Pred ne­dáv­nom, sme ti pri­niesli člá­nok s 90 – dňo­vou vý­zvou MY HAPPY nuMe. Po­čas týchto dní, tri dámy, ktoré sa roz­hodli vý­zvu pod­stú­piť, cvi­čia ako v po­hodlí do­mova, tak dva­krát do týždňa nav­šte­vujú fit­ness cen­trum. Tiež vďaka vý­ži­vo­vej po­rad­kyni do­dr­žia­vajú vý­ži­vový plán s pro­duk­tami nuMe.

Pr­vých trid­sať dní, už majú za se­bou. Všetky tri sa zhodli v tom, že je­diné, čo fun­guje, je zmena ži­vot­ného štýlu. Po­čas ce­lého me­siaca, dva­krát do týždňa nav­šte­vo­vali fit­ness cen­trum, pri­čom raz cvi­čili pod ve­de­ním osob­nej tré­nerky Maji Kav­čá­ko­vej. Dru­hý­krát cvi­čili samé, podľa tré­nin­go­vého plánu, ktorý pre ne tak­tiež vy­pra­co­vala tré­nerka Ko­vá­čová. Tieto tré­nin­gové plány sú za­me­rané na celé telo. Ďal­ším dô­le­ži­tým kro­kom, je zmena je­dál­nička- denné menu po­zos­táva zo šty­roch nuMe je­dál a dvoch zdra­vých bež­ných je­dál.

Vý­hody nuMe. Všetky tri dámy, ktoré pod­stú­pili vý­zvu sa zhodli na tom, že po po­žití pro­duk­tov nuMe ne­po­ci­ťujú úby­tok ener­gie, práve na­opak. Cí­tia sa svieže a plné ener­gie. Čo im však na pro­duk­toch nuMe im­po­nuje asi naj­viac je, že ok­rem re­duk­cie hmot­nos­tosti majú tieto pro­dukty aj iné po­zi­tívne vlast­nosti. Na­prí­klad, vďaka pri­da­niu ko­la­génu do nuMe pro­duk­tov si za­čali vší­mať, že majú vy­hla­de­nej­šiu pleť, lep­šie vlasy a nechty. A to všetko len po me­siaci uží­va­nia!

Mar­tina Ka­rás­ková
Pre Mar­tinu, je táto vý­zva mo­ti­vá­ciou, aby sa do­stala opäť do formy a spl­nila si sen v po­dobe vy­tú­že­nej po­stavy, keďže je mat­kou troch detí. Je síce pravda, že to pre ňu zo za­čiatku ne­bolo naj­ľah­šie, no po­stu­pom času sa do toho do­stala. Zvykla si na tré­ningy aj stra­vo­va­cie ná­vyky, čo viedlo k tomu, že už ne­bý­vala toľko hladná. Na pro­dukty on nuMe si ne­mu­sela zvy­kať dlho. Šej­ker s ná­po­jom prí­chutí fran­cúz­ska va­nilka ale ču­čo­riedka- ma­lina, ktoré sú jej na­job­ľú­be­nej­šie, alebo ty­činka ktorá rýchlo za­že­nie hlad, sa jej hravo zmes­tia aj do ka­belky, preto si ich mohla brať všade so se­bou.

Sama tvrdí, že naj­väč­šou mo­ti­vá­ciou v ce­lej tejto sú­ťaži je vá­že­nie, pre­tože člo­vek je schopný v týchto chví­ľach spra­viť čo­koľ­vek, len aby ne­s­kla­mal sám seba, no aj všet­kých tých ľudí, čo v ňu ve­ria. Preto nič ne­ro­bila na 100%, Mar­tina sa do všet­kého púš­ťala rovno s dvoj­ná­sob­ným od­hod­la­ním. A opla­tilo sa. Mar­tina to­tižto za me­siac uží­va­nia nuMe schudla až o dve kon­fekčné veľ­kosti!

