Po­znajú ťa.

Po­znajú aj mňa.

Sme niečo ako ka­ma­ráti. I keď mám po­cit, že aj toto chladne a stá­vajú sa z nás po­maly cu­dzinci alebo dvaja ľu­dia so spo­mien­kami.

Sám vieš, že ľu­dia sú ako mé­dia, vy­mýš­ľajú prí­behy, ktoré sa ani ne­stali.

Chcem byť s te­bou as­poň chvíľku sama.

Po­ve­dať ti, čo k tebe cí­tim.

Mám ťa viac ako rada.

unsp­lash.com

Mô­žeme si kú­piť le­tenky do Am­ster­damu. Pre­mýš­ľať nad tým, prečo tu ľu­dia jaz­dia na bi­cykli viac ako na aute. Kú­piť si veľké hra­nolky, ktoré ne­bu­deme vlá­dať zjesť alebo sa môžme pla­viť po gran­toch a ob­di­vo­vať ar­chi­tek­túru sta­vieb v okolí.

Mô­žeme ísť do Bru­selu. Hľa­dať ci­ka­jú­ceho chlap­čeka alebo diev­čatko, ale ako viem, tak pri na­šom štastí náj­deme ci­ka­jú­ceho psa. Mô­žeme si dať wafle a po­tom sa po­de­liť o ovo­cie na nich a smiať sa na sebe, akí sme od čo­ko­lády.

Mô­žeme ísť do Na­ss­feldu. Po­ze­rať sa na vy­soké šíre hory a jaz­diť rôz­nou rých­los­ťou zjaz­dov­kami. Mô­žeme sa sprá­vať ako ma­ji­te­lia času, ktorý nám ni­kto ne­vezme. Veď vieš, ži­jeme len raz, práve tu a te­raz je náš čas.

Mô­žeme ísť do Pa­ríža. Po­zrieť si Dis­ne­y­land a je­den na deň sa vrá­tiť do čias Tom a Jerry. Vy­skú­šať rôzne ad­re­na­lí­nove at­rak­cie a vreš­ťať ako zmys­lov zba­vení.

Mô­žeme nav­ští­viť Los An­ge­les. Dať si ob­rov­ský bur­ger a po­ze­rať sa na Hol­ly­wood Hills v tme ako svieti mesto plné snov a v očiach sa nám budú od­rá­žať is­kry.

Po­kojne aj New York alebo taká Aus­trá­lia-ho­ci­kam. Ak pôj­deme spolu.

Pro­sím ne­chaj ma pre­ces­to­vať svet s te­bou.

unsp­lash.com

Poďme nie­kam, kde bu­deme len ty a ja.

Nie­kam, kde nás ľu­dia ne­poz­najú.

Nie­kam, kde mô­žeme byť spolu.

Chý­baš mi, ale

nie tak ako ľu­ďom chý­bajú ľu­dia, ale tak ako zvyknú chý­bať spo­mienky.

unsp­lash.com

„Je mi jedno, kde som, ak som s te­bou“ -ano­nym

Komentáre