Keďže som typ, ktorý ne­ob­sedí na jed­nom mieste, aj po­čas práz­dni­no­vých me­sia­cov si hľa­dám spô­soby, ako sa mo­ti­vo­vať a zlep­šo­vať.

Ne­dávno som do­kon­čila školu a aj keď som rada, že som to zvládla, predsa len ma pre­pa­dol po­cit, že mi chýba pra­vi­delný re­žim a ne­us­tále na­ba­ľo­va­nie no­vých in­for­má­cií. Vy­zná­vam heslo, že člo­vek by sa mal vzde­lá­vať celý svoj ži­vot. Mi­lu­jem nové za­čiatky, preto mi štú­dium cu­dzieho ja­zyka prišlo ako jasná voľba. Roz­hodla som sa pre ta­lian­činu…

Ach, aké pred­ví­da­teľné, po­vieš si. No, možno áno, som ale je­den z tých  po­bláz­ne­ných mi­lov­ní­kov la dolce vita. Po­ve­dala som si teda, že to bude pre mňa vý­zva. Ako som sa po­stupne zo­zna­mo­vala s cu­dzím ja­zy­kom, vy­tvo­rila som si na uče­nie sys­tém. Rada by som sa s ním po­de­lila, aj keď nejde o vše­obecne platný ná­vod, skôr o nie­koľko po­zná­mok, ktoré som vy­po­zo­ro­vala a ktoré majú do­pl­niť sa­moš­tú­dium z učeb­níc o zá­bavu, nad­še­nie, chuť ísť do­predu. Dú­fam, že budú pre teba in­špi­rá­ciou a pod­ne­tom pre nový štart.

zdroj: eli­te­daily.com eli­te­daily.com

Urči si mo­ti­vá­ciu a cieľ hneď na za­čiatku.

Je dobré si po­ve­dať, prečo s vlastne s uče­ním za­čí­naš. Chceš čí­tať knihy v pô­vod­nom ja­zyku? Chceš roz­umieť za­hra­nič­ným fil­mom? Od­sťa­ho­vať sa? V mo­jom prí­pade je cie­ľom zvlád­nu­tie bež­nej kon­ver­zá­cie, schop­nosť  ply­nule sa vy­jad­riť na­prí­klad o jedle, umení, prí­rode, o člo­veku… Je to  myš­lienka, ktorá ma že­nie do­predu. Chcem prísť na­prí­klad do Flo­ren­cie a roz­umieť ta­lian­skemu sprie­vod­covi v ga­lé­rii každé slovo.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Urči si zdroje

Nech­cem od­su­dzo­vať učeb­nice a slov­níky, to vô­bec nie, je dô­le­žité dr­žať sa ur­či­tých pra­vi­diel., ktoré sú v nich ob­sia­hnuté. Mne sa ale stalo, že som týž­deň strá­vila nad lek­ciou, moja te­ore­tická zna­losť gra­ma­tiky bola do­ko­nalá, ale pre prax ( a pre môj cieľ) viac-me­nej ne­pou­ži­teľná. Prahla som po nie­čom zo sku­toč­ného ži­vota. Sna­žím sa preto ja­zy­kom úplne ob­klo­piť. Za­me­ria­vam sa na to, čo mám rada a z tejto ob­lasti sa sna­žím na­učiť čo naj­viac. Dobré sú piesne, det­ské roz­právky a knižky, pre­tože ich úro­veň ja­zyka je jed­no­du­chá, no­vi­nové vý­strižky, blogy, ku­chár­ske knihy, proste ho­cičo, čo ťa do­núti roz­mýš­ľať a vní­mať.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Urči si čas

Sta­nov si re­álny čas, ktorý si ochotná svojmu uče­niu po­čas dňa ve­no­vať. Nájdi si pre seba chvíľku, na­prí­klad ve­čer alebo po­obede a plne sa sú­streď. Tento ča­sový úsek ne­musí byť dlhý, ak ho bu­deš ale dô­sledne do­dr­žia­vať a po­stu­po­vať vpred, vý­sledky sa ur­čite do­sta­via. Ne­na­kla­daj si prí­liš veľa, mohlo by ťa to zby­točne zmiasť a od­ra­diť. Lep­šie sú malé, ale kon­zis­tentné kroky. Roz­deľ si lek­cie na zvlád­nu­teľné kusy a ne­za­budni aj na pra­vi­delné opa­ko­va­nie.

Uč sa celé frázy

Túto radu som po­čula už sto­krát a je v nej veľa pravdy. Slová ni­kdy ne­stoja osa­mo­tené, sú sú­čas­ťou zvuč­nej vety či slov­ného spo­je­nia. Ak si na­vyk­neš na jeho vý­slov­nosť, zvuk, stane sa pre teba pri­ro­dze­ným a ne­bu­deš mať prob­lém podľa po­treby ho ob­mie­ňať a do­sa­dzo­vať do kon­ver­zá­cie. V tomto mi veľmi po­má­hajú už spo­mí­nané piesne. Ich vety bý­vajú krat­šie, vý­stižné, rý­mujú sa, sú ľahko za­pa­mä­ta­teľné. Také Las­cia­temi  can­tare mi v po­cho­pení slo­vo­sledu a vý­slov­nosti po­mohlo viac ako po­učka v knihe.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Pre­há­ňaj!

Otre­paná fráza: koľko ja­zy­kov vieš, toľ­ko­krát si člo­ve­kom. Čo takto ju zo­brať do­slovne?  Za­hraj sa na do­mácu, vy­slo­vuj si sama pre seba z vý­raz­ným prí­zvu­kom, po­u­ží­vaj gestá, pre­hrá­vaj scény z fil­mov… Ne­cíť sa hlúpo, ak si bu­deš sama pre seba roz­pá­vať na­hlas alebo viesť roz­ho­vor s ima­gi­nár­nym par­tne­rom. Je to niečo, čo po­máha v učení a pri­náša to ra­dosť z vlast­ného po­kroku! Ja sa na­prí­klad hrám na ta­lian­sku donnu, roz­ha­dzu­jem ru­kami a ho­vo­rím s pre­hna­ným ak­cen­tom.

Pre aký­koľ­vek ja­zyk sa roz­hod­neš, ne­za­budni, že sa učíš sama pre seba a uče­nie by ťa malo hlavne ba­viť. Dr­žím palce!

Komentáre