Drepy pat­ria bez­po­chyby me­dzi naj­lep­šie a na­je­fek­tív­nej­šie cviky. Ve­deli ste však, že ich mô­žeme ra­diť tiež me­dzi cviky, ktoré majú asi naj­viac spô­so­bov a ob­mien, ako ich vy­ko­ná­vať?

Mys­lela si si, že naj­lep­šie si „za­dre­pu­ješ“ s kla­sic­kou ty­čou a s čo naj­väč­ším zá­va­žím? Tak po­tom je tento člá­nok pre teba! Drepy môžu mať veľa po­dôb. Ako pri všet­kom, aj tu platí, že zmena je ži­vot a ob­mena týchto cvi­kov ti pri­ne­sie vý­sledky na po­stave aj na sile. Pred­sta­vu­jem moje na­job­ľú­be­nej­šie. 🙂

Pri kla­sic­kom drepe máš nohy na šírku bo­kov, ko­lená a špičky sme­rujú do­predu, za­dok mierne do­zadu, rovný chr­bát.

Po­kiaľ na­to­číš ko­lená do strán a od seba, via­cej sa rozk­ro­číš a za­dok pod­sa­díš – to už cvi­číš takz­vaný žen­ský alebo ba­letný drep. Jeho vy­ko­ná­va­ním bu­deš viac ma­kať na vnú­tor­ných steh­nách než pri tom kla­sic­kom drepe. Po­zor na rov­no­váhu! Ak si to takto ešte ne­cvi­čila, ur­čite si to najprv skús bez zá­ťaže a po me­nej opa­ko­vaní, po­stupne však pri­daj aj opa­ko­va­nia a do rúk si pred seba me­dzi nohy vezmi či už ketl­ball alebo jed­no­ručku.

Hlavné je, aby si ko­lená tla­čila čím ďa­lej od seba  a mala pod­sa­dený za­dok, čím sa vyh­neš pred­klá­ňa­niu vpred. Keď chceš, mô­žeš tiež po­u­žiť pod nohy dva stu­pienky a ísť dre­pom me­dzi ne.

8cf97ce27fb30d9fbf28eb965a00733c

pin­te­rest.com

Ďalší vý­borný spô­sob dre­pov je takz­vaný hl­boký drep. Pri tomto type drepu sa sna­žíš ísť čo naj­niž­šie, ak sa dá, tak za­dok až na zem. Ko­lená si už pris­pô­sob a tro­chu si po­môž ru­kami pred se­bou. Ur­čite tu ne­pot­re­bu­ješ zá­ťaž. Tento typ ne­rob často, kvôli ko­le­nám, dosť ich to za­ťa­žuje. Ak to bu­deš cvi­čiť po­riadne, stačí raz za čas, na­koľko to je ná­ročný cvik, ale efek­tívny hlavne pre baby s ma­lými „za­doč­kami „. Skôr tva­ruje po­za­die a do­dáva mu ob­jem.

Drepy s jed­no­ruč­kami.  Na drep ne­pot­re­bu­ješ vý­hradne iba tyč, mô­žeš po­kojne cvi­čiť aj s jed­no­ruč­nými čin­kami, ktoré si po­lo­žíš na ra­mená. Váha sa tak roz­loží rov­no­merne.

Ja osobne naj­rad­šej dre­pu­jem s ketl­bal­lom, ktorý dr­žím pred tvá­rou. Zá­ro­veň tak po­sil­ňu­jem ok­rem nôh aj ruky a ďal­šia vý­hoda – núti ma to udr­žia­vať sa celý čas rovná.

Dvoj­fá­zové drepy. Kla­sické či ba­letné, ide o to, že ro­bíš drep na dve fázy, ako keby na po­lo­vicu – raz, dva, sme­rom dole a hore tiež. tento typ drepu je čo do vý­drže ná­roč­nejší, aj keď sa to nezdá.

Ďal­šími va­riantmi dre­pov, ktoré už pat­ria do ka­te­gó­rie: “ aj keď bez váh, no o to ná­roč­nej­šie“, sú drepy s vý­skokmi, drepy so za­no­že­ním či drepy s prí­ťa­hom ko­lena k hlave. Tieto mô­žeme za­ra­diť ako roz­cvičku v dni, kedy ne­cvi­číš nohy či vy­užiť ich ako in­ten­zívny kar­dio tré­ning.

Ak chceš skôr tré­no­vať silu nôh a se­da­cích sva­lov, vy­skú­šaj si takz­vanú chô­dzu v drepe. Dáš sa do drepu a takto ideš sme­rom do strany po­ve­dzme mi­ni­málne dvad­sať kro­kov. Alebo prejdi takto celé fitko.

Dob­rým ti­pom ku všet­kým spô­so­bom drepu je, ak v ko­neč­nej po­zí­cii vy­dr­žíš čo naj­dl­h­šie, prí­padne ro­bíš malé kmity. Ta­kisto ne­pot­re­bu­ješ zá­ťaž. Je to skvelé na vý­drž.

Ni­kdy nejde o to, s akými ťaž­kými vá­hami cvi­číš, v tomto prí­pade ne­platí, čím väč­šie, tým lep­šie, to ur­čite nie. Silné svaly sa naj­lep­šie bu­dujú nie vtedy, keď dví­haš naj­ťaž­šie váhy, ale vtedy, keď cvik vy­ko­náš čo naj­lep­šie a ak sa dá, tak v ňom vy­dr­žíš čo naj­dl­h­šie.

Vše­obecne pri dre­poch platí, keď ideš hore, skús sťa­ho­vať za­dok a tla­čiť do piat. Po­maly. Dô­le­žité je ta­kisto dý­cha­nie – sme­rom dole je ná­dych, hore je vý­dych. Na vý­dy­chu si daj zá­le­žať a bez hanby vy­fuč po­riadne, veľmi to po­máha vy­ko­nať správne aký­koľ­vek cvik.

Komentáre