Už pre­šlo pek­ných pár ro­kov, od­kedy som s ka­ma­rát­kami vzala pr­vý­krát na nohy oby­čajné, staré te­nisky, vy­šla do ulice a vy­skú­šala svoj prvý beh. Hoci som be­há­vala v škole, táto snaha be­hať, bola o inom. Ne­malo ísť to­tiž o nú­tené a nudné dve kolá po be­žec­kej trati v rámci roz­cvičky, malo ísť iba o beh. Beh v prí­rode, ktorý bol na pr­vom mieste. Te­raz si už ani ne­spo­mí­nam na svoje po­pudy, ktoré ma viedli k od­hod­la­niu vy­skú­šať si to, ale som za ne v ži­vote ne­smierne vďačná, pre­tože som si beh za­mi­lo­vala. Stal sa mo­jou sú­čas­ťou a úp­rimne, už by som si ne­ve­dela pred­sta­viť svoj ži­vot bez be­ha­nia. Za tie roky, čo be­há­vam, som mala aj mnoho kríz a pá­dov, ale mô­žem tvr­diť, že beh ma na­učil na­ozaj veľa a tým mi zme­nil ži­vot.

1. Beh ma na­učil ne­báť sa

Pa­mä­tám si, ako som sa cí­tila, keď som išla be­hať pr­vý­krát. Hoci som ne­šla sama, ale s ka­ma­rát­kami, prišlo mi to veľmi zvláštne, pre­tože v tom čase, beh ne­bol tak trendy ako je te­raz a bála som sa, čo si po­mys­lia os­tatní, keď nás uvi­dia. Mys­lela som si, že nás budú od­su­dzo­vať alebo si ro­biť po­smešky z na­šich snáh. Chvíľu mi trvalo, kým som tieto po­city od­strá­nila z hlavy, ale čím čas­tej­šie som be­há­vala a zlep­šo­vala sa, tým mi za­čalo byť po­stupne ukrad­nuté to, čo si druhí mys­lia alebo môžu po­mys­lieť. Sú­stre­dila som sa len a beh a na to, ako si to uží­vam. Te­raz mi ani len ne­príde na um, za­mýš­ľať sa nad dru­hými. Jed­no­du­cho sa ob­le­čiem, obu­jem te­nisky a vy­beh­nem do ulíc.

2. Beh mi zlep­šil kon­dí­ciu a telo

Keď si spo­me­niem na svoje be­žecké za­čiatky a moje prvé vý­sledky, tak mi to príde veľmi úsmevné. Moje prvé dva ki­lo­metre boli skôr pre­chádzka ako beh. Sa­moz­rejme, s nie­koľ­kými pre­stáv­kami na od­dych, aby som sa mohla vy­dý­chať, až mi to príde ako ne­uve­ri­teľné v po­rov­naní s tým, kde som s be­ha­ním te­raz. Bolo úžasné po­zo­ro­vať, ako som sa po­stupne zlep­šo­vala, ako som za­behla svo­jich pr­vých päť, či de­sať ki­lo­met­rov bez je­di­nej pre­stávky. Vďaka behu som do­ká­zala schud­núť nad­by­točné ki­lo­gramy, ktoré som si dlho no­sila so se­bou, zlep­šil mi ak­ti­vitu pľúc a po­mo­hol mi cí­tiť sa vo svo­jom tele vý­razne lep­šie.

View this post on Ins­ta­gram

😍🖤 Mor­nings

A post sha­red by Fit­ness & He­alth (@fit­ness­girls­mo­ti­va­tion) on

3. Beh mi zlep­šil imu­nitu

Vďaka behu som bola me­nej chorá ako v mi­nu­losti. Mi­lu­jem beh cez zimu, čo mi po­máha byť otu­ži­lej­šou. Pre­tože vy­ko­ná­vam fy­zickú ak­ti­vitu, môj or­ga­niz­mus jed­no­du­cho lep­šie re­a­guje na ví­rusy a bak­té­rie.

