Vzťahy bý­vajú nie len krásne, ale aj ná­ročné. To uzná každý, kto už v ne­ja­kom váž­nom vzťahu bol. Mô­žete byť za­mi­lo­vaní po uši, no exis­tujú veci, ktoré do­kážu zho­diť ru­žové oku­liare v kaž­dom vzťahu. Je len na vás, ako ich do­ká­žete vy­rie­šiť. A či vaša spo­ločná bu­dúc­nosť stojí za to, aby ste ich pre­ko­nali. Toto sú 4 prob­lémy, ktoré s lás­kou do­kážu za­triasť. 

Žiar­li­vosť

Me­dzi naj­čas­tej­šie dô­vody roz­cho­dov patrí práve žiar­li­vosť. Aj keď je v ur­či­tej po­dobe zdravá a kú­sok jej do vzťahu patrí, ak sa to s ňou pre­že­nie, ťažko mô­žete spo­ločne fun­go­vať. Práve žiar­li­vosť je veľmi spo­jená s dô­ve­rou – ak vám tá chýba, ne­ve­ríte si na­vzá­jom a žiar­li­vostné scény sa stá­vajú bež­ným spo­rom. A to do­káže pre­ko­nať len málo pá­rov. Dô­le­žité je, aby si každý sám uve­do­mil, prečo žiarli a ako sa dajú (a či sa vô­bec dajú) tieto dô­vody vy­ma­zať. Pra­co­vať na dô­vere mu­síte spo­ločne.

Ne­schop­nosť ko­mu­ni­ko­vať

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad vzťahu. Tak ako sa roz­prá­vate o spo­loč­ných a prí­jem­ných té­mach, ne­treba sa jej vy­hý­bať ani keď na­stane ne­jaký prob­lém a ko­mu­ni­ká­cia už ne­musí byť pre vás prí­jemná. Ak ste vo vzťahu mu­síte sa na­učiť spo­ločne rie­šiť prob­lémy a bez toho, aby ste sa o nich roz­prá­vali sa ďa­lej ne­po­su­niete. Rov­nako je to aj v prí­pade, ak sa vám niečo vo vzťahu ne­páči. Ml­ča­ním to ni­kdy ne­vy­rie­šite, iba bu­dete čím ďa­lej, tým viac ne­šťastní.

Tvrdo­hla­vosť

S tvrdo­hla­vým člo­ve­kom sa vy­chá­dza ťažko. Ešte ťaž­šie, ak je vo vzťahu. Zna­mená to, že všetko by bolo naj­lep­šie iba podľa neho a veľmi ťažko pri­stúpi na kom­pro­mis. A to je prob­lém, pre­tože dvaja ľu­dia sa stále mu­sia do­hod­núť. Ak v nie­čom ustúpi je­den, musí aj druhý. Tvrdo­hlavý člo­vek toho dru­hého len trápi, a večne ustu­po­vať ne­vy­drží ni­kto. Je­dine, ak chce žiť vo vzťahu, kde sa bude ne­us­tále stre­so­vať, a kde jeho ná­zor ne­bude mať žiadnu váhu.

Ne­vera

Iný le­vel prob­lému, ktorý pre­koná len málo pá­rov pri­náša so se­bou ne­vera. Tá sa ťažko od­púšťa, a najmä, ni­kdy sa na ňu ne­za­budne. Stále ju bude cí­tiť „vo vzdu­chu“, aj keď sa dvo­j­ica roz­hodne ísť ďa­lej. Bude ako meč nad hla­vou, ktorý môže ke­dy­koľ­vek pad­núť. A po ur­či­tej dobe to aj silné osob­nosti ne­vy­dr­žia. Ni­kto nechce žiť v stra­chu, či bude opäť pod­ve­dený, a dô­vera už ni­kdy ne­bude 100-per­centná. Aby ste tento prob­lém pre­ko­nali, bu­dete mu­sieť veľmi dlho pra­co­vať na svo­jom vzťahu, do­ka­zo­vať si lásku a dô­veru.

Komentáre