Celý ten čas. Ten rok a pol od­kedy som sa za­mi­lo­vala a od­kedy sme už ,,ofi­ciálne,, ne­boli spolu som si kládla otázku : ,,Čím si bol v mo­jom ži­vote?,, Tes­tom, tres­tom alebo da­rom?

Tes­tom? Pre­mýš­ľala som, čo za test si mo­hol byť. Test, či vy­dr­žím a odo­lám po­ku­še­niu? Alebo test, či sku­točne mi­lu­jem? Či do­ká­žem kvôli láske k tebe všetko obe­to­vať?

Tres­tom? Tres­tom zato, že som len člo­vek, a tak ako mnohí tak aj ja som nech­tiac zlo­mila srd­cia, a karma mi to vra­cia? Tres­tom zato, že som za­budla popri láske k tebe mi­lo­vať všet­kých os­tat­ných? Tres­tom za to, že si bol mo­jím ves­mí­rom a svet okolo za­ni­kol?

Da­rom? Áno, da­rom. Bol si a zo­sta­neš pre mňa da­rom. Čím iným by si mo­hol byť? Len vďaka tebe som na­šla samú seba. Zis­tila som, aké je krásne mi­lo­vať. Aké krásne je mi­lo­vať bez­pod­mie­nečne, bez ča­ka­nia čo­ho­koľ­vek od lásky, len tak proste mi­lo­vať. Dá­vať. No najprv som sa mu­sela stra­tiť, mu­sela som stra­tiť samú seba, ľudí, miesta, city, slzy.. všetko. Mu­sela som stra­tiť všetko, aby som všetko nové na­šla. A ja ti zato ďa­ku­jem.

Purchase this image at https://www.stocksy.com/1233904

pin­te­rest.com

Na­učil si ma tr­pez­li­vosti. Mňa. Člo­veka, ktorý chcel všetko hneď, te­raz. Na­učil si ma ča­kať, dú­fať, ve­riť.. A ja som ča­kala, dú­fala a ve­rila a te­raz som ti zato všetko vďačná.

Na­učil si ma mi­lo­vať svo­jich blíz­kych. Áno. Vždy, keď som ťa vi­dela s tvo­jou sa­mo­tou, ktorú si si sám vy­bral, vždy ma to viac pri­bli­žo­valo k mo­jim najb­liž­ším. Ďa­ku­jem.

Na­učil si ma, že pe­nia­zom dá­vajú ľu­dia pri­danú hod­notu. Vždy, keď som ťa vi­dela ospe­vo­vať krásu, či bo­hat­stvo, uve­do­mo­vala som si, aký si po­vr­chný a akí sme roz­dielni. Ďa­ku­jem, vďaka tebe som zme­nila pri­ority.

Na­učil si ma, že známi a pria­te­lia je veľký roz­diel. Keď tebe na­pí­sali ,, známi,, že niečo po­tre­bujú a mňa hľa­dali pria­te­lia, lebo chceli byť so mnou. Ďa­ku­jem, uve­do­mila som si, aké šťas­tie ma po­stretlo, že mám týchto ľudí.

Ďa­ku­jem ti za tie slová plné hnevu, pre­tože vďaka nim som po­cho­pila, že naj­viac po­ní­žení sú tí, čo po­ni­žujú.

Ďa­ku­jem ti za to, že si mi uká­zal, aký je roz­diel me­dzi váš­ňou a lás­kou. Láska dáva a vá­šeň len be­rie.

Ďa­ku­jem ti za každú slzu, ktorú si mi ne­ut­rel, na­učil si ma žiť bez teba, a spra­vil si ma sil­nej­šou.

Ďa­ku­jem ti, za to, že si ma ne­mi­lo­val, pre­tože práve vďaka tomu viem, že keď príde láska ta­kéto to ne­bude.

Ďa­ku­jem, že si bol sú­čas­ťou môjho ži­vota.

Mo­jím da­rom. Od­púš­ťam sama sebe a od­púš­ťam aj tebe.

Vždy bu­deš mať miesto v mo­jom srdci, pre­tože si bol môj Dar od Boha.

Komentáre