Fitko ťa ni­kdy ne­od­mietne kvôli tomu ako vy­ze­ráš

Po­čula som množ­stvo prí­pa­dov, kedy išli ľu­dia na prvú chôdzku/rande a boli hneď po­su­dzo­vaní podľa toho ako vy­ze­rajú a čo majú ob­le­čené. Tak­tiež po­znám ho­ror sto­ries z dl­ho­trva­jú­cich vzťa­hov, kde im par­tner uš­ted­ruje ne­pekné po­známky na svoj vzhľad. Toto sa vo fitku ne­môže stať – pre­tože tomu je jedno, či prí­deš cvi­čiť vo vy­ťa­ha­ných tep­lá­koch a bez make-upu.

Fitko ti ne­zruší schôdzku pár mi­nút pred stret­nu­tím (a s bl­bou vý­ho­vor­kou)

Nie je nič hor­šie, ako keď sa te­šíš na prvé rande, alebo na stret­nu­tie so svo­jím dra­hým a on ti pár mi­nút pred­tým zruší stretko…a ešte s bl­bou vý­ho­vor­kou. Ak ti ten člo­vek nedá dobré vy­svet­le­nie pre ta­kéto ko­na­nie, daj na­bu­dúce rad­šej pred­nosť te­lo­cvični.

elite-daily-studio-firma2-800x400

Ľu­dia vo fitku sú at­rak­tív­nejší ako opití je­dinci v bare

Na­ozaj si mys­líš, že naj­lep­šie miesto, kde mô­žeš stret­núť at­rak­tív­neho je­dinca je bar? Po­tom si asi ne­bola ešte vo fitku, kde sú cha­lani pri­pra­vení s ra­dos­ťou ti po­môcť s akým­koľ­vek cvi­kom a stro­jom – lep­šie miesto na zo­zná­me­nie snáď ani ne­exis­tuje.

S fit­kom sa mô­žeš roz­hod­núť ako bude vaše rande vy­ze­rať, kedy sa stret­nete a čo bu­dete ro­biť

Mô­žeš si ako­koľ­vek plá­no­vať prie­beh svojho rande, má­lo­kedy však vy­jde podľa tvo­jich pred­stáv. Na­opak, na rande s fit­kom si mô­žeš byť istá, že všetko pre­behne podľa tvojho plánu a oča­ká­vaní. „Toto bolo na­ozaj zlé cvi­če­nie a ľu­tu­jem, že som na ňom bola“ – túto vetu ne­bu­deš ni­kdy po­čuť od ni­koho.

preco je fitko lepsie ako rande

Ak si od­mys­líme per­ma­nentku, rande s fit­kom je úplne za­darmo

Na každé rande si mu­síš na­chys­tať drobné – či už bu­deš pla­tiť, alebo nie, ni­kdy ne­vieš čo sa stane, treba byť pri­pra­vený. Vo fitku stačí kú­piť me­sačnú per­ma­nentku a mô­žeš prísť hoci každý deň, alebo dva­krát do dňa – viac pe­ňazí ako dáš za per­ma­nentku si ne­mu­síš pri­pra­vo­vať.

Na stret­nu­tie s fit­kom sa ne­mu­síš chys­tať ho­diny

Na rande sa ur­čite chys­táš mi­ni­málne ho­dinu, aby si bola tip top upra­vená a ohú­rila svojho par­tnera. A ako vy­zerá chys­ta­nie do fitka? Na­zu­ješ te­nisky, ob­le­čieš tep­láky, tričko, vlasy dáš do gu­mičky, schy­tíš špor­tovú tašku a ideš. Cel­kový čas – max. 5 mi­nút.

Vo fitku spá­liš tu­kové van­kú­šiky, čo sa ti na rande v re­štau­rá­cii alebo v bare ne­stane

Rande zna­mená ve­čera, al­ko­hol, prí­padne latte a ko­lá­čik – ne­ho­vo­riac ešte o kine (slané pu­kance a li­ter coly)…Fitko zna­mená čistá voda, alebo špor­tový drink a pro­te­ínový ná­poj. Ví­ťaz pre dobro tvo­jej fi­gúry je jasný – fitko!

elite-daily-guille-faingold-fitness

Fitko ti dá aj po psy­chic­kej stránke viac ako kon­ver­zá­cia na rande

Pre tvoju psy­chiku je ur­čite fajn, ak sa máš komu vy­spo­ve­dať zo svo­jich den­ných trá­pení. Vieš čo ťa po­su­nie ale ďa­lej, ako par­tner, ktorý ťa aj tak veľmi ne­po­čúva? Fitko. Tam ne­zís­kaš iba svaly, ale tým, že bude na­ras­tať tvoja kon­dička a špor­tový vý­kon, ti enormne na­ras­tie aj se­ba­ve­do­mie a dô­vera v seba sa­mého.

Spo­čí­tané a zrá­tané = Rande s fit­kom ťa urobí štíh­lej­šou, spo­koj­nej­šou, sil­nej­šou a šťast­nej­šou, než aké­koľ­vek iné rande.

Komentáre