Od­kedy ste sa stretli, si ve­dela, že tam čosi je. Podľa jeho po­hľadu a podľa chve­nia v tvo­jom vnútri. On vždy chcel bozky, mi­lo­va­nie a chvíle strá­vené vo dvo­j­ici. No ty si k to­muto ce­lému chcela kvety a srdce. Lenže čas uká­zal, že nie všetko je tak, ako sa na prvý po­hľad zdá.

Vo­lal ti cez deň. Pí­sal ti vždy prvý. Ty si mie­rila po svo­jej dial­nici, ale on vždy na­šiel prí­jaz­dovú cestu k tebe. No­sil ti dary ako po­zor­nosť, ve­no­val kom­pli­menty, flir­to­val. Cho­dili ste von, má­vali ste rande, ale ni­kdy nech­cel viac. Vždy ho­dil spia­točku. A ty? Os­tala si zmä­tená stať a tá­pať v myš­lien­kach, čo zlé si po­ve­dala, spra­vila či si šla moc rýchlo? Dr­žal ťa za ruku, žiar­lil na iných chla­pov, spá­vali ste spolu a všetko bolo vzru­šu­júce. Ro­bili ste veci, ktoré ro­bia dvaja za­mi­lo­vaní ľu­dia, čo chcú byť spolu. Ale ako­náhle si sa zmie­nila, že ste už ďa­leko a rada by si to ne­jak po­me­no­vala, on tomu stále meno nech­cel dá­vať. Lebo on sa skla­mal, on je zra­nený a on to chce takto. Chcel mať teba, tvoj čas, tvoje nád­herné,mladé telo, ale ne­bol ochotný dať ti jeho srdce. Lenže ty už si sa za­mi­lo­vala. Mys­lie­vala si na neho vo dne, v noci. Chvela sa, keď si ča­kala kým ti za­zvoní te­le­fón pri­chá­dza­jú­ceho ho­voru s jeho me­nom. A vždy si mu všetko rada dala. Celú seba a aj tak ťa nech­cel pus­tiť do jeho ži­vota.

Takže milá moja, je čas sta­no­viť pra­vidlá. Ty všetko,on nič? Ty máš pri­be­hnúť po každé, keď sa ozve, ale keď sa oz­veš ty, vtedy on čas nemá? Ha­lo­oooo!!!! Máš svoju cenu, si úžasná a máš na lep­šieho. Oboh­ratá pes­nička? Tak si ju pusti znovu. Je to se­bec. Jemu príde vhodná tvoja na­ivita, že si mys­líš, že skon­číte spolu, pre­tože on, kým si ne­nájde nie­koho, koho bude na­ozaj chcieť, bude mať vždy kam ísť. A to za te­bou. Lebo ty sa vždy rada odo­vzdáš, rada mu ve­nu­ješ to, čo on chce, lebo mu vy­šlo to, že si sa do neho za­mi­lo­vala. Presne to chcel, aby mo­hol kluč­ko­vať, na­ťa­ho­vať a uží­vať si. To by ne­mo­hol ro­biť s oso­bou, ktorá by ne­bola na­mo­taná. U nej by mal to­tiž buď alebo, no u teba má stred. Si do­časka. Vie, že ťa má omo­tanú okolo všet­kých prs­tov. Nemá ťa ako stra­tiť, pre­tože si ni­kdy ne­zmie­nila to, že kon­číš.  

Ja viem, že ťa to bolí, že si na­dá­vaš aká si bola na­ivná a sprostá, ako si ho ne­chala ro­biť si čo chce a stra­tila svoj čas. Ale ne­rob to. Ne­dep­ri­muj sa, ne­nič sa viac ako to robí on. Je to kruté, ne­fér a viac než bo­les­tivé. Ale ot­vor oči, daj sa nad vec a po­zri sa na to so svo­jím roz­umom a ná­sledne si po­lož tieto otázky. Je to muž tvojho ži­vota? Má to bu­dúc­nosť? Chceš ešte ča­kať, či ná­á­á­á­ho­dou ne­zmení ná­zor? Či sa ráno ne­zo­budí s uve­do­me­ním si, že má ženu, ktorú by chcel každý je­den? Ne­viem ako ty, ale ja si do­vo­lím pri­pus­tiť, že na mi­ni­málne tri tieto otázky, znie od­po­veď: „NIE.“ A bu­dem priama, ale tak­tiež si mys­lím, že nič ho ne­os­vieti a ani ne­príde zá­zrak, že by si to nie­kedy ro­zmys­lel. Tak asi pri­šiel čas, aby si mu po­ve­dala to s bo­hom, ktoré on po­tre­buje. A uvi­díš, bude ti lep­šie. Možno ťa to bude spo­čiatku bo­lieť, ale bu­deš mať me­nej ner­vov, me­nej stre­sov, lá­maní si mozgu nad tým ako čo,kedy začo, prečo. Bu­deš len ty a veci, ktoré ča­som vy­lie­čiš. Lebo predsa nech­ceš stra­tiť svoj čas ča­ka­ním na nie­koho, kto si to aj tak ne­za­slúži a kto o to ani v naj­men­šom ne­stojí. 

Ži, bav sa, ve­nuj čas sebe, roz­maz­ná­vaj sa. A ne­skôr príde ten, ktorý tohto schová do vačku. 😉

foto: Stocksy

Komentáre