Sta­vím sa, že o knihe Ni­co­lasa Sparksa, „The No­te­book (u nás bol pre­lo­žený ako „Zá­pis­ník jed­nej lásky“), si ur­čite as­poň niečo po­čula. Srd­cer­vúci prí­beh ne­ko­neč­nej lásky Al­lie a No­aha pre­slá­vil pre­dov­šet­kým rov­no­menný film z roku 2004, v kto­rom si za­hrala Ra­chel McA­dams spolu s Ry­anom Gos­lin­gom. Ne­jedno dievča sa pri ňom ne­o­vládlo a vy­ro­nilo sl­zičku. The No­te­book si zís­kal celé zá­stupy fa­nú­ši­kov, a to nie­len me­dzi mla­dými ba­bami.

Sfil­mo­vanú ver­ziu prí­behu si ob­ľú­bil aj je­den po­starší ame­rický pár. Clemma El­more a jej man­žel Ster­ling tvo­ria pár už ne­uve­ri­teľ­ných 57 ro­kov. Aj keď o tom často po­chy­bu­jeme, pravá láska nie iba poj­mom. Táto sym­pa­tická dvo­j­ica je jas­ným dô­ka­zom. Do­konca v ich prí­pade to bola láska na prvý po­hľad. Ster­ling si bol od pr­vého mo­mentu istý, že toto je dievča, ktoré si jed­ného dňa ur­čite vezme za ženu. No na­po­kon ho Clemma prek­va­pila . Práve ona bola tá, ktorá ini­ci­ovala ich vstup do man­žels­tva.

Pred­ne­dáv­nom sa roz­hodli, že ich krásny zvä­zok oslá­via tak tro­chu ne­tra­dične, fo­to­gra­fiami v štýle ich ob­ľú­be­ného filmu.

Ak by sme si mali pred­sta­viť oporu a is­totu, vy­ze­rali by asi takto:1

Zmy­sel pre hu­mor ich ni­kdy ne­opus­til.

2

Fo­te­nie zor­ga­ni­zo­vala ich vnučka, Am­ber.

3

Takto vy­zerá sku­točný zá­pis­ník jed­nej lásky…

5

Vá­šeň sa vraj po ro­koch zo vzťahu vy­tráca? To sa roz­hodne ne­musí stať pra­vid­lom.

6

No nie sú roz­košní? Až je prob­lé­mom uve­riť, že ta­kýto pár sku­točne ešte v dneš­nej dobe exis­tuje. Ich re­cep­tom na lásku sa však mô­žeš in­špi­ro­vať aj ty. U týchto dvoch mi­lých ľudí vraj za­bralo ne­pretr­žite opa­ko­va­nie toho, že sa ľú­bia. Kaž­do­denne a mi­ni­málne de­sať­krát. Vy­skú­šaš to tiež?

Foto: Mary Eve­lyn Pho­tog­raphy

Komentáre