V ži­vote nás učili, aby sme svoje emó­cie ne­dá­vali na­javo. Aby sme sa ve­deli ovlá­dať a sprá­vali sa ako do­spelí. Av­šak nie­ktoré zna­me­nia to do­hnalo až do bodu, kedy sa stali na­vo­nok emo­ci­onálne chlad­nými. Ne­do­stup­nými. Nie je to tým, že by ne­cí­tili, práve na­opak. Ich emó­cie sú hl­boké, no na­učili sa ich skrý­vať. Po­sta­vili si múr, cez ktorý ne­pus­tia len tak ko­ho­koľ­vek. Preto ak po­znáš člo­veka na­ro­de­ného v jed­nom z na­sle­du­jú­cich zna­mení a zdá sa ti byť emo­ci­onálne chladný a ne­do­stupný, ne­vzdá­vaj to. Maj tr­pez­li­vosť. Ako­náhle si zís­kať jeho dô­veru, pustí si ťa bliž­šie a po­cho­píš, že to ča­ka­nie a úsi­lie stálo za to.

Škor­pión: vy­siela ne­jasné sig­nály, až kým ťa ne­spozná

Vnú­torný svet škor­pi­óna je ne­ko­nečne far­bistý a in­ten­zívny, aj keď na­vo­nok pô­sobí veľmi zá­hadne. Chce, aby si všetci v miest­nosti mys­leli, že nemá srdce, a to len preto, že si uve­do­muje ako veľmi musí svoj svet chrá­niť. Cíti, že je ne­vy­hnutné, aby skrý­val svoje emó­cie, ktoré by ne­správni ľu­dia mohli vy­užiť a po­šlia­pať.

Stre­lec: emó­cie spra­co­váva oso­bit­ným spô­so­bom

Stre­lec je známi svo­jou „su­per­schop­nos­ťou“ byť ne­us­tále po­zi­tívne na­la­dený. A keď nie sú schopní vi­dieť vo ve­ciach to dobré, tvá­ria sa, že ich to vlastne vô­bec ne­zau­jíma. To by bolo ob­di­vu­hodné, keby to bola pravda. Strelci mi­lujú svoju slo­bodu a obá­vajú sa všet­kého, čo by sa mohlo dot­knúť ich ci­tov. Aj keď si mys­lia, že svoje emó­cie do­kážu skrý­vať za úsmev a vtipné reči, v spo­loč­nosti, kde sa cí­tia bez­pečne, svoje „steny“ od­ho­dia.

zdroj: unsp­lash.com

Ko­zo­ro­žec: svoje emó­cie chrá­nia tak dlho, ako vlá­dzu

Ich ži­vot je o do­sa­ho­vaní cie­ľov. Po do­sia­hnutí jed­ného sa ih­neď ženú za ďal­ším. Ak by sa do nie­koho za­mi­lo­vali, tak by to všetko len skom­pli­ko­valo. A aj keď si mys­lia, že v ži­vote im stačí ka­ri­éra a pe­niaze, nie­kde hl­boko vo vnútri ve­dia, že je­diné na čom zá­leží je láska. Len sa boja, že ak by ju uká­zali, mu­seli by sa vzdať svo­jich snov. Skôr či ne­skôr však zis­tia, že všetko, čo ro­bia aj tak sme­ruje k tomu, aby raz mohli mať mi­lu­júcu ro­dinu.

Vod­nár: svoje city si rád ne­cháva pre seba

Člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení mi­luje po­tulky sve­tom, pri­čom oča­ruje ľudí okolo seba svo­jou pri­ro­dze­nou múd­ros­ťou. Na­vo­nok by sa naj­rad­šej roz­dali, no svoje vnútro a osobný ži­vot si dr­žia riadne na uzde. Keď sa v nich emó­cie prí­liš na­ko­pia, stra­tia sa. Aj keď sa tvá­ria chladne a vzdia­lene, ver, že v ich vnútri je oh­ňos­troj po­ci­tov, ktoré si však chcú vy­rie­šiť oni sami.

zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre