Dvaja sú­ro­denci si za­lo­žili vlastnú odevnú značku, pod kto­rou vy­rá­bajú ručne pli­so­vané sukne. Tejto tech­nike sa na svete ne­ve­nuje veľa ľudí, a tak sa ich práca stala vý­ni­moč­nou. Ich sukne si však ne­za­mi­lo­vali len Slo­váci, ale aj ľu­dia zo za­hra­ni­čia. O tom, ako je možné vy­ro­biť pli­so­vanú sukňu, nám pre­zra­dili v roz­ho­vore.

Ahojte, na za­čia­tok po­ve­dzte na­šim či­ta­te­ľom, kto sú Jan­kiv Sib­lings.

Po­zdra­vu­jeme všet­kých. Jan­kiv Sib­lings po­zos­táva z dvoch sú­ro­den­cov Ka­ro­líny a Mi­chala, ktorí sa roz­hodli od­lí­šiť od iných a za­čať si spo­ločne pl­niť sny. Sme špe­ci­fickí tým, že sa ve­nu­jeme nie­čomu, čo robí veľmi málo ľudí vo svete. Ve­nu­jeme sa ruč­nému pli­so­va­niu. Pli­so­va­nie je vlastne ume­nie skla­da­nia látky, keď na látke vzni­kajú rôzne 3D vzory, štruk­túry a ob­jemy. Stalo sa váš­ňou a sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota.

zdroj: ins­ta­gram.com/jan­kiv­sib­lings

Prečo ste sa roz­hodli vy­rá­bať práve pli­so­vané sukne?

Ide o sta­ro­dávnu tech­niku, ktorá je vo svete veľmi žia­daná a ex­klu­zívna. Keď sme s pli­so­va­ním prišli pr­vý­krát do styku, tak nás úplne nadchlo. Za­čali sme si zis­ťo­vať in­for­má­cie, kto­rých bolo veľmi málo, čo nás ešte viac utvr­dilo v tom, že sa jedná o niečo veľmi uni­kátne. Vždy sa chceme od­li­šo­vať a ro­biť niečo iné ako os­tatní. Máme radi vý­zvy a radi po­ko­ru­jeme zá­brany. Na­prí­klad – ak nám nie­kto po­vie, že sa niečo nedá, alebo že sa bez vy­so­kej školy ne­u­plat­níte…

Keď sme s pli­so­va­ním za­čí­nali, má­lo­kto ve­del, čo to vlastne je. Sme radi, že vďaka nám ľu­dia as­poň sčasti ve­dia, čo ume­nie pli­so­va­nia ob­náša. Vo svete je po­vo­la­nie ,,plis­ser“ vy­soko ce­nená pro­fe­sia, u nás má­lo­kto vie, že niečo také vô­bec exis­tuje. Za­čali sme práve s pli­so­va­nými suk­ňami. V bu­dúc­nosti plá­nu­jeme však vy­rá­bať aj iné druhy ode­vov.

V čom spo­číva táto tech­nika pli­so­va­nia? Akým spô­so­bom vy­rá­bate sukne a aké ma­te­riály po­u­ží­vate?

Celé pli­so­va­nie spo­číva najmä v pre­cíz­nej ruč­nej práci, do­ko­na­lej zna­losti ma­te­riá­lov a sa­mot­ného tech­no­lo­gic­kého po­stupu. Zá­klad pli­so­va­nia tvo­ria špe­ciálne pa­pie­rové formy, zlo­žené z dvoch úplne iden­tic­kých vrs­tiev pa­piera. Spodná a vr­chná pa­pie­rová forma mu­sia do seba presne za­pad­núť a zá­ro­veň by mali byť spra­vené tak, aby me­dzi nimi vzni­kol pries­tor na vlo­že­nie látky.

