Na­učila si ma  toľko vecí. Na­učila si ma va­riť. Na­učila si ma mi­lo­vať Via­noce. Na­učila si ma mi­lo­vať tie cesty s te­bou v aute keď  si spie­vame.  Na­učila si ma re­špek­to­vať os­tat­ných. Na­učila si ma, že si mám vá­žiť vrát­nika tak ako ma­ji­teľa ho­telu. Na­učila si ma ho­vo­riť pro­sím a ďa­ku­jem. Na­učila si ma vní­mať aj ma­lič­kosti, ktoré môžu pre mňa zna­me­nať veľa. Na­učila si ma to že najd­rah­šie veci v ži­vote nie sú veci, ale ľu­dia a ne­za­bud­nu­teľne chvíle.

Na­učila si ma vá­žiť si ro­dinu. Na­učila si ma, že ne­na­leží koľko ro­kov mám vždy sa mô­žem sprá­vať do­spelo alebo ako dieťa, to roz­hod­nu­tie je len na mne. Na­učila si ma mi­lo­vať rôzne veci. No pre­dov­šet­kým, mi­lo­vať samú seba aj keď som taká, aká som.  Na­učila si ma bo­jo­vať za samú seba no aj za tých, ktorí to po­tre­bujú. Na­učila si ma byť sil­nou, pre­tože každá búrka sa raz pre­mení na slnko. Na­učila si ma byť sama se­bou v tomto pl­nom svete ľudí.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Vďaka tebe som dnes tým kým som. A jed­ného dňa chcem byť as­poň z časti taká ako ty. Od­vážna, se­ba­ve­domá, tvrdo­hlavá, trošku šia­lená, cie­ľa­ve­domá žena s veľ­kým SRD­COM. Vždy som ťa ob­di­vo­vala a vždy aj bu­dem. V mo­jich očiach si žena, an­jel, hr­dinka, otec, no pre­dov­šet­kým moja mama. Ni­kdy si ma ne­ne­chala samú, keď som ťa pri sebe po­tre­bo­vala. Či keď som sa učila cho­diť, kor­ču­ľo­vať, keď som šla pr­vý­krát do školy, alebo mala pr­vý­krát zlo­mené srdce. Ni­kdy som ne­pre­chá­dzala ťaž­kými ve­cami sama. Vždy si bola vedľa mňa. A viem, že vždy bu­deš. Aj keď jed­ného dňa od­ídem preč, vždy bu­deš so mnou nech som kde­koľ­vek vo svete. Pre­tože si v mo­jom srdci.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Jed­ného dňa, keď sa ja sta­nem mat­kou, moje deti bu­dem vy­cho­vá­vať tak ako si ty vy­cho­vá­vala mňa. Bu­dem ro­biť všetko preto, aby som s mo­jou dcér­kou mala taký vzťah ako mám s te­bou. Bu­dem sa sna­žiť byť jej vzo­rom, jej pria­teľ­kou, člo­ve­kom kto­rému môže vždy ve­riť. Pre­tože taká si aj ty. Vďaka tebe viem, že chlap je ten, ktorý mi­luje svoju ženu ce­lým jeho srd­com, ochra­ňuje ju a ni­kdy sa jej ne­vzdá. Mami, ja bu­dem tvo­jím chla­pom. Ja ťa bu­dem mi­lo­vať navždy, bu­dem ťa chrá­niť a ni­kdy sa ťa ne­vzdám.

 

Milá ma­minka, ĎA­KU­JEM.
Za všetko, čo si ma na­učila a za všetko čo si pre mňa spra­vila.
Za to, že som ni­kdy ne­bola sama. Za to, že mi ni­kdy ne­chý­bala láska.
Za to, že si všetko zvlá­dala sama. Za to, že si mi dala ten naj­lepší prí­klad ako vy­zerá pravá žena.
Za to, že si z nášho ma­lého by­tíka spra­vila do­mov. Za to, že som mala najk­raj­šie det­stvo.
Za to, že si naj­lep­šia mama, akú som si mohla priať.
Ďa­ku­jem.

Komentáre