Moje city k nemu sa po­maly za­čali me­niť. Ne­pre­ja­vo­vali sa rov­nako ako nie­kedy. Pre­stala som ho vy­hľa­dá­vať. Na­učila som sa ži bez jeho prí­tom­nosti. A či to bolo ľahké? Sta­čilo si to iba uve­do­miť. Uve­do­miť si, či chcem aj na­ďa­lej byť len jed­nou z mož­ností. Byť pre neho tá druhá. Či bu­dem stále tá, ku kto­rej sa príde vy­pla­kať, ak ho tá prvá sklame, alebo ne­bude mať v tej chvíli čas. Či bu­dem ja stále tá, ktorá bude chcieť dať to všetko do po­riadku. Ro­bila som pre neho ma­xi­mum a ne­dos­tala som na oplátku nič.

View this post on Ins­ta­gram

It‘s still you.

A post sha­red by Kai Bött­cher (@kai.boet) on

Zlatko, ty nie si jed­nou z mož­ností. Na svete exis­tuje množ­stvo chla­pov, ktorí by ti dali celý svet a obe­to­vali všetko, čo majú, len aby mohli byť as­poň na chvíľu s te­bou. Exis­tuje muž, ktorý je rov­naký ako ty. Ktorý má rov­nako veľké srdce ako máš aj ty. Ktorý bude ve­dieť, čo máš rada a ako pi­ješ svoju kávu. Ktorý ťa aj bez slov zo­be­rie ku hviez­dam. Bude po­znať všetky tvoje silné a slabé stránky. Pri ňom bu­deš chá­pať, aká silná láska do­káže byť. Tvoje pády bude brať ako cestu k nie­čomu no­vému. Nez­ľakne sa, ne­ute­čie od teba pri pr­vej pre­kážke. Bude ťa pod­po­ro­vať vo všet­kom čo ro­bíš. A hlavne bude vďačný zato, že pat­ríš do jeho ži­vota… Tak ho ne­chaj a za­budni na neho.

Na toho, ktorý hrá hry a za­metá s te­bou. A myslí si, že jed­ným pekný slo­vom to všetko na­praví a ty mu hneď od­pus­tíš a pad­neš mu k nohá . Ne­chaj ho. Ak si ťa ne­váži te­raz, ne­bude si ťa vá­žiť ani o pár ro­kov. Ne­bude pri tebe, keď bu­deš v bo­les­tiach s tep­lo­tou le­žať v po­steli. Ne­bude ťa hlad­kať po vla­soch, keď bu­deš mať zlé sny. Ne­vy­po­čuje si ťa, keď bu­deš mať zlý deň. A taký ti za to ne­stojí.

View this post on Ins­ta­gram

They’re mar­ried and so fre­a­king happy. 💫

A post sha­red by Mon­tana Lee (@mon­ta­na­le­ep­ho­tog­raphy) on

Ne­stojí ani za jednu tvoju slzu. Možno to ne­bude dnes a ani zaj­tra. Možno to bude o pár ro­kov a ty si spo­me­nieš, že to všetko malo svoj vý­znam. Vtedy, keď sa bu­deš pre­bú­dzať vedľa toho, ktorý ťa mi­luje a bu­deš to cí­tiť aj bez jeho je­di­ného slova. Ne­us­po­koj sa s nie­čim ako je toto. Každá z nás je vý­ni­močná a za­slúži si byť pre neho je­diná. Každá jedna si za­slúži byť mi­lo­vaná veľ­kou, čis­tou a úp­rim­nou lás­kou. Preto si po­čkaj na muža, ktorý vie aká vzácna osoba si. Veta po­ve­dať nie, za­slú­žim si niečo lep­šie, ťa spraví ne­za­sta­vi­teľ­nou.

Komentáre