Pa­mä­tám si, že som bola ešte malé dievča, ktoré sní­valo o naj­lep­šej ka­ma­rátke. Tú­žila som mať pri sebe nie­koho, kto ma vy­trhne z nie práve najk­raj­šej re­a­lity, nie­koho, kto ma s ľah­kos­ťou ro­zo­smeje a kto bude so mnou zdie­ľať môj tajný svet. Z ni­čoho nič si sa vy­skytla ty. 

Ob­ja­vila si sa ne­ná­padne, av­šak po­stu­pom času sme zis­tili, že je tu niečo, čo máme spo­ločné. Pre­žili sme spolu pekné časy, na­ďa­lej ich pre­ží­vame a ve­rím, že stále ich máme ko­pec pred se­bou.

unsp­lash.com

Pa­mä­tám si, že sme boli dve bláz­nivé pu­ber­tiačky, ktoré spolu pre­ská­kali všetky ra­dosti aj sta­rosti, aké len môže táto ži­votná etapa pri­niesť. Tí­ne­džer­ské ča­so­pisy sme pre­čí­tali jed­ným dy­chom, Ri­hanna bola naša bo­hyňa a pre pusu od Zaca Ef­rona by sme asi aj vraž­dili. Veci, ktoré nás vtedy trá­pili, nás dnes len ro­zo­smejú. Sta­čilo nám obuť si te­nisky, vy­be­hnúť do ulíc a viesť naše dô­verné roz­ho­vory. Pe­niaze nám ne­chý­bali ku šťas­tiu, do­siahli sme ho aj bez nich. Bolo to sladké, ne­vinné a krásne ob­do­bie.

Pa­mä­tám si, ako sme za­čali lep­šie spoz­ná­vať ži­vot. Spre­vá­dzala si ma na mo­jej púti od diev­čatka k žene.  Mi­lo­vali sme ta­nec, nič ne­bolo kraj­šie ako ne­chať sa uná­šať tým ryt­mom. Po­cí­tili sme zá­u­jem opač­ného po­hla­via, pri­šiel spon­tánne. Hlavy sme mali po­mo­tané, srd­cia zlo­mené, ale vždy sme na­šli v sebe oporu.  Nie­kedy sme lie­tali vyš­šie než sme mali a po­tom sa na­vzá­jom sna­žili dr­žať pri zemi. Keď som mala po­cit, že celý svet ide proti mne a už nič nemá cenu, bola si to práve ty, kto ma pre­sved­čil o opaku a vy­ča­ril mi úsmev na tvári.

unsp­lash.com

A vlastne ani presne ne­viem ako, ale do­stali sme sa až sem. Čas je šia­lený a stále sa iba nie­kam po­náhľa. Dnes sme už do­spelé ženy, rie­šime úplne iné veci ako ke­dysi, no to ne­mení nič na tom, že sme tu vždy pre seba.  Ty si stále tá, ktorá mi vie po­môcť, keď to sku­točne po­tre­bu­jem. Tvoja spo­loč­nosť je pre mňa naj­lep­ším an­tis­tre­so­vým pros­tried­kom. Ob­čas sa za­mys­lím a uve­do­mím si ako ťa ob­di­vu­jem už len preto, že tak úžasne zná­šaš všetky moje ci­tové vý­levy, zmeny ná­lad, vzo­stupy a pády. Ne­pot­re­bu­jeme mať rov­nakú DNA, aby sme boli ses­trami, my nimi sme, pre­tože nás spája omnoho viac.

Možno, že raz na­stane ten deň a my bu­deme vedľa seba se­dieť nie­kde na te­rase. Vlasy nám budú zdo­biť še­diny, krása a mla­dosť po­minú, no viem, že tá ši­bal­ská is­kra ostane navždy v na­šich očiach. Stačí, že sa na teba po­zriem a hneď si spo­me­niem, aký nád­herný bol čas strá­vený s te­bou. Vy­ba­via sa mi naše zá­žitky a ja si uve­do­mím ako veľmi som ti vďačná za to, že si bola sú­čas­ťou môjho ži­vota.

Komentáre