Mo­delky Vic­to­ria’s Sec­ret mi­lujú švi­hadlo. Mi­lujú ho aj profi bo­xeri a mi­lujú ho aj naj­lepší bas­ket­ba­listi sveta. Ja mi­lu­jem švi­hadlo. Je to tá naj­ši­kov­nej­šia vec na svete a ne­pot­re­bu­ješ žiadnu pre­dra­ženú po­sil­ňovňu.

Tu je 5 dô­vo­dov, prečo by som od­po­ru­čila švi­hadlo kaž­dému.

Ská­kať môže každý

Či už cvi­číš 6-krát týž­denne, alebo vô­bec, švi­hadlo bude vždy vý­zvou. Ako za­čia­toč­ník by si mala za­čať 5 mi­nú­tami a po­stupne pri­dá­vať po mi­núte na­viac. Alebo si na­sta­víš čas a bu­deš sa sú­stre­diť na to, aby si v tomto ča­so­vom okne pre­sko­čila švi­hadlo čo naj­viac krát.

Udrží tvoj tep vo vy­so­kých čís­lach

Švi­hadlo je skve­lým pros­tried­kom na ak­tívny od­po­či­nok me­dzi cvikmi. Me­dzi jed­not­li­vými cvikmi si jed­no­du­cho za­ská­čem, aby som udr­žala tep vo vy­so­kých čís­lach, čím spá­lim oveľa viac tuku a po­má­ham bu­do­vať svaly.

5229f6a0b617673dc6cafd2a1bc955a6

pin­te­rest.cm

Je to na­je­fek­tív­nej­šie kar­dio

5 mi­nút na švi­hadle sa môže rov­nať 1 – 1,5km behu. Je to skvelá al­ter­na­tíva pre tých, pre kto­rých je beh trá­pe­nie.

Si sú­stre­dená

Skvelé na švi­hadle je práve to, že sa mu­síš sú­stre­diť. Ak be­žíš, alebo bi­cyk­lu­ješ, jed­no­du­cho si ideš svoje tempo a čo­skoro aj za­bud­neš, že vô­bec cvi­číš. Pri švi­hadle mu­síš byť ne­us­tále v strehu, dá­vať si po­zor na ti­ming a na každý je­den skok.

Je pre­nosné

Toto asi ne­mu­sím vy­svet­ľo­vať. So švi­had­lom vieš pre­cvi­čiť mnohé par­tie a str­číš ho jed­no­du­cho do ka­belky, alebo aj do vačku.

Komentáre