Takto sa forma spolu s lát­kou ručne spli­suje na­tesno a vloží do par­ného kotla, kde sa pli­suje 30-60 mi­nút pri tep­lote  90-110 °C. Ná­sledne sa forma vy­be­rie a ne­chá vy­c­hlad­núť. Po vy­c­hlad­nutí formy látku vy­be­rieme a ideme s ňou ďa­lej pra­co­vať. Ak si chcete lep­šie pred­sta­viť vý­robu jed­nej pli­so­va­nej sukne, tak klik­nite na jan­kiv­sib­lings.com, kde máme uve­rej­nené fotky ce­lého po­stupu.

zdroj: ins­ta­gram.com/jan­kivsb­lings

Keďže sa ve­nu­jete iba ruč­nému pli­so­va­niu, vý­roba jed­nej sukne vám musí tr­vať dl­h­šie. Mohli by ste nám po­ve­dať, koľko času vám za­be­rie?

Vý­roba sa líši od toho, o aký typ sukne ide. Inak sa vy­rába veľká kru­hová sukňa z de­sať met­ro­vej látky a inak rovná, le­žatá, folk­lo­ris­tická sukňa. Vý­roba na zá­kazku trvá od jed­ného do troch týž­dňov, no zá­leží od ná­roč­nosti vý­roby da­nej sukne. Av­šak jednu krátku, kla­sickú, pli­so­vanú sukňu sme schopní vy­ro­biť aj za jednu pra­covnú dobu.

Čím všet­kým si musí prejsť jedna sukňa, aby ste ju mohli pre­dať?

Keď za­čí­name pra­co­vať s no­vým, ne­zná­mym ma­te­riá­lom, tak sa musí  pred vý­ro­bou otes­to­vať na údržbu. To zna­mená, že sa vy­pli­sujú dva kusy látky pri­bližne na je­den me­ter. Jedna vzorka sa od­ne­sie do čis­tiarne, druhá sa na­močí do vody. Tak­tiež sa látka tes­tuje na stá­losť plissé a kr­či­vosť.  Kú­sok rôzne skrú­came, za­ťa­žu­jeme, aby sme sa pre­sved­čili o tom, že sa sklad ne­vy­rovná. Ak látka prejde skúš­kami, tak s ňou za­čí­name pra­co­vať.

Najprv sa musí každá látka vy­zrá­žať – pre­žehlí sa prie­my­sel­nou žeh­lič­kou s vy­ví­ja­čom pary. Ná­sledne sa z látky vy­strihne kus po­ža­do­va­ných roz­me­rov, spra­cu­jeme na ňom horný a spodný okraj látky – teda pás sukne a dĺžku sukne. Látka sa vloží do formy a vy­pli­suje. V ďal­šom kroku sa správne zvo­le­ným tech­no­lo­gic­kým pro­ce­som zo­šijú bočné švy, na­šije sa pá­sec v po­dobe gumy a eti­kety. Ho­tová sukňa sa ešte od­ne­sie buď do čis­tiarne alebo sa na­močí do vody.

zdroj: ins­ta­gram.com/jan­kiv­sib­lings

Akým spô­so­bom sa sna­žíte do­stať svoje sukne do po­ve­do­mia zá­kaz­ní­kov? Kde všade ich pre­dá­vate, máte ne­jaký e-shop alebo ich na­opak náj­deme v ka­men­nom ob­chode?

Do po­ve­do­mia sa do­stá­vame hlavne vďaka mé­diám a por­tá­lom, ktoré o na­šej práci píšu. Ak­tu­álne sme sa do­stali viac do po­ve­do­mia aj vďaka vý­hre na vý­stave Tren­čín mesto módy, kde nám bolo ude­lené oce­ne­nie Zlatá Fa­tima v ka­te­gó­rii vý­ro­bok roka – dám­ska móda. Hlavnú rolu v pro­pa­gá­cii zo­hrá­vajú so­ciálne siete, kde sa sna­žíme osob­ným a au­ten­tic­kým prí­stu­pom k ľu­ďom pra­vi­delne pri­dá­vať zau­jí­mavé prís­pevky s ak­tu­ál­nymi po­pis­kami – na čom práve pra­cu­jeme, aké máme po­city a po­dobne.

