Dú­fam, že ho­díš svoje sta­rosti za hlavu a pre­sta­neš si ro­biť niečo z toho, čo si mys­lia o tebe os­tatní. Dú­fam, že pre­sta­neš roz­mýš­ľať o tom, čo by si mal ro­biť podľa dru­hých a ako by si sa im za­pá­čil. Dú­fam, že sa za­čneš usmie­vať. Dú­fam, že tvoj úsmev po­ras­tie. Pre­tože ty si za­slú­žiš úsmev. Za­slú­žiš si, aby bol na tvo­jej tvári. Si moc vzácny člo­vek na to, aby si bol za­mra­čený a mal ne­us­tále hlavu v smútku.

Dú­fam, že sa bu­deš smiať na­hlas. Že sa ne­cháš od­pú­tať a pus­tíš na po­vrch svoj úp­rimný smiech. A po­tom ťa bude bo­lieť bru­cho, tak ako to bolo v do­spie­vaní, s ka­ma­rátmi, pri dob­rom filme a va­šich hláš­kach. Po­zri, nie­kedy je ži­vot zlý, áno. Nie­kedy ne­vieme, čo máme ro­biť, kam máme na­mie­rené alebo prečo sa okol­nosti vy­vi­nuli tak, že nám zlo­mili srdce. Nie­kedy strá­came ľudí, kto­rých máme radi a zo­stá­vame roz­tr­haný na kusy. Nie­kedy sa cí­time bez­mocný, nech­ceme ot­vo­riť oči a chceme zo­stať na­ďa­lej sní­vať. 

unsp­lash.com

Ale po­vedz si, že dnes je ten deň, kedy sa tvoje hor­šie dni zme­nia k lep­šiemu. Pre­tože si tu ty! Vý­ni­močný, sku­točný, úp­rimný a mi­lu­júci člo­vek.

Dnes ot­vo­ríš oči, na­dých­neš sa a bu­deš po­kra­čo­vať. A ja ťa bu­dem z diaľky po­zo­ro­vať a ob­di­vo­vať. Do­ká­žeš to! Ver si. 

Viem, že to bude ťažké, sakra tažké, ale nájdi v sebe tú vôľu a ne­do­voľ, aby bola tvoja duša na­ďa­lej zlo­mená, una­vená a smutná.

A tak, dnes len dú­fam v jednu vec. Dú­fam že sa usme­ješ. Po­znám tvoje dni, ťažké, mra­zivé a plné sa­moty. Máme ich každý, mi­nu­losť je zlá a horká, ale ak ju po­ra­zíš, bude to tvoje ví­ťazs­tvo.

Viem, že skla­ma­nie tu bolo veľa krát, a preto už ani ne­ve­ríš na dobré veci, mys­líš si, že zly­háš znovu a znovu. Mu­síš však vy­tr­vať a bude to stáť za to.

Ale dú­fam, že dnes sa na­učíš smiať.

34528-Always-Laugh-When-You-Can

tum­blr.com

Dú­fam, že ne­cháš aby sl­nečné lúče po­boz­kali tvoju tvár. Dú­fam, že aj v daždi bu­deš mra­kom uka­zo­vať svoje žia­rivé zuby a ne­cháš si vy­kĺz­nuť z úst svoj smiech.

Dú­fam, že keď bu­deš po­čuť dobrý vtip, za­sme­ješ sa na­hlas. Dú­fam, že raz bu­deš cho­diť ruka v ruke s nie­kým, kto ťa bude mi­lo­vať a ty sa bu­deš pri ňom usmie­vať. Lebo ti bude ro­biť ra­dosť.

Dú­fam že sa bu­deš smiať. Smej sa. Slo­bodne. Na­hlas. Ho­ci­kedy. Ho­cikde. Smiech je jed­nou z vecí, ktorá je za­darmo. Smej sa, aby tvoj smú­tok ustu­po­val do úza­dia.

Dú­fam, že sa bu­deš smiať na­toľko, aby ti to dalo silu. Silu na nový za­čia­tok, na zmenu vo svo­jom ži­vote, na silu do no­vého dňa.

Ver mi, keď ho­vo­rím, že si silná osob­nosť. Do­ká­žeš to. A svet bude mi­lo­vať zvuk tvojho smie­chu. Tak do toho. 

Komentáre