ži­vote. No jedno viem, nech­cem byť pri­tom, keď sa to stane.

Nech­cela som od teba veľa. Chcela som len zá­žitky, spo­mienky a ne­sku­točné dob­ro­druž­stvá. Mať naj­lep­šieho pria­teľa a mať s kým zdie­ľať krásy tohto sveta. Nech­cela som od teba vzťah, ani bozky ani to, aby si so mnou spá­val. Chcela som len pria­teľa do dažďa … a možno aj do slnka 🙂

Aj tebe aj mne sa ne­páči tento rýchly svet. Na­dá­vali sme na dnešné deti a na to, ako sa nie­ktorí sprá­vajú. Rie­šili sme dlho do noci fi­lo­zo­fické otázky, na ktoré sme ni­kdy ne­našli od­po­veď. A naj­väčší pa­ra­dox tohto všet­kého? Že my dvaja sme to urých­lili … A te­raz sa mi rých­los­ťou blesku vzďa­ľu­ješ. Kaž­dým dňom si dr­žíš čo­raz väčší od­stup a sna­žíš sa kon­takt ob­me­dziť na mi­ni­mum.

Viem, že by som ne­mala, ale …. bu­dem tu vždy, keď ma bu­deš po­tre­bo­vať.

Bu­dem tu vždy, keď sa ti niečo po­darí. Bu­dem sa s te­bou smiať.

Bu­dem tu vždy, keď ťa niečo alebo nie­kto sklame. Vy­po­ču­jem ťa a ob­jí­mem ťa.

Bu­dem tu vždy, keď mi za­vo­láš. Zdvih­nem ti aj o tre­tej ráno.

Bu­dem tu vždy, keď bu­deš chcieť po­môcť.

Bu­dem tu vždy, keď bu­deš ne­istý. Bu­dem ťa po­sú­vať ďa­lej a pod­po­ro­vať ťa.

Bu­dem tu vždy, keď stret­neš dievča svo­jich snov. S ra­dos­ťou sa bu­dem dí­vať na to, aký si šťastný.

Bu­dem tu vždy, keď sa ti ne­vy­darí deň. Ro­zo­sme­jem ťa a po­zvem ťa na zmrz­linu.

Bu­dem tu vždy, keď tvoj deň bude per­fektný. Rada s te­bou zdie­ľam nad­še­nie zo ži­vota.

Bu­dem tu vždy, keď na teba príde chvíľa fi­lo­zo­fo­va­nia o ži­vote.

Bu­dem tu vždy, keď sa s te­bou roz­íde dievča. Pôj­deme spolu do kina a bu­deme sa oha­dzo­vať pu­kan­cami.

Bu­dem tu na­ozaj stále. Aj po­čas búrky, aj po­čas slnka. Bu­dem s te­bou zdie­ľať ra­dosť aj prob­lémy.

Bu­dem tvoje dievča. Stále.

Komentáre