Člo­vek, ktorý ťa mi­luje, by ti ne­mal dá­vať mož­nosť vý­beru. Mal by pri tebe stáť za kaž­dých okol­ností.

Aj keď tvoje roz­hod­nu­tia nie sú vždy ide­álne, nie sú vždy naj­lep­šie, sú tu ľu­dia ktorí by nás mali usmer­ňo­vať alebo nám po­ra­diť. Ako­náhle nám za­čnú dá­vať mož­nosť vý­beru buď / alebo, mali by sme ich z nášho ži­vota od­strá­niť. Nie preto, že by sme ich ne­mali radi, to nie. No ľu­dia, ktorí nám tvr­dia, že nás mi­lujú rov­nako, ako my mi­lu­jeme ich, by nám ni­kdy mož­nosť vý­beru me­dzi nimi a nie­čim iným ne­dali. Aj keď sa im nie­kedy naše roz­hod­nu­tia ne­pá­čia.Vtedy pri­chá­dza čas, kedy by nám mali po­ve­dať svoj ná­zor, po­roz­prá­vať sa s nami a ak sa aj na­priek tomu roz­hod­neme ísť si za svo­jim cie­ľom, mali by pri nás stáť, pod­po­riť nás a ak by nás nie­kedy naše roz­hod­nu­tie skla­malo, ne­mali by po­ve­dať vetu: ,,Ja som to ho­vo­ril/a!” Tu pri­chá­dza čas, kedy by mali rozt­vo­riť svoje ruky, ob­jať nás a po­ve­dať nám: ,,Nie si sám/a, som tu s te­bou. Som tu pre teba.Viem, že nám títo ľu­dia chcú to naj­lep­šie, no ne­uve­do­mujú si jednu vec a to je, že sa ne­po­za­raju na to, čo je naj­lep­šie pre nás, ale pre nich. Ne­ve­dia čo cí­time, ako mys­líme. Jed­no­du­cho nám ne­vi­dia do hlavy a práve preto ne­ro­zu­mejú.

 

 

Od­pus­tite týmto ľu­ďom ich ne­ve­do­mosť voči vám. Oni ne­môžu za to, že ne­ve­dia, prečo idete podľa nich hla­vou proti múru.
No ne­smiete za­bú­dať, že ide o vás. Ide o vaše šťas­tie. Vždy, keď bu­dete na kri­žo­vatke buď / alebo, vy­berte si šťas­tie. Po­stu­pom času uvi­dia úsmev na va­šich pe­rách. Uvi­dia šťas­tie ktoré z vás bude vy­ža­ro­vať a po­cho­pia, že ste sa ria­dili svo­jim srd­com a nie srd­com iných.

Tí praví sa vrá­tia, lebo tí praví, ktorí majú byť vo va­šom ži­vote tam aj ostanú. Ak sa aj po tomto všet­kom ne­vrá­tia viete, že to bol ďalší člo­vek, ktorí sa mal vo va­šom ži­vote uká­zať iba na pár chvíľ. Mal vás niečo na­učiť a po­tom znova od­ísť. 

Komentáre