Ur­čite mi dáš za pravdu, že za­čí­nať je vždy naj­ťaž­šie. Hlavne, keď chceš za­čať s ra­di­kál­nou zme­nou svojho ži­vota. Všetci sme nor­málni ľu­dia a ne­páči sa nám od­ísť zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Ako sa však pri­nú­tiť po­kra­čo­vať vo svo­jom no­vom ži­vot­nom štýle, keď už si sa od­hod­lala za­čať?

fre­e­pik.com

Mám pre teba jednu radu: vy­drž 3 týždne. A ne­ho­vo­rím ti to len tak, lebo sa to nie­kde píše. Ho­vo­rím ti to z vlast­nej skú­se­nosti. Od ja­nu­ára som sa, ako možno aj ty, za­via­zala, že ko­nečne zme­ním svoj ži­votný štýl a za­čnem si na­plno pl­niť svoje sny nie­len vo fit­ness zmysle. Moja mo­ti­vá­cia bola po me­sia­coch bez aké­ho­koľ­vek cvi­če­nia (bola som chorá) na­ozaj enormná a ja som ani ne­po­mys­lela na to, že by som pre­stala.

Lenže po troch týžd­ňoch (áno, dnes keď ti to pí­šem už beží šiesty týž­deň) som aj ja spo­zo­ro­vala ur­čitú zmenu. Už ma vô­bec ne­lá­kalo ne­zdravé jedlo a ne­ve­dela som si pred­sta­viť deň bez cvi­če­nia. Pred­tým som ešte zva­žo­vala, či si ne­dop­ra­jem deň bez cvi­če­nia, alebo sa ne­od­me­ním ne­ja­kým dob­rým jed­lom. No dnes už niečo také vô­bec ne­rie­šim. Áno, mám cheat day každú ne­deľu, aby som na­štar­to­vala svoj me­ta­bo­liz­mus, keďže mo­men­tálne exis­tu­jem v men­šom ka­lo­ric­kom de­fi­cite. Zva­žu­jem však, že ho už ne­bu­dem prak­ti­zo­vať, pre­tože sa po ňom ne­cí­tim dobre.

fre­e­pik.com

A te­raz niečo z rôz­nych nie vždy od­bor­ných pra­me­ňov: kým sa vy­tvorí nový zvyk, trvá to okolo 21 dní. Áno, po­čí­taš správne, tri týždne. Sta­vím sa, že tento fakt ti je po­ve­domý, pre­tože sa  s ním pra­cuje nie­len v mo­ti­vač­ných ob­ráz­koch, kto­rých máš plnú ná­stenku každý deň, ale aj v rôz­nych mo­ti­vač­ných pre­ja­voch.

Tento člá­nok som však pí­sala hlavne kvôli tomu, že som tento fakt za­žila na vlast­nej koži a chcela som ti po­ve­dať, že to na­ozaj fun­guje. Takže, čo máš te­raz ro­biť? Nuž, vezmi si pa­pier a pero, na­píš si tri spl­ni­teľné ciele na tri najb­liž­šie me­siace a vy­drž tri týždne! 🙂 Ver mi, že po troch týžd­ňoch ti to pôjde ľa­vou za­dnou, na­be­rieš novú ener­giu do svojho ži­vota a ešte bu­deš mať zo seba aj dobrý po­cit. Tri me­siace sa po­tom pre­me­nia na pol­rok a pol­rok na rok a tvoje pred­sav­za­tia sa stanú sku­točne tvo­jim ži­vot­ným štý­lom.

Komentáre