Odíď. Vra­vím ti to takto na ro­vinu. Ak si mi pri­šiel ub­lí­žiť, nech­cem ťa v mo­jom ži­vote. Taký člo­vek tu nemá miesto. Ne­viem či si sa mi už do­stal do ži­vota, alebo sa len chys­táš, ale va­ru­jem ťa.

Už ma vy­čer­páva ako mi každý ub­li­žuje. Jedno ob­do­bie je všetko fajn. Po búrke v mo­jej hlave sa po­zbie­ram a do­ká­žem sa usmie­vať. No zase prí­deš. Prí­deš ty, člo­vek, ktorý mi chce ub­lí­žiť a zase do toho pa­dám. Po­stupne, po­stupne a po­tom úplne. Ub­li­žu­ješ mi deň čo deň a ja to ne­z­vlá­dam. Pla­čem. Pla­čem všade. Je mi jedno či ma nie­kto vidí alebo som úplne sama.

sea-758165_960_720

pi­xa­bay.com

Ub­li­žuje mi, ako mi ub­li­žu­ješ.

Odíď z môjho ži­vota, ak mi ub­li­žu­ješ slo­vami.

Odíď z môjho ži­vota, ak na mňa po­lo­žíš ruku so sna­hou ub­lí­žiť mi.

Odíď z môjho ži­vota, ak si tam pri­šiel len so sna­hou za­hrá­vať sa so mnou.

 Odíď z môjho ži­vota, ak mi zlo­míš srdce.

Odíď z môjho ži­vota, ak mi bu­deš kla­mať.

Odíď z môjho ži­vota, ak ma pod­ve­dieš.

Odíď z môjho ži­vota, ak bu­dem kvôli tebe pla­kať. 

heartsickness-428103_1280

tum­blr.com

Pro­sím, ne­ub­li­žuj mi. Chcem, až v mo­jom ži­vote zo­sta­neš.

Už viac nech­cem strá­cať ľudí okolo seba.

No ak si mi pri­šiel ub­lí­žiť, odíď.

Komentáre