Štíhla po­stava s chu­dým vy­pra­co­va­ným bruš­ným svals­tvom nie je iba vý­sled­kom cvi­če­nia, ale aj správ­neho stra­vo­va­nia a psy­chic­kej po­hody. Ak si mala zlý deň, vy­behni na čerstvý vzduch, je to tá naj­lep­šia a naj­lac­nej­šia te­ra­pia. Ma­lým, ale cel­kom pod­stat­ným tri­kom je aj správne dr­ža­nie tela. Ne­za­budni ani na čerstvé po­tra­viny pre do­sta­tok vlák­niny a dô­le­žité sú aj pro­bi­otiká pre udr­ža­nie správ­nej črev­nej mik­rof­lóry a dobré trá­ve­nie. Cel­kovo sa snaž o toto:

zdroj: stocksy.com
 1. Do­dr­žia­vaj pitný re­žim
 2. Jedz mi­ni­málne 5 por­cií denne
 3. Do­dr­žia­vaj pri­me­rané por­cie je­dál
 4. Jedz po­maly
 5. Rob kar­dio ak­ti­vitu as­poň 20 mi­nút denne, 5x v týždni
 6. Ne­hrb sa – správne dr­ža­nie tela po­sil­ňuje brušné svals­tvo
 7. Vy­saď ku­po­vané slad­kosti
 8. Ni­kdy ne­vy­ne­chaj ra­ňajky
 9. Ne­hla­duj
 10. Zre­du­kuj soľ a vy­meň ju za hi­ma­láj­sku
 11. Ne­za­budni na pro­bi­otiká (pravý jo­gurt, kom­bu­cha..)
 12. Snaž sa vy­hnúť stresu
 13. Nauč sa re­la­xo­vať
 14. Spi as­poň 7-8 ho­dín denne
 15. Zmi­ni­ma­li­zuj prí­jem al­ko­holu
 16. Každý deň si daj 5 por­cií čerstvého ovo­cia a ze­le­niny
 17. Cvič jogu
 18. Plá­vaj
 19. Po­sil­ňuj
 20. Ne­za­budni na pre­chádzku na čerstvom vzdu­chu každý deň

Komentáre