Veľa ľudí sa za­pri­sa­háva, aké je su­per ísť be­hať hneď ráno, že tak zís­kajú ko­pec ener­gie na celý deň. Vy­skú­šala si to, ale na­miesto na­bu­de­nia cí­tiš aku­rát tak le­tar­giu a ex­tra únavu? Možno ro­bíš len malú chybu v nie­kto­rom z týchto bo­dov: 

 

Hyd­ra­tá­cia

hydratacia

(ob­rá­zok: giphy.com)

Uisti sa, že pi­ješ do­sta­tok vody ako pred be­hom, tak aj po ňom. Keď si de­hyd­ra­to­vaná, tvoje srdce sa viac na­máha, aby na­pum­po­valo krv do časti or­ga­nizmu kde treba. Ak ideš na beh, ktorý bude tr­vať viac ako ho­dinu, ne­za­budni si zo­brať te­ku­tiny so se­bou. Ak sa sna­žíš správne hyd­ra­to­vať a aj na­priek tomu cí­tiš únavu, skús sta­viť na ko­ko­sovú vodu a elek­tro­ly­tové ná­poje (pri­daj do vody napr. hi­ma­láj­sku soľ, zá­zvor alebo ja­vo­rový si­rup).

Vý­živa

proteinovy napoj

/ob­rá­zok: giphy.com/

Tu zo­hráva prím po­znať svoje telo. Je to priam al­ché­mia, aby si bola do­sta­točne na­je­dená, aby si ne­cí­tila únavu po behu, ale zá­ro­veň nie prí­liš pre­je­dená, aby si ne­cí­tila únavu pri behu. Nie­komu jed­no­du­cho vy­ho­vuje viac beh ráno na lačný ža­lú­dok, s ná­sled­nými bo­ha­tými ra­ňaj­kami, inému viac ve­černé be­ha­nie s ľah­kou ve­če­rou. Je­diné pra­vidlo, na ktoré ne­za­bú­daj, je dať niečo vý­živné do ža­lúdka do 15 mi­nút po do­be­haní (pro­te­ínový ná­poj, ba­nán, smo­ot­hie a pod.) – a áno, platí to aj keď chceš schud­núť. Ne­za­budni na jed­no­du­chú rov­nicu: ne­dáš si vý­živné jedlo po do­be­haní – dáš si ka­lo­rické jedlo ná­sledne o pár ho­dín. Telo ne­o­kla­meš, ono za­čne cí­tiť únavu a de­fi­cit v ka­ló­riách a na cukre, preto po­tom au­to­ma­ticky siah­neš po pl­no­ka­lo­ric­kej voľbe, bo­hu­žiaľ často aj ne­zdrav­šej.

Od­dych

strecing

/ob­rá­zok: giphy.com/

Ne­za­budni na re­ge­ne­rá­ciu a re­lax a za­budni na za­ja­čika du­ra­cella hneď po do­be­haní. Skús sa na­miesto toho upo­ko­jiť a stav na stre­čing. Daj si as­poň 10-15 mi­nút na pre­dý­cha­nie, ak za­ra­díš jo­gové va­riá­cie, o to lep­šie. Po­mô­žeš tak telu lep­šie sa okys­li­čiť, čo ve­die k men­šej únave a sva­lo­vici. Ďalší mini tip: ak cho­díš be­hať skoro ráno, ne­za­budni ísť tým pá­dom aj skôr do po­stele. Do­sta­tok spánku ťa uchráni nie­len pred stra­tou ener­gie, ale aj dep­re­siami a pre­je­da­ním.

Komentáre