Som žena a keď mi­lu­jem, tak mi­lu­jem ce­lým srd­com.

Mi­lu­jem ťa aj vtedy, keď mi le­zieš na nervy a chcem byť sama, no po chvíli čo od­ídeš, mi znova chý­baš a pla­čem, prečo som ťa odo­hnala.

Mi­lu­jem ťa aj vtedy, keď môj tlak vy­to­číš do in­far­kto­vých vý­šin a je­diné, čo chcem spra­viť, je dať ti facku a vy­kri­čať ti všetko, čo si za po­sledný me­siac spra­vil zle.

Mi­lu­jem ťa aj vtedy, keď vi­dím, že sa rad­šej za­ba­víš s ka­ma­rátmi pri pive ako so mnou pri ro­man­tic­kom filme.

Mi­lu­jem ťa aj vtedy, keď aj moja po­sledná bunka v hlave ho­vorí odíď a ne­chaj ho tr­pieť, keď mi ub­lí­žiš, ale moje srdce sa ťa ne­do­káže vzdať, pre­tože bez teba by bol ži­vot oveľa ťažší, aj na­priek tomu, že s te­bou to tiež nie je pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou.

Mi­lu­jem ťa a vá­žim si ťa aj pri kaž­dom po­zvaní na kávu od ko­legu, no s úsme­vom vždy po­viem NIE, pre­tože ma doma ča­káš TY.

 A možno by mi ob­čas ne­uš­ko­dilo zájsť si len tak po­ke­cať s nie­kým iným o tom, ako sa mám a lep­šie sa spoz­nať. No ak raz mi­lu­jem moje vnútro mi to ne­do­volí, pre­tože moje srdce po­vie jed­no­du­cho nie. Mi­lu­jem ťa stále a za kaž­dých okol­ností, ale ob­čas je tých okol­ností aj nad moju hlavu a srdce sa viac trápi ako usmieva lebo chce, aby si aj ty mňa mi­lo­val rov­nako bez­pod­mie­nečne ako ja teba.
 od

Pá­čil sa ti člá­nok Mišky Šcer­bá­ko­vej? Viac jej tvorby náj­deš na sieti Watt­pad!

Komentáre