Slovo cvi­če­nie mi do­káže po­ka­ziť deň. Pop­ravde, ro­bím to na­ozaj ne­rada, no viem, že to jed­no­du­cho po­tre­bu­jem. Keďže mám rada svoje telo, chcem preň len to naj­lep­šie.

Po­maly pri­chá­dza zima – naj­ťaž­šie ob­do­bie roka pre fit­ness. Po­ča­sie je stu­dené, do­mom roz­vo­niava va­rené vínko, člo­vek by len le­ňo­šil a.. je­dol.

No ne­ne­chám zimu, aby ma tento rok zdo­lala. A mám pre teba hneď nie­koľko dô­vo­dov, prečo by si do toho mala ísť so mnou.

1. Telo na leto sa robí v zime

Ur­čite si to za­žila, keď sa v máji sna­žíš rýchlo do­be­hnúť všetko, čo si v zime za­ned­bala. Zvy­čajne je ale už ne­skoro. Ak chceš dobre vy­ze­rať v plav­kách, mu­síš za­čať už te­raz.

2. Po­čas sviat­kov to po­tre­bu­ješ ešte viac

Víno, pe­čené slad­kosti, ze­mia­kový ša­lát, to všetko sú veci, ktoré nám z po­hľadu fit­ness ško­dia. Aby sme to vy­kom­pen­zo­vali, po­tre­bu­jeme za­be­hnúť ešte o kus viac a uro­biť ešte jednu sé­riu dre­pov na­vyše.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

3. Tvoja my­seľ sa ti po­ďa­kuje

Po ce­lom dni vy­se­dá­va­nia doma je svi­če­nie v chlad­nom zvuku veľmi pros­pešné pre tvoju my­seľ a málo čo ti po­môže lep­šie zre­la­xo­vať.

zdroj: en.ns­ha­pe­fit­ness.vn en.ns­ha­pe­fit­ness.vn

4. Žiadne drahé per­ma­nentky

Ne­bola som si istá, či to tu spo­me­núť, no predsa. Pred­stav si, koľko pe­ňazí mô­žeš ušet­riť, ak bu­deš pre­fe­ro­vať cvi­če­nie vonku, ktoré je pri správ­nom prog­rame rov­nako efek­tívne. Ušet­rené pe­niaze mô­žeš mi­núť na dar­čeky.

5. Ro­bíš niečo, čo iní nie

Možno že by som sa ne­mala po­rov­ná­vať s os­tat­nými, no keď ma ro­di­čia na­zý­vajú bláz­nom a ja na­priek tomu na­sa­dím te­nisky, cí­tim sa ako su­per­hr­dina.

6. Čas osa­mote ti len pros­peje

Nájsť si po ťaž­kom dni čas na seba, ešte po­čas sviat­kov, to nie je také jed­no­du­ché. Možno práve cvi­če­nie je spô­sob, ako si do­priať pries­tor na pre­hod­no­te­nie svo­jich myš­lie­nok.

Komentáre