Nie­žeby som ju chcela na­silu. Vô­bec. Som zás­tan­com toho, že čo má prísť, príde. Ale ne­roz­mýš­ľala si aj ty nie­kedy o tom, ako by mal vy­ze­rať tvoj muž? Ne­mys­lím te­raz vý­zor. Mys­lím vnútro. Pro­sím ne­smej sa, že dnes na tom ni­komu ne­zá­leží. To je bl­bosť. Chva­la­bohu stále po­znám ľudí, ktorí mys­lia aj na tú vnú­tornú krásu.

large-5
zdroj: we­he­ar­tit.com

Ne­pot­re­bu­jem, aby som bola pre môjho muža celý svet. Chcem, aby som bola časť z neho, ktorá je preňho pod­statná. Ktorú si váži a chce ju za­ží­vať. Nie­kedy mám po­cit, že po­znám veľa lá­sok, ktoré sú však se­becké. Sú ne­us­tále je­den pre dru­hého, čo je v po­riadku, av­šak za­bú­dajú na oko­lie. Na to, že si majú pl­niť sny a na to, že v ich ži­vo­toch sú aj iní ľu­dia. A keď sa ná­ho­dou roz­ídu, nie sú sa­mos­tatní a vô­bec ne­majú vlastnú osob­nosť. Blú­dia sve­tom a strá­cajú sa. Toto nie je druh lásky, ktorý chceme. Teda pevne v to ve­rím.

Ne­pot­re­bu­jeme drahé dar­čeky, lu­xusné ho­tely a ne­us­tále „do­ka­zo­va­nie lásky“ po­mo­cou pe­ňazí. Ak máš sku­točné hod­noty, ur­čite ne­pre­mýš­ľaš nad tým, koľko bude stáť tvoj dar­ček od neho k na­ro­de­ni­nám a rad­šej sa po­te­šíš sku­toč­nému pria­niu a jeho prí­tom­nosti. Láska je o ma­lič­kos­tiach a prí­tom­nosť tvojho dra­hého je vzácna. Mys­lím, že najv­zác­nej­šia vec je čas pre toho dru­hého. Dá­vaš tak veľa. Je to časť z tvojho ži­vota, sú to tvoje po­city a myš­lienky, tvoje mo­menty a dá­vaš do toho svoje srdce.

69e0f8ffdb43ddc0be663c558fab3ac4
zdroj: we­he­ar­tit.com
My ženy, i keď sme veľmi kom­pli­ko­vané a vieme byť aj pekne ná­la­dové, sme však v jed­nej veci jed­no­du­ché: Chceme úp­rimnú lásku. Zbož­ňu­jeme, keď nám muž do­ne­sie „len tak“ ky­ticu kve­tov, keď nás po­bozká, na­píše nám, keď nás po­chváli a mi­luje be­z­hra­nične. Ne­pot­re­bu­jeme pre­tvárky a tých, ktorí nám to prajú len v ko­men­tá­roch na in­ter­nete. Chceme lásku cí­tiť samy a pri­ro­dzene. Ne­pot­re­bu­jeme na to pre­sved­če­nie dru­hých. Chceme byť re­špek­to­vané v láske a pri­ro­dzené. Stále si chceme pl­niť svoje det­ské sny aj s ním. Tú­žime po nie­kom, kto nás bude chá­pať a mi­lo­vať také, aké sme. Komu ne­budú va­diť naše túžby a sny. Kto po­chopí, že tiež po­tre­bu­jeme čas pre seba a nie­koho, kto ne­bude se­becky mi­lo­vať. Tú­žime po krás­nych ve­če­roch, kedy len tak bu­deme le­žať spolu a sle­do­vať filmy či ísť si sad­núť na pivo s pria­teľmi. Ve­čer sa pre­chá­dzať, trá­viť čas s ro­di­nou či vy­brať sa na otočku do Bu­da­pešti.

Tú­žime po jed­no­du­chosti, ktorá nás na­plní. 

Ktorú bu­deme cí­tiť všade na­okolo a svet bude od­razu krajší. 

Chceme muža, ktorý bude dob­rým člo­ve­kom a ne­bude o nás po­chy­bo­vať. Bude s nami v dob­rých i zlých ča­soch a bude nás zbož­ňo­vať, no pri­tom ni­kdy ne­bude za­bú­dať na svo­jich pria­te­ľov. Chceme muža, kto­rému ne­budú va­diť naše spon­tánne vý­lety či roz­hod­nu­tia a bude chcieť pre nás len to naj­lep­šie. Tú­žime po mu­žovi, pri kto­rom sa ne­bu­deme cí­tiť trápne a ktorý nás ne­bude za­han­bo­vať. Chceme muža, ktorý ne­bude do­ko­nalý, bu­deme mať svoje chyby, ale aj tak ho bu­deme mi­lo­vať s úc­tou.

Viem, že som toho vy­me­no­vala veľa. Ale aj tak si mys­lím, že som ne­vy­me­no­vala nie­koho, kto dnes už ne­exis­tuje. Pro­sím, ne­ho­vorme, že dobrí muži či gen­tle­mani už vy­mreli. Nie, na­ozaj exis­tujú a žijú me­dzi nami. Len nie vždy to vi­díme na­šim srd­com. Na­ozaj po­znám veľmi dob­rým chla­pov, ktorí tú­žia po ta­kej skve­lej žene, akou si ty.

Mi­luj. Láska exis­tuje. A je krásna.

Komentáre