1. Akú vec by si nikdy viac neurobil?
 2. Radšej by si bol dvakrát taký múdry alebo dvakrát taký šťastný?
 3. Kvôli čomu si naposledy plakal?
 4. Čo by prekvapilo tvojich rodičom, keby to zistili?
 5. Aký je tvoj najhorší zvyk?
 6. Akú superschopnosť by si chcel mať na jeden deň?
 7. Kde by si najradšej žil, keby to mohlo byť kdekoľvek na svete?
 8. Aká bizarnosť ťa dokáže rozčúliť najviac?
 9. Kto ťa pozná najlepšie?
 10. Čomu si sa venoval na strednej vo svojom voľnom čase?
 11. Keby si sa mohol vrátiť naspäť v čase, čo by si poradil svojmu mladšiemu ja?
 12. Akú jednu vec by si ľutoval najviac, keby si ju nemal možnosť prežiť?
 13. Nekonečná láska alebo peniaze?
 14. Čo by si robil, keby si vedel, že ti zostáva týždeň života?
 15. Aká je tvoja najpočúvanejšia pesnička?
 16. Dovolenka na pláži alebo spoznávanie krajín?
 17. Čo je prvá vec, ktorú by si urobil, keby si vyhral lotériu?
 18. Aká fiktívna postava ti najviac pripomína teba?
 19. Veríš v karmu?
 20. Aká bola tvoja obľúbená TV show, keď si bol ešte dieťa?
 21. Čo je tá najdivnejšia vec, ktorú pokladáš za atraktívnu u žien?
 22. Existuje niečo, na čo si poverčivý?
 23. Aká je tvoja najdesivejšia skúsenosť?
 24. Myslíš si, že je dôležité vedieť vždy čo je vo svete nové?
 25. Aký najlepší darček si dostal?
 26. Aká je prvá vec, ktorú by si urobil, keby si sa na jeden deň prebudil ako žena?
 27. Čo je tá najmilšia vec, ktorú o tebe môže niekto povedať?
 28. Obrovský byt v centre mesta alebo malý domček s krásnym výhľadom?
 29. Čo je najdivnejšie na tvojej rodine?
 30. Radšej sa ospravedlníš alebo si predom popýtaš povolenie?

Zdroj: thoughtcatalog.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.