Ve­dela som, že ti ne­mô­žem brá­niť. Že, ak ťa na­ozaj ľú­bim, mu­sím ti to do­ká­zať práve tým, že ťa ne­chám ísť. Od­chod do za­hra­ni­čia bol pre teba ob­rov­skou prí­le­ži­tos­ťou a hoci som ti ti­síc­krát chcela po­ve­dať, aby si ne­šiel, strach z oka­mihu, kedy by si to spätne oľu­to­val, bol jed­no­du­cho väčší.

Ťažko som za­dr­žia­vala slzy, a keď si mi na­po­sledy za­má­val, cí­tila som sa, akoby nie­kto od­tr­hol kus môjho srdca.

Pa­mä­tám si prvé slová mo­jich “ka­ma­rá­tok”. Vraj je to ne­možné, vraj si tam nie­koho náj­deš, vraj sú všetci chlapi rov­nakí. Ve­rila som, že ty ten typ nie si. Ve­dela som to. Ale tie slová ma zo­žie­rali a ťažko som hľa­dala spá­nok.

Až som sa jed­nej bez­sen­nej noci roz­hodla. My to zvlád­neme!

Ve­dela som, že na prí­jaz­do­vej ceste tvoje auto ne­uvi­dím. Ve­dela som, že ma ne­prek­va­píš ky­ti­cou kve­tov pri dve­rách môjho domu. Ale ve­dela som ešte jedno, si naj­lepší muž, akého som kedy stretla a z týchto okol­ností vy­ťa­žím jed­no­du­cho ma­xi­mum.

A tak sme ob­ja­vili úplne nový roz­mer nášho vzťahu. Na­učili sme sa nie­len vá­žiť si viac je­den dru­hého, ale pre­dov­šet­kým nám pa­ra­doxne od­lú­če­nie po­mohlo žiť na­plno.

Ako sme to zvládli a ako to podľa mňa môže zvlád­nuť kto­koľ­vek?

1.  Všetko je o ko­mu­ni­ká­cií

Vieš, čo som si vždy mys­lela o láske cez in­ter­net? Že tá sku­točná nie je možná, pre­tože ne­cí­tiš jeho vôňu, ne­cí­tiš jeho do­tyk. A stále si za tým sto­jím. No aj cez in­ter­net sa mô­žeš za­mi­lo­vať do duše. A ja som ve­dela, že hoci nám bude vzá­jomná blíz­kosť chý­bať, spája nás niečo oveľa hl­b­šie.

A tak sme ro­bili všetko, čo sme mohli. Za­pla­tila som si po­riadny ba­lík dát do te­le­fónu a vo­lali sme spolu tak­mer každý deň. Cesta zo školy na in­trák sa stala ča­som, kedy sme spolu zdie­ľali zá­žitky. Ty si mal ráno, ja po­obede, bol to náš sta­no­vený čas, ktorý nič ne­mohlo na­ru­šiť.

View this post on Ins­ta­gram

Rainy mor­nings

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

TIP: 4ka ti dá za 10 eur až 10 gb dát!

2. Vy­ťa­žili sme z ne­vý­hody vý­hodu

Ni­kdy sme pri­veľmi ne­ces­to­vali. Áno, ces­to­va­nie láka, no uží­vali sme si viac drob­nosti. Na jednu stranu dobre, na druhú stranu škoda. No keď si bol preč, bol naj­vyšší čas to zme­niť. Stretli sme sa na pol­ceste, pre­na­jali si na týž­deň menší byt cez Airbnb a strá­vili nád­herné ob­do­bie v Lon­dýne. Ob­ja­vili sme spolu čaro ces­to­va­nia a strá­vili spolu tak hod­notný čas, že by možno aj ten rok bez seba vy­nah­ra­dil. Na­učila som sa, že nie je dô­le­žitá kvan­tita, ale kva­lita strá­ve­ného času.

3. Ob­ja­vili sme čaro ces­to­va­nia

Bála som sa, že ces­to­va­nie ne­bude možné. Na­priek tomu, že veľmi chcem, ne­do­ká­žem všetky tie cesty za­pla­tiť. Jed­no­du­cho som tú diaľku vní­mala ako niečo ne­pre­ko­na­teľné.

Dnes už viem, že nie. Na­učila som sa orien­to­vať sa v in­for­má­ciáh a zis­tila som, že na to, aby člo­vek spoz­ná­val svet, ne­musí mi­núť celý ma­je­tok. Každý deň som cez Skys­can­ner sle­do­vala, po­rov­ná­vala a skú­mala, ako a kedy sa mô­žeme najb­liž­šie stret­núť. Tak ma to po­hl­tilo, že som rýchlo za­čala po­ze­rať aj iné mož­nosti a čo­skoro som už plá­no­vala vý­let v Bar­ce­lone s ka­moš­kou.

Dob­ro­druž­stvo a nové zá­žitky mi po­mohli pre­čkať celý ten čas omnoho jed­no­duch­šie.

O 2 týždne si ko­nečne doma. A ja som za ten rok vďačná. Áno, ne­smierne si mi chý­bal. No náš vzťah ustál túto skúšku a bude oveľa sil­nejší, než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Aj preto, že som ko­nečne za­čala žiť a vá­žiť si samú seba.

Komentáre