Stáva sa to asi kaž­dému. Nie každý deň môže byť o ru­žo­vých ob­lá­či­koch a jed­no­rož­coch pre­há­ňa­jú­cich sa po sln­kom za­lia­tej lúke. Pri­chá­dzajú aj tie zlé, upr­šané dni, kedy ne­do­ká­žeme nájsť v ce­lom dni nič dobré. Sú to dni, kedy prí­deme do­mov una­vení, bez ener­gie, so zlou ná­la­dou. Sprá­vame sa po­dráž­dene k ľu­dom, ktorí sa nám sna­žia zlep­šiť deň, vlastne od­mie­tame ich po­moc. Ru­kami-no­hami sa dr­žíme na­šej za­mra­če­nej bub­liny a utá­pame sa v dep­re­sii. Nie­kedy ta­kéto dni pre­va­žujú. Aj keď sa ho­vorí, že má­nia vždy strieda dep­re­siu, sú ob­do­bia, kedy sa nám môže zdať, že tých po­chmúr­nych dní je o čosi viac a my ne­vieme, ako s tým bo­jo­vať.

Boli časy, krátko po bo­les­ti­vom roz­chode, kedy som sa ne­do­ká­zala od­ra­ziť od dna, na ktoré som prudko do­padla. Skú­šala som všetko. Šport ,ka­ma­rá­tov, sa­motu, knihy, filmy, párty…Rady od ro­di­čov aj ne­zná­mych ľudí. Ne­po­má­halo nič. Mala som po­cit, že sa to­pím. Bu­dila som sa o 5 ráno, spo­tená a celá ner­vózna. Ne­mala som dô­vod, ne­ve­dela som prečo. Cez deň úsmev me­dzi ľuďmi, ve­čer plač do pe­rín.

unsp­lash.com

Jed­ného dňa sa ku mne do­stala zau­jí­mavá rada. Bolo mi po­ve­dané, aby som každý ve­čer pred spa­ním na­šla 10 vecí, ktoré ma v ten deň po­te­šili, hoci aj úplné ma­lič­kosti a po­ďa­ko­vala za ne. Vraj ďa­lej to bude chcieť len tr­pez­li­vosť a šťas­tie si vďač­ného člo­veka ľah­šie nájde. Skú­sila som to a po ur­či­tom čase sa môj stav sku­točne zlep­šil. Každý ve­čer som po­cí­tila ra­dosť a šťas­tie aj za deň, ktorý by mi inak pri­pa­dal spust­nutý a za­mra­čený.

Takže moja rada pre každé utrá­pené, zlo­mené dievča, ale aj pre iných, ktorí stra­tili zase raz na chvíľku chuť a ener­giu žiť – ďa­kujte. Ďa­kujte s ce­lým srd­com, úp­rimne, po­kojne aj za hlú­posti. Buďte vďační za ľudí vo svo­jom okolí, za dobré jedlo, za peknú chvíľu osa­mote, dobrý pla­y­list vo va­šom mo­bile… Pre­tože vďač­nosť do­káže zvý­šiť re­álnu hod­notu vecí a spra­viť váš ži­vot po­zi­tív­nym a sl­neč­ným!   

Komentáre