K jum­pingu som sa do­stala ako slepé kura k zrnu. Re­gis­tro­vala som už dáv­nej­šie, že exis­tuje čosi také ako sku­pi­nové ská­ka­nie na ma­lej tram­po­líne do rytmu dy­na­mic­kej hudby. No ni­kdy ma táto myš­lienka ne­jak ne­chy­tila za srdce. Až kým sa mi ka­ma­rátka len tak me­dzi re­čou ne­po­chvá­lila, že na to v lete pra­vi­delne cho­dila a je to su­per vec. Spá­liš mnoho ka­ló­rií, po­sil­ňu­ješ, stre­ču­ješ, ba­víš sa. Ne­jako mi to os­talo v hlave a tu zrazu už ba­lím do tašky le­gíny, tričko, te­nisky (ute­rák som za­budla,pa­mä­tám sa, už tú chybu ni­kdy ne­spra­vím!) a poďho na ten slávny jum­ping.

simone-trampoline-new-1

foto: wel­land­good.com

Mu­sím sa pri­znať, po pr­vej lek­cii som mala dosť. Ho­dina in­ten­zív­neho tré­ningu za­hŕňa­júca skoky, roz­skoky, drepy na všetky možné spô­soby a to všetko v rytme dy­na­mic­kej a mo­ti­vu­jú­cej hudby. Sku­pi­nové cvi­če­nia majú to svoje čaro, že ťa druhí môžu he­co­vať. Sna­žíš sa dr­žať krok so sku­pi­nou, čo môže byť fakt svoj­ská zá­bava, sle­du­ješ in­štruk­torku vpredu a zrazu sa pri­stih­neš, že sa nie­len po­tíš jak besná, ale aj usmie­vaš. Ne­čudo, en­dor­fíny sa vy­pla­vujú na plné ob­rátky.

Má to však je­den pod­statný há­čik a síce, keď nie si v akej-ta­kej forme, zrejme zo za­čiatku ne­bu­deš vlá­dať. No po­ra­dím ti, skús si tento fakt ne­vší­mať a dý­chať, a ská­kať ďa­lej, ako keby nič. Ča­som sa to bude zlep­šo­vať, po­krok príde skôr než si mys­líš. Preto sa isto ne­vzdá­vaj.

Na čo je jum­ping dobrý? Toto cvi­če­nie plné hor­mó­nov šťas­tia má veľa uni­kát­nych vý­hod. Zlep­šuje fy­zickú aj psy­chickú kon­dí­ciu, ba­lans, pod­po­ruje lát­kovú vý­menu, trá­ve­nie, šetrí kĺby vďaka mäk­kým do­pa­dom. Za­pája všetky sva­lové sku­piny, vrá­tane tých prob­lé­mo­vých a tiež hl­boké svals­tvo. Zlep­šuje fun­kciu kar­di­ovas­ku­lár­neho sys­tému. Tým, že sa po­tíš, dá­vaš za­brať lym­fa­tic­kému sys­tému, na­koľko vieme, že prú­de­nie lymfy sa naj­lep­šie ak­ti­vuje po­hy­bom. Jed­no­du­cho, for­mu­ješ si po­stavu a ro­bíš dobre ce­lému svojmu telu a ešte sa pri­tom aj za­bá­vaš.

Ne­ská­češ však úplne celú ho­dinu. Ta­kisto cvi­číš po­sil­ňo­va­cie cviky a stre­ču­ješ na za­čiatku lek­cie, a na konci. Po­viem ti, drepy na tram­po­línke majú inú prí­chuť ako na zemi. 🙂 A keď po ta­kom po­riad­nom ská­kaní ideš za­no­žo­vať, pá­le­niu “ riťky“ sa ne­vyh­neš. Mňa ve­dia mo­ti­vo­vať vý­kriky in­štruk­torky: „poď, poď, dáš to, ešte daj, ne­vzdá­vaj sa…!“ a po­dobne.

Za­tiaľ som len krátko fa­nú­šička tejto mega účin­nej, po­hy­bo­vej ak­ti­vity. No mô­žem po­ve­dať, že je to skvelé kar­dio. Je to vý­borný spô­sob, ako si uro­biť ná­ladu a po­sta­vičku ako lusk. 🙂

 

Komentáre