„Na mla­dosti je krásne to, že môže ob­di­vo­vať bez toho, aby chá­pala.“

„Keď sa bu­deš smiať, bude sa ste­bou smiať celý svet. Keď bu­deš pla­kať, bu­deš pla­kať sám.“

„Ho­vo­ríš, že mi­lu­ješ dážď, ale po­u­ží­vaš dážd­nik. Ho­vo­ríš, že mi­lu­ješ slnko, ale scho­vá­vaš sa v tieni. Ho­vo­ríš, že mi­lu­ješ vie­tor, ale keď fúka, za­tvo­ríš okno. Preto sa bo­jím dňa, keď po­vieš, že mi­lu­ješ mňa.“

„Naj­väčší zba­be­lec je muž, ktorý v žene pre­budí lásku, aj  keď ju nemá v úmysle mi­lo­vať.“

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

„Pravda je taká, že každý ti raz ub­líži. Mu­síš proste nájsť ľudí, pre kto­rých sa oplatí tr­pieť.“

„Stra­tiť lásku je strašné. Klame, kto vraví, že smrť je hor­šia.“

„Každý člo­vek je vlastne je­di­nečný.“

„Mám len jednu am­bí­ciu. Mám len jednu vec, ktorú na­ozaj chcem, aby sa stala. Chcel by som vi­dieť ľudí spo­ločne žiť: čier­nych, bie­lych, Čí­ňa­nov, kaž­dého – to je všetko.“

Komentáre