Člo­vek je od­jak­živa spo­lo­čen­ský tvor. O nás ba­bách to platí dvoj­ná­sobne. Veď nej­deme samy ani na wc-ko  Vzťahy sú pre nás dô­le­žité, od vy­ras­ta­nia v ro­dine, kedy sa sna­žíme sa ako tak vy­chá­dzať s ro­dičmi a sú­ro­den­cami, je­den vzťah je ale predsa len špe­ciál­nejší. Vzťah s tvo­jou ka­moš­kou. Čo ale ro­biť v si­tu­ácií, keď „ses­tra“ sklame?

Ur­čite sa to stalo aj tebe. Po­ve­dala si jej všetko. Od ob­ľú­be­nej farby až po to, ako si až po uši zbláz­nená do cha­lana z ved­ľaj­šej triedy, alebo do ko­legu z práce. Pri­padá ti úplne pri­ro­dzené, že pre­ke­cáte spolu celý týž­deň, či už pri osob­nom kon­takte, alebo as­poň pár viet cez mes­sen­ger. A keď sa stret­nete cez ví­kend, stále sa máte o čom roz­prá­vať. Presne po­znáš jej ná­zory a ona do­pĺňa tvoje vety. A po­tom zrazu – bum. Všetko padne. Prečo vlastne?

Ne­jaká „tre­tia“

V ži­vote stre­tá­vame no­vých ľudí ne­us­tále. Spo­lu­žiačky, ich ka­ma­rátky, nové ko­le­gyne a ich známe… Môže sa veľmi rýchlo stať, že z tejto vzorky nám nie­kto, ako sa ho­vorí, hneď sadne. Tebe, alebo ka­ma­rátke. Je to úplne v po­riadku, po­kiaľ ťa tvoja ka­moška ne­začne za­ned­bá­vať. Ak za­čne ru­šiť schôdzky s te­bou a stretne sa rad­šej s ňou osa­mote, alebo roz­práva o nej aká je úžasne do­ko­nalá, asi by si mala spo­zor­nieť. Žiar­li­vosť je pri­ro­dzená, aj keď ide o baby, ale mala by si zis­tiť, či je opod­stat­nená. Ak sa ti zdá, že ka­ma­rátka ťa už ne­po­čúva ako ke­dysi, alebo sa viac smeje s no­vou, skús sa jej opý­tať, či jej ešte vô­bec zá­leží na va­šom vzťahu. Či si stále ty na pr­vom mieste.

Dá­vaj ale po­zor na to, aby si žiad­nym spô­so­bom ne­ub­lí­žila tre­tej ka­ma­rátke. Ona predsa ne­môže za sprá­va­nie žiad­nej z vás. Možno ani len ne­tuší, že sa stala dô­vo­dom va­šich há­dok. To čo je me­dzi vami, si vy­riešte len me­dzi se­bou. Ak sa ne­do­ká­žete do­hod­núť a snaha končí hád­kou, v ta­kom prí­pade je naj­lep­šie od­ísť. Ostá­vať v ka­ma­rát­stve, kde nie si oce­ňo­vaná, ne­zna­mená, že si lo­jálna, ale to, že lá­meš svoje vlastné srdce.

elitedaily-kkgas-best-friends-800x400

eli­te­daily.com

Zrada

Spo­mí­nala som ta­jom­stvá. Keď ti ka­ma­rátka po­vie, aby si jej ta­jom­stvo ne­vra­vela ni­komu ďal­šiemu, po­va­žu­ješ to za sa­moz­rej­mosť a ne­spra­via by si to, ani vtedy, ak by ti to ne­zvý­raz­nila. Keď sa ale do­zvieš od dru­hých niečo, o čom si si istá že si vra­vela len jej a malo to ostať me­dzi vami, je to šok. Ak sa k tomu pridá oho­vá­ra­nie a ší­re­nie klam­stiev, vtedy už asi nie je veľmi čo rie­šiť. Veľmi sa chceš hne­vať, ale tá bo­lesť zo skla­ma­nia ti to ne­do­vo­ľuje. Možno chceš pla­kať, ale ani to sa nedá, lebo vieš že za to ne­stojí. Áno, aj toto skla­ma­nie do­káže čas vy­lie­čiť, ale z pa­mäte to vy­ma­zať nejde. Dô­vera je na­štr­bená navždy, ale môže to byť po­u­če­nie pre teba, že ty sa tak ne­za­cho­váš k ni­komu, lebo vieš, ako to bolí. Možno sa na­priek všet­kej snahe ne­vieš cez to pre­niesť. Vtedy je lep­šie pre vás obe, ak od ta­ké­hoto ka­ma­rát­stva cúv­neš. Prav­de­po­dobne sa bu­deš báť opus­tiť to, čo si po­va­žo­vala v ži­vote za is­totu, ale nie­kedy je tá vec, ktorú sa bo­jíš uro­biť, naj­viac oslo­bo­dzu­júca.

