Milý Ty,

dlho som pre­mýš­ľala prečo. Prečo si si ma ne­vyb­ral? Ne­bola som do­sta­točne krásna? Čo ro­bím zle? Som hlúpa? Na mnoho otá­zok som ne­ve­dela od­po­veď. Vlastne som sa až trýz­nila. No ne­vy­čí­tam ti to. Vlastne ti ďa­ku­jem.

Ne­zne­užil si moje city. Ne­zlo­mil si moje srdce preto, lebo si chcel. Vlastne si mi po­má­hal. Bol milý a hlavne úp­rimný. Nech­cel si mi zlo­miť srdce, ale ne­do­ká­zal si ma mi­lo­vať. Ne­do­ká­zal si mi dať lásku. Ne­ho­vo­rím, že to ne­bo­lelo. Len som jed­no­du­cho bola skla­maná. Z toho, že som si mys­lela, že vy­tvo­ríme niečo nád­herné. Z toho, že som dú­fala, že za­ži­jeme nád­herné chvíle.

Všetko som dala za vinu tebe. Chcela som tvoju lásku na­silu. Sľu­bo­vala som ti aj ne­možné, len aby som ťa pre­sved­čila, že som pre teba tá pravá. Oh, bola som ale hlúpa. Ve­rím, že každý mi­luje inak. Každý má iný vkus a žena, ktorá sa ti páči nie je podľa mňa tá pravá, ale ty ju mi­lu­ješ.

Každý sme iní. Mi­lu­jeme inak a každý vní­mame lásku inak. Máme isté pred­stavy a plány. A ja som ti tie moje chcela na­nú­tiť. Dnes viem, že to ne­bolo správne a týmto sa ti chcem ospra­vedl­niť. Vlastne som ti ub­lí­žila ja. Nech­cela som ťa pus­tiť. Stále som ti chcela do­ká­zať, že ja som tá žena, ktorá ťa urobí šťast­ným. Han­bím sa za to.

happy-80th-birthday-brigitte-bardot-1-638

foto: sli­des­hare.com

Dnes už viem, že ne­mô­žem nie­komu na­nú­tiť city. Že láska je krehká a ne­vinná. My všetci na svete krá­čame s ot­vo­re­nými ra­nami z lásky. Ta­kisto som krá­čala i ja. No bola som to ja, kto nech­cel, aby sa za­ho­jila. V pod­state som sa až tý­rala a chcela ťa. Mys­lela som si, že si je­diný, s kým mô­žem mať nád­herné spo­mienky a lásku na celý ži­vot.

Do­pro­so­vala som sa ti, nú­kala sa ti a zha­dzo­vala svoju hr­dosť. Ne­bola som správ­nou že­nou. No ve­rím, že som sa už po­u­čila. Že už mi­lu­jem lásku a ne­nú­tim ju vzpla­núť. Že ju chcem úp­rimnú. Pred­tým som sa na teba hne­vala, že si mi zlo­mil srdce, no dnes sa hne­vám iba na seba. Ja ti ďa­ku­jem. Že si mi dal prí­le­ži­tosť za­žiť sku­točnú lásku, že si ma ne­vy­užil a ne­naz­los­til.

Dnes sa už usmie­vam. Pre­tože láska je dar. Nedá sa zís­kať ľahko. Ne­mô­žeme ju od nie­koho pý­tať a pro­siť o ňu. Príde. Je da­ro­vaná. Je zbož­ňo­vaná a je na­ozaj ne­smierne zho­vie­vavá, ak je sku­točná.

Ďa­ku­jem ti Pán Ty.

est-brigitte-bardot-jeans

foto: tum­blr.com

Bolo to ťažké. Ne­chá­pala si prečo. Nie som do­sta­točné pekná, ne­vys­pelá či múdra? Mám zle vlasy, zlú po­vahu či nie som zau­jí­mavá? Áno, aj tieto otázky ti blú­dili hla­vou, ak si sa po­ni­žo­vala, ver, že si ro­bila zle. Mrzí nás, ak sme od­miet­nuté, ak nie sme pre nie­koho do­sta­točne krásne či priam do­ko­nalé. Ne­chá­peme, prečo sa mu páči tá lacná žen­ská a nie my, žen­ské, ktoré tú­žime po láske a sme ochotné mi­lo­vať.

Tento člá­nok ve­nu­jem všet­kým že­nám a diev­ča­tám, ktoré ve­ria, že láska je cit, ktorý sa nedá vy­nú­tiť a mi­lujú vrúcne a nežne.

Všet­kým skla­ma­ným, ktorí aj tak stále ve­ria, že sku­točná láska exis­tuje, len na ňu treba po­čkať.

Príde.

Ne­nú­tene, no zato ne­za­bud­nu­teľne.

Komentáre