Prí­liš sa na nie­koho via­žeš, lenže po­tom si skla­maná. Každé slovo a tón hlasu, ktoré by mohlo byť mie­rené as­poň tro­chu proti tebe, sa ťa dot­kne. Pre­mýš­laš pri­veľa nad ve­cami. Často ro­bíš z ko­mára so­mára. Pre mi­lo­vanú osobu ro­bíš prvé-po­sledné a keď ti to ne­opä­tuje v ta­kej miere, ako by si chcela, si smutná. Vy­sní­vaš si si­tu­áciu a keď nie je na­pl­nená podľa tvo­jich pred­stáv, po­kazí ti to ná­ladu.

Ak si taká a vety, ktoré som spo­mí­nala vyš­šie na teba se­dia, po­kra­čuj v čí­taní. Prav­de­po­dobne si na tom to­tiž rov­nako ako ja a mnoho ďal­ších. Si cit­livá osoba.

thoughtcatalog.com

thought­ca­ta­log.com

Nie, nie je to zle. Ani ná­ho­dou. Zna­mená to, že máš krehké a cit­livé sr­diečko, s kto­rým treba za­ob­chá­dzať opatrne, lebo sa veľmi ľahko na­lomí. Svoj vzťah si pred­sta­vu­ješ ako z ro­man­tic­kého filmu a tvoj par­tner má byť do­ko­nalý ako hlavný hr­dina? Máš to vo vzťahu zlo­ži­tej­šie, ako tvoja ka­ma­rátka, ktorá si veci ne­be­rie tak k srdcu? Áno, ur­čite áno. Prečo?

Je pre teba ťaž­šie dô­ve­ro­vať ľu­ďom.

Vieš, aké krehké tvoje srdce je a ako ľahko sa dá po­šra­mo­tiť tvoju dô­veru, či ub­lí­žiť tvo­jim emó­ciam. Preto si dá­vaš veľký po­zor na to, komu svoju dô­veru dáš a komu sa ot­vo­ríš. Pred os­tat­nými možno  vy­ze­ráš úplne inak, ako to, aká si v sku­toč­nosti. Svoju pravú tvár to­tiž od­ha­líš len tým pra­vým oso­bám a až po ur­či­tom čase.

Ne­vieš, ako pre­kus­núť ma­lič­kosti

Je pre teba ťažké nájsť si par­tnera, ktorý by ti roz­umel a ktorý by ti dá­val po­cit po­cho­pe­nia, ktorý po­tre­bu­ješ. Ťažko za­bú­daš na veci a hádky, ktoré ti ub­lí­žili a aj na­ozaj drob­nosti ťa ve­dia po­riadne na­štvať. Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto po­chopí, prečo ťa to na­štvalo. Nie­koho, kto do teba ne­bude rý­pať a bude teba a tvoje po­city re­špek­to­vať.

pexels.com

pe­xels.com

Tvoje re­ak­cie sú nie vždy lo­gické

Zväčša re­a­gu­ješ po­citmi, ktoré ťa práve ovlá­dajú. Ne­pre­mýš­laš nad tým, že možno prí­liš zve­li­ču­ješ. V tej chvíli ti príde, že ti par­tner a celý svet ub­li­žujú, tak to tak proste je. Až s od­stu­pom času si uve­do­míš, že si možno ro­bila z ko­mára so­mára.

Ne­us­tále mu­síš byť uis­ťo­vaná o tom, že ťa par­tner mi­luje

Sa­moz­rejme činmi, nie slo­vami. Tie pre teba nič ne­zna­me­najú, po­kiaľ činy ho­vo­ria niečo iné. Keďže pri­veľmi pre­mýš­laš nad ve­cami a často si tvo­ríš v hlave sce­náre, ktoré by sa mohli stať, po­tre­bu­ješ, aby ti par­tner stále pri­po­mí­nal, že si preňho dô­le­žitá a že si jeho pri­ori­tou.

fre­e­pik.com

Len málo mu­žov ti roz­umie

Keďže mi­lu­ješ na­ozaj hl­boko a tvoja láska je čistá a pravá, je pre teba ťažké nájsť si nie­koho, kto si to bude vá­žiť a ne­bude ťa od­su­dzo­vať za to, že si ná­la­dová a cit­livá. A tak len ča­káš na toho pra­vého.

Ur­čite si ho­vo­ríš, že si ni­kdy ne­náj­deš ta­kého chlapa. Ne­boj, drahá. Náj­deš si chlapa, ktorý ťa bude mi­lo­vať rov­nako hl­boko, ako ty jeho.

Možno to ne­bude dnes, ani zaj­tra. Možno sa pár­krát po­pá­liš a skla­meš, kým príde pre teba ten “pravý“. Ale on príde. Na dobré veci sa oplatí po­čkať.

Komentáre