Chys­táš sa v najb­liž­šej dobe na rande a ne­vieš, aký účes máš zvo­liť? In­špi­ruj sa tý­mito štyrmi jed­no­du­chými účesmi, ktoré pô­so­bia ne­uve­ri­teľne ro­man­ticky a ani ti ne­za­berú toľko práce:

Če­lenka z vla­sov

Roz­deľ si vlasy na po­lo­vicu a na hlavu si na­saď če­lenku z gu­mičky. Jed­not­livé pra­mene vla­sov za­toč do če­lenky tak, aby si ju nimi za­kryla. Po­kra­čuj, až kým ne­zak­ry­ješ celú če­lenku, ne­zak­rý­vaj však jej pre­dok. Os­tatné vlasy si ne­chaj voľne spus­tené či pre­ho­dené na jednu stranu, alebo z nich za­pleť rybí cop. Ten spra­víš tak, že si vlasy roz­de­líš na dve po­lo­vice a pre­ple­táš tenké pra­mienky vla­sov – raz z jed­nej po­lo­vice, raz z dru­hej. Okolo tváre si spusti dva pra­mene vla­sov, aby účes vy­ze­ral kraj­šie a diev­čen­skej­šie.

Za­ple­tená če­lenka

Zo­ber si tenký kú­sok vla­sov pri čele, roz­deľ ho na tri po­lo­vice a za­pleť z neho kla­sický co­pík. Po­kiaľ tú­žiš po väč­šom ob­jeme vla­sov, pri te­mene hlavy si na­tu­pí­ruj zo­pár pra­me­ňov. Aby co­píky boli väč­šie, po­maly po­po­ťa­huj každý je­den pra­meň, z kto­rého sú za­ple­tené. To isté urob aj na dru­hej strane hlavy. Zo­ber oba co­píky a pri­pni si ich spon­kami na te­mene hlavy. Os­tatné vlasy na­toč po­mo­cou kulmy.

Po­lo­vičný co­pík

Po­kiaľ máš od prí­rody rovné vlasy, na­toč si ich po­mo­cou kulmy. Za­toč si tri pra­mienky na boku hlavy po­mo­cou dvoch prs­tov ich na­tu­pí­ruj a upni spon­kami. Roz­tiahni ich prs­tami, aby boli opticky väč­šie a pri­pni spon­kou. Na dru­hej strane hlavy urob presne to isté a takto oba pra­mienky upni na te­mene hlavy. Na ich konci urob akýsi fa­lošný uzlík, ktorý tiež za­fi­xuj po­mo­cou spo­niek.

Ro­man­tický účes

Na­toč si vlasy po­mo­cou kulmy a na te­mene hlavy si za­pleť tenký co­pík. Pra­mienky zo obi­dvoch strán za­toč, po­po­ťa­huj ich aby pô­so­bili hus­tej­šie, pre­strč ich cez za­ple­tený cop a pri­pni spon­kou. To isté urob aj na dru­hej strane a po­kra­čuj, až kým za­ple­tený cop úplne ne­zak­ry­ješ.

Komentáre