Ad­riana Bel­lová
Aj Ad­riana je spo­kojná, že už má pr­vých trid­sať dní za se­bou. A úp­rimne, ani pre ňu ne­boli za­čiatky ľahké. Prvý týž­deň, kedy sa mu­sela zba­viť sta­rých ná­vy­kov a pris­pô­so­bo­vať sa no­vej – pre ňu no­vej ru­tine, bol úp­rimne menší chaos. Mu­sela prísť na to, ako sti­hnúť ve­no­vať sa práci, ro­dine a cvi­če­niu bez toho, aby nie­čomu ve­no­vala po­lo­vičnú ener­giu. Sama pri­znáva, že sa nad tým po­čia­toč­ným cha­osom už len smeje, pre­tože keď pre seba chce nie­kto niečo spra­viť, na­ozaj spra­viť, tak to do­káže. Sa­moz­rejme, ne­za­obišlo sa to bez pod­pory zo strany ro­diny, pre­tože oni si tú zmenu kto­rou pre­šla vší­majú naj­viac.

Ad­riana si na pro­dukty od nuME zvykla tiež rýchlo a to aj vďaka tomu, že jej chu­tia. Za­mi­lo­vala si di­étnu po­lievku s ko­la­gé­nom, a nuMe di­étny ná­poj ču­čo­ried­kovo-ma­li­nové nebo. Na ra­ňajky si s veľ­kou ob­ľu­bou chystá nuMe di­étny ná­poj s hus­tej­šou kon­zis­ten­ciou, do kto­rej si pridá nie­kedy oriešky, vločky či chia se­mienka, ino­kedy ko­kos, ma­liny alebo ču­čo­riedky.

Lu­cia Kňaze
Lu­cia mala prvý me­siac vý­zvy asi naj­ťažší spo­me­dzi všet­kých troch. Prvé dva týždne jej to šlo s nad­še­ním pekne kilo za ki­lom dole, no po­tom prišla cho­roba, čo ne­bolo veľmi podľa jej pred­stav, pre­tože jej váha za­stag­no­vala. No aj tak sa ne­vzdá­vala a bo­jo­vala spolu s nuMe ďa­lej.

zdroj: ar­chív nuMe

A stále bo­juje. Za­čala pra­vi­del­nej­šie jesť po men­ších por­ciách. Na ra­ňajky si rada dá nuMe buď ako ná­poj alebo si s veľ­kou ob­ľu­bou pri­praví nuMe di­étny ná­poj s hus­tej­šou kon­zis­ten­ciou. Jej ob­ľú­bené nuMe di­étne ná­poje sú fran­cúz­ska va­nilka a čo­ko­lá­dový muf­fin. Keď popri všet­kom tom zhone ráno ne­stíha pri­chys­tať si niečo na obed do práce, veľmi rýchlo sa vy­nájde nuMe di­ét­nym ná­po­jom alebo ze­le­ni­novú po­liev­kou. Mul­ti­funkčný nuMe šej­ker ne­smie chý­bať ani v jej ka­belke.

 

Po pr­vých trid­sia­tich dňoch vý­zvy, sa všetky tri dámy zhodli na tom, že sa po po­u­ží­vaní pro­duk­tov od nuMe cí­tia se­ba­ve­do­mej­šie. Na­učili sa jesť pra­vi­del­nej­šie (6x do dňa) a vďaka pri­da­nému ko­la­génu si všimli zmeny na pleti a vla­soch. Že majú do­sta­tok ener­gie je len dobre, pre­tože ju môžu mí­ňať pri na­ku­po­vaní no­vého ob­le­če­nia ako oslavu ich úspe­chu.

zdroj: ar­chív nuMe

PO­ZOR! Ako vi­díš, chud­nu­tie na­ozaj ni­kdy ne­šlo ľah­šie, a te­raz to mô­žeš vy­skú­šať aj ty ! Pri­ná­šame ti ex­klu­zívnu zľavu -40% na Slim Bo­ost – po­moc­ník pri chud­nutí!
-Vý­ži­vový do­pl­nok na po­moc pri zní­žení chuti do jedla.
-nuMe di­étna strava s ko­la­gé­nom za­bez­pečí prí­jem všet­kých po­treb­ných ka­ló­rií a ži­vín, pre tvoje telo a nuMe ovocné ka­ra­melky ti po­môžu do­dr­žať dis­cip­línu a ne­vy­bo­čiť z cesty chud­nu­tia. Vďaka glu­ko­ma­nánu ktorý ob­sa­hujú, tieto ka­ra­melky pre­dl­žujú po­cit sý­tosti a zni­žujú chuť do jedla.
-Vhodné pre dia­be­ti­kov, ce­lia­ti­kov a ve­ge­ta­riá­nov

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s nuMe

Komentáre