4. Beh mi zvý­šil se­ba­ve­do­mie

S be­ha­ním sa mi zlep­šilo aj telo, vďaka svo­jim vi­di­teľ­ným vý­sled­kom na tele som sa za­čala pri­ro­dzene cí­tiť lep­šie, čo sa od­ra­zilo aj na mo­jom se­ba­ve­domí. Vďaka tomu koľko ki­lo­met­rov som do­ká­zala od­be­hnúť, som cí­tila hr­dosť a stala sa se­ba­ve­do­mej­šou, pre­tože som si uve­do­mo­vala, že nie každý je ochotný toto pod­stú­piť a aj vy­tr­vať.

5. Beh ma na­učil pre­ko­ná­vať sa

Ako som sa za­čala zlep­šo­vať, chcela som si už v behu niečo do­ká­zať. Nech­cela som len od­be­hnúť zvy­čajnú dĺžku trate a ísť do­mov, ale chcela som do­siah­nuť niečo viac. Vďaka tomu som sa pri­nú­tila od­be­hnúť viac, skú­šala som be­hať rých­lej­šie, hľa­dala som aký­koľ­vek spô­sob, kto­rým by som sa mohla zlep­šiť. Sna­žila som sa byť stále lep­šia, ne­us­tále sa pre­ko­ná­vať a do­ka­zo­vať si, čoho som schopná.

6. Beh ma na­učil byť vy­trva­lou

Ak som sa chcela v behu nie­kam po­su­núť, mu­sela som byť jed­no­du­cho vy­trvalá a ne­mohla som ča­kať, že po pr­vom behu hneď od­beh­nem pol­ma­ra­tón, a na ďalší krát už zvlád­nem rovno ma­ra­tón. Mu­sela som na svoje vý­sledky jed­no­du­cho ča­kať. Mu­sela som sa sna­žiť a ne­pres­tať, aby som do­siahla svoje be­žecké ciele. Mu­sela som byť vy­trvalá a ne­smela som pre­stať. Pri behu som sa na­učila ne­vzdá­vať sa a klásť si ná­ročné ciele, čo sa od­ra­zilo aj v iných strán­kach môjho ži­vota a po­su­nulo ma to na­pred.

7. Beh ma na­učil od­re­a­go­vať sa

Keďže som sa roz­hodla štu­do­vať na dvoch uni­ver­zi­tách a popri tom aj pra­co­vať, môj ži­vot bol plný stresu, po­vin­ností a na­pä­tia, v kto­rom mi zasa len po­má­halo vy­be­hnúť do prí­rody a prísť na iné myš­lienky. Pri behu som do­ká­zala za­bud­núť na všetky po­vin­nosti, na­biť sa ne­sku­toč­nou ener­giou a si­lou vy­tr­vať a po­kra­čo­vať vo svo­jich cie­ľoch, ktoré som si zau­mie­nila. Vďaka behu do­ká­žem pra­vi­delne zre­se­to­vať a byť či už vo fy­zic­kej alebo psy­chic­kej kon­dí­cii a nezb­láz­niť sa.

8. A v ne­po­sled­nom rade, beh ma na­učil mi­lo­vať ži­vot

Vďaka behu som sa na­učila te­šiť zo ži­vota, z kaž­dého jed­ného dňa, kedy som išla be­hať. Beh mi pri­náša ra­dosť a úsmev do dní. Ten po­cit be­hať na svi­taní, keď slnko ešte len vy­chá­dza a za­čať ráno ta­kýmto spô­so­bom je ne­opí­sa­teľný. Keď som bola smutná alebo skla­maná, išla som be­hať a zrazu som sa cí­tila omnoho lep­šie a ľah­šie. Už som ne­cí­tila takú ťar­chu, ale ve­dela som, že všetko čo ma trápi sa jed­no­du­cho ne­ja­kým spô­so­bom vy­rieši. Na­miesto toho som cí­tila po­koj a ra­dosť a te­šila som sa na všetko a hlavne na ďal­šie ki­lo­metre, ktoré som chcela od­be­hnúť.

Ako sa ho­vorí, je­den beh môže zme­niť tvoj deň, mnoho be­hov môže zme­niť tvoj ži­vot. Ak chceš aj ty zme­niť svoj ži­vot a okú­siť čaro behu, ne­vá­haj, obuj si te­nisky a aj ty vy­behni do ulíc a uží­vaj si každý je­den krok. Ani si to ne­uve­do­míš a zis­tíš, ako beh mení ži­vot aj tebe.

Komentáre