Je za tým chlap

Áno, stáva sa to často. Tvoja ka­ma­rátka sa za­mi­lo­vala a ty sa te­šíš s ňou. Zrazu celá žiari, po­siela ti fotky, aby si jej po­ra­dila, čo si má ob­liecť na rande, do­konca aj jej nový chlap sa zdá cel­kom v po­hode. Lenže ča­som pri­chá­dzaš na to, že sa stre­tá­vate stále zried­ka­vej­šie. Keď jej to vy­tkneš, zájde s te­bou na kávu, aby ťa uml­čala (alebo skôr jej sve­do­mie) a po­tom opäť dlho nič. Aj keď ni­komu ne­pra­ješ lásku viac, ako práve jej, hne­váš sa na ňu a po­ci­ťu­ješ zradu. Ona šťas­tie na­šla a tak teba už viac ne­pot­re­buje. Ale pri­tom obe viete, že ak by sa roz­išli, ten ku komu by sa vrá­tila by si bola ty. Ne­ne­chaj sa po­ni­žo­vať. Ty nie si bábka, ktorú môže ovlá­dať, keď si na teba ná­ho­dou spo­me­nie. Mať dob­rého par­tnera je jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ale za­bud­núť pri tom na dl­ho­ročnú ka­ma­rátku? To sa predsa ne­robí.

elite-daily-simone-becchetti-best-friends

eli­te­daily.com

Ne­po­cho­pe­nie

Nie­kedy ne­treba „veľké“ dô­vody na to, aby si cí­tila, že všetko nie je tak, ako má. Po­lož si na­sle­du­júce otázky a úp­rimne od­po­vedz. Ak bude na väč­šinu z nich od­po­veď „nie“, mala by si sku­točne zvá­žiť, či ťa tvoja ka­ma­rátka má úp­rimne rada, alebo je se­bec.

-Spo­me­nieš si, kedy na­po­sledy pre­behla u vás dvoch na­ozaj­stná kon­ver­zá­cia? Alebo máš často po­cit, že si len v po­zí­cií po­slu­cháča?

-Zau­jíma ju tvoj ná­zor? Tvoje po­treby a sta­rosti?

-Máte spo­ločné plány, ktoré často zmení alebo od­riekne na po­slednú chvíľu?

-Na­pí­šeš jej keď si smutná, alebo sa s tým vy­rov­ná­vaš sama, lebo vieš že by si bola aj tak ne­vy­po­čutá, alebo do­predu tu­šíš, že by sa zvrtla kon­ver­zá­cia opäť na jej sta­rosti?

-Po­zriete si film podľa tvojho žánru? Idete sa na­jesť tam, kde to máš rada?

-Pred­staví ti svo­jich no­vých zná­mych, alebo si ich ne­cháva „pre seba“?

-Máš po­cit, že sa úp­rimne teší s te­bou, ak sa ti v nie­čom za­darí?

Ka­ma­rát­stvo je dô­le­žité v ži­vote kaž­dého z nás. Skús sa ale za­mys­lieť, či z toho svojho do­stá­vaš rov­naký diel, ako doňho vkla­dáš, alebo či ne­ve­domky ne­od­sú­vaš od seba ľudí, ktorí by sku­točne o tvoje ka­ma­rát­stvo stáli. Možno tvoja sčí­taná spo­lu­žiačka nie je v sku­toč­nom ži­vote vô­bec nudná, ako si si do­te­raz mys­lela, alebo tvoja nová ko­le­gyňa nie je taká na­mys­lená, ako sa možno zdá na prvý do­jem. Daj ľu­ďom šancu, možno bude z toho pekné ka­ma­rát­stvo na celý ži­vot.

Komentáre