Milé ženy aj vy ste si mys­leli, že ni­kto lepší pre Vás ne­exis­tuje? Mu­sím sa pri­znať, že som si to mys­lela aj ja a veľmi som sa mý­lila. Do­voľte, aby som pár ve­tami po­ve­dala to, čo mám už dlho na ja­zyku.

Po­znali sme sa dlho. Pa­mä­tám si ako keby to bolo dnes, keď som ťa  vi­dela pr­vý­krát. Hneď si sa mi pá­čil, hoci ja som bola v tom čase ešte pod zá­ko­nom. Pre­šlo nie­koľko ro­kov a zrazu pred se­bou stoja dvaja do­spelí ľu­dia. Osud nás k sebe znovu pri­vie­dol. Za tie roky sa ne­zme­nilo ab­so­lútne nič. Presne toto som si mys­lela, ale až ne­skôr som zis­tila, že sa zme­nilo toho viac než dosť. Zme­nil si sa hlavne ty. Z cha­lana, ktorý bol za každú srandu a stále sa smial sa stal je­den chladný, bez­citný a ego­is­tický chlap. Škoda, že som si to ne­všimla už na za­čiatku. Mohla som si ušet­riť tých pár me­sia­cov.

thought­ca­ta­log.com

Veľmi dobre si ve­del, ako sa mi pá­čiš. Veľmi dobre si ve­del, že chcem byť s te­bou. Všetko si to ve­del! A ty? Za­cho­val si sa ku mne ako k han­dre.  Najprv si ma ig­no­ro­val a veľmi dobre si sa na tom oči­vidne za­bá­val a zrazu si sa tvá­ril, že som pre teba celý svet. Ja som ti celú túto hru žrala aj s na­vi­já­kom. Na­ko­niec si do­stal len to, o čo si sa celý čas sna­žil a zmi­zol si ako ten naj­je­do­va­tejší dym. Ne­bu­dem vô­bec po­pie­rať, že vy­šlo z mo­jich očí aj pár sĺz. Ne­bu­dem vô­bec po­pie­rať, že som celé dni roz­mýš­ľala, čo som spra­vila zle. Dnes už viem, že ja som žiadnu chybu ne­spra­vila. To ty! Ty si celý ten čas mys­lel len na seba a na ni­koho iného. Pra­jem ti aby si bol šťastný, ale so mnou to zlato ne­bude.

Chcela by som ti po­ďa­ko­vať, že si ma zo­zná­mil so svo­jím ka­ma­rá­tom, s kto­rým sme si k sebe na­šli cestu. Až pri ňom som si uve­do­mila, že nie každý chlap je rov­naký. On je úplný opak teba až ne­chá­pem ako vy dvaja mô­žete byť vô­bec ka­ma­ráti. On ma vždy ro­zo­smeje, čo sa tebe po­da­rilo len pár­krát. On sa zau­jíma kde som, ale tebe to bolo jedno. Jemu mô­žem po­ve­dať čo­koľ­vek, za­tiaľ čo ty si ma ani ne­po­čú­val. On sa jed­no­du­cho o mňa zau­jíma, ale tebe bolo vždy všetko jedno. On ma vždy po­vzbudí v čom­koľ­vek, za­tiaľ čo ty si mi ni­kdy ne­ve­ril. On ma má jed­no­du­cho rád takú aká som a nechce ma zme­niť ako ty.

28094090993_db1133a4d5_o

thought­ca­ta­log.com

Všetko zlé je na niečo dobré. Ty si bol ten omyl v ži­vote, ale pri­nie­sol si mi do ži­vota chlapa, kto­rého sa ne­hod­lám len tak vzdať. Je to ko­nečne nie­kto s kým si roz­umiem a zbož­ňu­jem na ňom všetky jeho kladné aj zá­porné vlast­nosti. Keby si mo­hol byť as­poň na mi­nútu v mo­jej koži hneď by si to všetko po­cho­pil. Keby si cí­til čo pre­ží­vam, keď sa na mňa po­zrie alebo ma ob­jíme. Ale mys­lím, že by ne­po­mohlo ani toto. Si tak chladný a za­hľa­dený do seba, že sa mu­síš v ži­vote veľmi po­pá­liť, aby si si toto všetko uve­do­mil.

Asi ťa tak tro­chu trápi tvoje sve­do­mie alebo si si len vši­mol, že ma už ab­so­lútne ne­zau­jí­maš? Keď vi­dím tvoje lajky na kaž­dom prís­pevku, kde sa ob­ja­vím, vždy ma to po­baví, ale zá­ro­veň si zas spo­me­niem na teba. Viem, že sa bu­deme stále stre­tá­vať na rôz­nych osla­vách, dis­ko­té­kach alebo hoci len na ulici. Ale ver mi, že ja som s te­bou už skon­čila. Ne­ho­vo­rím, že si už na teba ani ne­spo­me­niem, veď si bol predsa moja prvá veľká láska, ale ub­lí­žil si mi na­toľko, že s te­bou už nech­cem mať nič ok­rem ka­ma­rát­stva spo­ločné.

Raz príde deň, kedy ma na ulici ne­spoz­náš a ja si vtedy uve­do­mím, že už mi vô­bec ne­chý­baš. Vtedy už bude po mo­jom boku stáť nie­kto, kto sa o mňa bude zau­jí­mať, sta­rať sa o mňa, chrá­niť ma, dô­ve­ro­vať mi a v ne­po­sled­nom rade ma bude ľú­biť a ne­bude sa sna­žiť ma zme­niť.

 

Komentáre