Prečo mnoho roz­um­ných diev­čat chová lásku k úpl­ným de­bi­lom a pa­ra­doxne, roz­umní chlapci naj­čas­tej­šie strá­cajú hlavy pre diev­čatá, ktoré ne­poz­najú svoju vlastnú hod­notu ? V dneš­nej dobe, často po­čú­vam tú starú, dobre známu, otre­panú frázu “ale veď, pro­ti­klady sa predsa pri­ťa­hujú“. Nie, ne­pri­ťa­hujú.

Stocksy_txp3613abd4Wmv000_Small_932305foto: eli­te­daily.com

Ne­do­ká­žem po­cho­piť, prečo si 50% ľudí myslí, že vzťah za­lo­žený na pro­ti­kla­doch je oveľa lepší, ako vzťah, v kto­rom sú si dvaja ľu­dia po­dobní. Mys­lím si, že to nie je o sku­toč­nom pre­sved­čení a prav­di­vosti tohto „faktu“, ale ide skôr a dom­nie­va­nie sa, že v ta­komto vzťahu nie je nuda a práve roz­diely sú to, čo mu dáva správnu šťavu. Mu­sím vás však skla­mať. Vô­bec to nie je pravda.

Par­tneri sa majú do­pĺňať. Niečo ako puzzle. Vi­deli ste už nie­kedy v jed­nej kra­bici dva kúsky puzzle, ktoré do seba síce tva­rovo za­pa­dajú, ale sú úplne z iného ob­rázku ? Ja nie. A to isté sa deje aj v nie­kto­rých vzťa­hoch. Mnoho žien si hľadá práve ta­kých mu­žov, ktorí sú ich presný opak, pre­tože si mys­lia, že vlast­nosti, ktoré ony samy ne­majú by si mali do­pl­niť od svo­jej chý­ba­jú­cej po­lo­vičky. Av­šak, to nie je vô­bec po­trebné.

Stocksy_txpba7c16167Qb000_Small_660677-1

foto: eli­te­daily.com

Láska má byť vy­vá­žená. Pri­zná­vam, že nie je na škodu, ak majú dvaja ľu­dia niečo roz­dielne, no to, čo ich spája by malo byť mno­ho­ná­sobne sil­nej­šie. Ne­mýľte si od­liš­nosť s pro­ti­kla­dom. Nie je to jedno a to isté. Od­liš­nosti dá­vajú pries­tor na nové skú­se­nosti, kdežto pro­ti­klady sa na­vzá­jom ne­gujú. Tak isto ako čierna s bie­lou, svetlo a tma alebo dobro a zlo. Čo oči­vidne nemá žiadny efekt.

Komentáre