Muži sú zá­hadné stvo­re­nia, o kto­rých ešte veľa ne­vieme a ni­kdy ve­dieť ani ne­bu­deme. Ak sa po­zrieš na ženu, hneď vieš, že je to cit­livá osoba, ktorá roz­mýšľa emo­ci­onálne. A aj keď stret­neme takú, ktorá je silná a vo vnútri ju ob­di­vu­jeme, tak na­ko­niec vy­jde na­javo, že aj ona má svoje po­city.

Ne­vra­vím, že ne­vieš byť nad ve­cou, ale od prí­rody sme stvo­rené ako tie slab­šie. To si mu­síš uznať! Pri­čom muž je od prí­rody stvo­rený ako ten sil­nejší. Takz­vaný ochranca rodu, hlava ro­diny.

Po pár vzťa­hoch som sa na­učila zo­pár vecí, ktoré ti môžu po­môcť k ide­ál­nemu spo­lu­na­ží­va­niu a možno aj po­cho­pe­niu tej na­šej dra­hej po­lo­vičky.

Fut­bal, ho­kej, box, kon­cert …… a všetky ,,zmy­selné ak­ti­vity,, ktoré nám kradnú par­tne­rov. Mu­sím uznať, že som sa stretla so že­nami, ktoré mi­lujú tieto te­le­vízne re­lá­cie a s nad­hľa­dom chápu svoje lásky, ale po­tom je tu ďal­ších 95 per­cent žien, ktoré toto ni­kdy ne­po­cho­pia. Po­ze­rám, ako sa môj milý krčí na gauči, má slzy v očiach a vy­kri­kuje vul­ga­rizmy, ako keby práve on mal za tento zá­pas, kde an­glický tím pre­hráva, do­stať mi­lión EUR na svoje ban­kové konto. Áno, ne­chá­pem ho a ni­kdy asi ani ne­po­cho­pím, hoci on mi to už pár­krát vy­svet­lil. Presne toto po­va­žu­jeme ako klam­stvá, alebo ako vý­ho­vorky kedy si mys­líme, že to tak nie je. Ale mý­lime sa, oni nás ne­klamú. Presne to všetko pre nich ten zá­pas zna­mená.

pexels-photo-69212

foto: pe­xels.com

Idem na ,,chvíľku von,, ,,iba na jedno,,. Znova tu máme vetu, s kto­rou si sa ur­čite stretla. Dám ti jednu radu. Ni­kdy si ne­mysli, že ti klame. Zo­ber to z toho správ­neho uhla a po­chop, že on ti len ne­vie po­ve­dať na ro­vinu, že sa vráti až o 6 ho­dín, pre­tože vie, že by to bol prob­lém. Tak ti rad­šej po­vie ,,dobré,, klam­stvo, ale vtedy on ne­chápe, že to bude ešte hor­šie. Osobne som sa s tým zmie­rila, a tak som pri­stú­pila na mož­nosť ti­cha. To zna­mená, že ma vô­bec ne­zau­jíma, kedy príde. Nech­cem, aby mi vra­vel čas, pre­tože to nemá zmy­sel.

pexels-photo-91227

foto: pe­xels.com

Vô­bec to nie je môj typ. Keď som preč, ni­kto ma ne­zau­jíma. No predsa na toto mu sko­čiť ne­mô­žeš. Zase raz je to iba dobré klam­stvo. Po­ve­dzme si na ro­vinu. Okolo teba prejde chlap v ob­leku alebo v ob­tia­hnu­tom bie­lom tričku a v no­ha­vi­ciach, ktoré mu se­dia presne ako uliate. Te­raz si od­po­vedz: ob­zrela si sa? No jasné! A ak si k tomu pri­po­čí­taš ešte dvoj­ná­sobnú chlap­skú prí­ťaž­li­vosť k opač­nému po­hla­viu. Proste mu­síš to chá­pať. V jed­nej knihe som sa raz do­čí­tala, že žena pred­sta­vuje u chlapa zmrz­linu. Do­tyčný si ob­zrie svoj ob­jekt, po­vie si, že va­nil­ková je su­per, čo­ko­lá­dová je fajn a ja­ho­dovú by som zme­nil, ná­sledne sa po­zrie na druhú stranu a jeho chute sa stra­tia. Takže, nie je to o tom, že nie si pre neho pekná, ale o tom, že on chce proste stále mys­lieť na zmrz­linu. Bolo to veľmi zá­bavné  pri­rov­na­nie k tomu, ako sa muži stále budú po ob­ze­rať po iných že­nách.

Na­ko­niec nám ostáva po­cho­piť len to, že on nie je pán kla­már, len ti proste ne­po­vie všetko na ro­vinu.

Komentáre