Bola som oby­čajné dievča, ako všetky os­tatné. Do­sta­točne se­ba­ve­domé, aby sa ne­trá­pilo ná­zormi dru­hých a do­sta­točne spo­lo­čen­ské na to, aby bolo stále ob­klo­pené ľuďmi. Moju po­stavu by člo­vek možno ozna­čil za pl­no­štíhlu, av­šak se­dem­de­siat ki­lo­gra­mov pri mo­jej výške 165 cm bolo cel­kom dosť. Stále som bola una­vená a nez­jedla som toho prí­liš. Bola som tvrdo­hlavá a ne­ob­lomná, veľmi rada som sa cho­dila za­bá­vať s ka­ma­rátmi, no pa­ra­doxne ma ba­vila aj li­te­ra­túra. Pri po­hľade na mo­ti­vačné ci­táty alebo vy­špor­to­vané ženy na Fa­ce­bo­oku sa mi oči pre­vra­cali v 360 stup­ňo­vých tra­jek­tó­riách.

Mys­lela som si, že cvičí len člo­vek, kto­rého ne­baví nič in­te­lek­tu­álne a ur­čite je so se­bou ne­spo­kojný, keď vy­na­kladá toľko ná­mahy, aby mal vyš­šie se­ba­ve­do­mie. Čím viac mi nie­kto o po­hybe ho­vo­ril, tým viac ma to od­pu­dzo­valo.

Až jed­ného dňa ma za­vo­lala ka­ma­rátka si za­be­hať. Tak som išla, prečo nie. Chy­tilo ma to. Na­pĺňal ma po­cit, že keď ne­vlá­dzem, pri­dám, a do­ká­žem ešte viac. Ba­vilo ma krok po kroku sa zlep­šo­vať. Zrazu som vi­dela na sebe zmenu a one­dlho ju vi­delo aj oko­lie. O pol roka ma ka­ma­rátka zla­ná­rila na cvi­če­nie pi­lo­xingu a po pol roku týchto ak­ti­vít som bola ľah­šia o osem kíl. Skú­sila som sa stra­vo­vať zdrav­šie a s mo­jou vý­sled­nou vá­hou 58 kg ma moje oko­lie ne­spoz­ná­valo. Na­ko­niec som za­kot­vila pri cvi­čení v po­sil­ňovni, kto­rému sa ve­nu­jem do­te­raz.

11083648_10204200355392221_7850345892882943392_nfoto: au­tor

Čo je však dô­le­žité, na­šla som pre­po­je­nie me­dzi svo­jím te­lom a du­šou. Pred­tým som si mys­lela, že žiadne ne­exis­tuje a ka­lo­ka­ga­tia je len mý­tus. Na­šla som v športe svoj ko­ní­ček a možno to bude znieť vtipne, na­pĺňa ma hlavne kvôli roz­ví­ja­niu mo­jej psy­chiky. Do­vo­lím si po­ve­dať, že som dia­met­rálne od­lišný člo­vek v po­rov­naní s mo­jím ja spred dvoch ro­kov. Vďaka pre­cíz­nemu prí­stupu k športu a vy­trva­losti som sa na­učila byť aj pre­cízna a vy­trvalá vo všet­kých as­pek­toch svojho ži­vota.

12243222_922235881203987_6985182348715474435_nfoto: au­tor

Te­raz som zdravá a cí­tim sa lep­šie, ako ke­dy­koľ­vek pred tým. Možno mi už ne­chutí každý deň jesť fast fo­ody a slad­kosti, ale zato zjem tri­krát vý­dat­nejší obed, ako keď som mala o dva­násť ki­lo­gra­mov viac. Možno ma už ne­baví cho­diť každý deň na párty, lebo som dosť za­nep­ráz­dnená ak­tív­nej­ším ži­vo­tom, ale pra­cu­jem na ve­ciach, čo majú per­spek­tívu. Cvi­če­nie a šport ako taký mi úplne pre­vrá­til na­ruby môj po­hľad na svet a na to, čo je pod­statné.

Dô­vod, prečo by si teda mala cvi­čiť je jed­no­du­chý. Lebo svoje telo a dušu mi­lu­ješ, a nie ne­ná­vi­díš. Lebo ka­lo­ka­ga­tia exis­tuje.

Komentáre