Naše vý­robky si ľu­dia môžu za­kú­piť na na­šom webe alebo priamo u nás v ate­li­éri v Pre­šove. Väč­ši­nou nás však kon­tak­tujú cez správu alebo email, kde už podľa špe­ci­fic­kých po­žia­da­viek pri­pra­vu­jeme mo­del na mieru.

Pa­mä­táte si ešte na svoj úplne prvý mo­del sukne? Ako vy­ze­ral a koľko času ste ve­no­vali jeho vý­robe?

Och, ne­viem, či chceme na to spo­mí­nať. Bolo to strašne zú­falé ob­do­bie. Veľmi sme chceli pli­so­vať a vô­bec nám to ne­šlo. Ne­mal nám kto po­ra­diť ani po­môcť, keďže plissé je veľmi špe­ci­fické. Chceli sme, aby naše sukne boli pekné a na prvý po­hľad kva­litne spra­co­vané. Mô­žem po­ve­dať, že švy a sklady plissé sa nám krú­tili na všetky strany a sukňa ne­mala dobré pad­nu­tie. Na­učiť sa pli­so­vať nás v za­čiat­koch stálo veľa úsi­lia, se­ba­zap­re­nia, sa­moš­tú­dia. My sme sa však ne­pod­dali a aj na­priek tomu, že sme sa pli­so­va­nie ne­mali fy­zicky od koho na­učiť, sme to ne­vzdali. Dnes mô­žeme s hr­dos­ťou po­ve­dať, že každá jedna naša sukňa je kva­litne a správne vy­pli­so­vaná.

zdroj: ins­ta­gram.com/jan­kiv­sib­lings

V čom na­chá­dzate naj­viac in­špi­rá­cie pri práci?

In­špi­rá­ciou je pre nás sa­motné plisé, lebo to, čo ide spra­viť z kla­sic­kej rov­nej látky, sa nedá vy­tvo­riť z pli­so­va­nej látky. Ve­ľa­krát sa nám stane, že si niečo vy­mys­líme, no v ko­neč­nom dô­sledku to ne­vy­zerá dobre. Sna­žíme sa ro­biť také veci, ktoré sú no­si­teľné aj o de­siatky ro­kov. Ne­ria­dime sa trendmi ani ni­čím, čo tvo­ria iné značky. Máme svoj špe­ci­fický ru­ko­pis  a za­kla­dáme si na do­ko­na­lom ruč­nom plissé, ktoré je po­znať už na prvý po­hľad.

Chceme, aby sa vďaka na­šim suk­niam žena cí­tila byť že­nou, mohla na­plno pre­ja­viť nie­len svoju nežnú stránku, ale aj fan­tá­ziu, zmy­sel pre kom­bi­no­va­nie ode­vov, vkus, ele­gan­ciu, ale aj istú dávku ex­tra­va­gan­cie. Sna­žíme sa pri­niesť možno nový, iný po­hľad na žen­skú módu a pod­po­riť od­vahu v od­ie­vaní sa.

Sú pli­so­vané sukne ľahko kom­bi­no­va­teľné? S čím by sme ich mohli zla­diť?

Sú a veľmi. Sa­motná pli­so­vaná sukňa je uni­ver­zálny druh odevu vhodný na akú­koľ­vek prí­le­ži­tosť. Sukne, ktoré ši­jeme, sú vý­razné, po­tre­bujú se­ba­ve­domú ma­ji­teľku, ktorá si ich užíva a vie no­siť. Zá­ro­veň jej ne­pre­káža, ba až vy­hľa­dáva po­zor­nosť. Keď kráča po ulici ob­le­čená v na­šej sukni, pri­ťa­huje po­hľady oko­lo­idú­cich ako mag­net.

Naše zá­kaz­níčky ve­dia sukne úplne ge­niálne skom­bi­no­vať. Naj­rad­šej k nim no­sia mi­kiny alebo tričká so zau­jí­ma­vou po­tla­čou, rif­ľovú alebo ko­ženú bundu a te­nisky. Ta­kýto štýl mi­lu­jeme. K veľ­kým kru­ho­vým suk­niam z 10 met­rov látky vo­lia úplne oby­čajne topy a blúzky, vďaka kto­rým sukňa do­ko­nale vy­nikne. Zá­leží však od vkusu kaž­dej ženy. Hra­nice vám ne­môže ni­kto sta­no­viť.

zdroj: ins­ta­gram.com/jan­kiv­sib­lings

O ta­kéto odevy sa treba špe­ciálne sta­rať. Mohli by ste nám po­pí­sať, čo si vy­ža­duje sta­rost­li­vosť o pli­so­vanú sukňu?

Sukňa je naj­šťast­nej­šia, keď visí na štip­co­vom ve­šiaku v skrini a nie je na­tla­čená na inom kúsku ob­le­če­nia. Nemá rada, keď je nie­kde vlhké a teplé pro­stre­die, a vô­bec jej ne­pro­spieva, ak je plissé zlo­žené na po­lo­vicu. Pop­ravde – ne­znáša, ak je nie­kde len tak po­lo­žená. Inak sa o ňu ne­treba ni­jako špe­ciálne sta­rať. Po­kyny k údržbe a pra­niu ob­drží každá zá­kaz­níčka pri kúpe v po­dobe eti­kety, kde je roz­pí­sané, ako sa treba o sukňu sta­rať.

Pre­dá­vate svoje sukne len zá­kaz­níč­kam zo Slo­ven­ska, alebo máte aj ne­ja­kých v za­hra­ničí?

Naše zá­kaz­níčky sú väč­ši­nou zo Slo­ven­ska a Čiech. Pár ich už máme aj v za­hra­ničí, na­prí­klad v Ra­kúsku, Ne­mecku, Ta­lian­sku alebo New Yorku. Sú to väč­ši­nou hrdé Slo­venky, ktoré žijú v týchto kra­ji­nách. No tak­tiež sú to aj ženy, ktoré nie sú pô­vo­dom zo Slo­ven­ska. Robí nám to veľkú ra­dosť.

zdroj: ins­ta­gram.com/jan­kiv­sib­lings

Sú­ro­denci sú ob­čas haš­te­riví. Ako sa vám dvom spo­lu­pra­cuje? Ne­stáva sa, že si pri práci ob­čas sko­číte do vla­sov?

Ani je­den z nás si ne­vie pred­sta­viť, že by sme spolu ne­pod­ni­kali. Môžme sa je­den na dru­hého ke­dy­koľ­vek spo­ľa­hnúť a nie­ktoré veci je pre nás úplne pri­ro­dzené rie­šiť aj za toho dru­hého.  Po­známe sa to­tiž na­vzá­jom a pri­bližne vieme, aký ná­zor má ten druhý. Stále sa vieme do­hod­núť a nájsť spo­ločnú cestu. Sa­moz­rejme, že sú aj chvíle, keď sme haš­te­riví. Po­väč­šine to však pra­mení z ne­ja­kej bl­bosti, ktorú sa sna­žíme zni­čiť.

Máte ne­jaké plány do bu­dúc­nosti?

Tých plá­nov je veľmi veľa. No všetky si pl­níme po­stupne a ma­lými krokmi sa po­sú­vame stále do­predu. Sme radi, keď mô­žeme pro­stred­níc­tvom na­šej práce vzde­lá­vať ľudí. Pri­oritne sa chceme stále viac zvi­di­teľ­ňo­vať a pro­pa­go­vať toto krásne ume­nie a našu tvorbu. Chceme pri­ná­šať ne­ví­dané vzory plissé, ktoré budú nie­len v Če­chách a na Slo­ven­sku úplne je­di­nečné. Na­ším plá­nom je aj pre­nik­núť na za­hra­ničný trh a obo­ha­tiť našu tvorbu aj o iné kúsky ob­le­če­nia. Sme radi, ak nás bu­dete sle­do­vať, pod­po­ro­vať a kú­pite si naše pro­dukty, aby sme aj vďaka vám mohli na­pre­do­vať.

Komentáre