Po­znáš to. Všade okolo Teba vládne via­nočná at­mo­sféra, láska je ešte sil­nej­šia, za­mi­lo­va­ných je v meste stále viac, len ty sa pre­chá­dzaš cez via­nočné trhy sama s po­há­rom va­re­ného vína v ruke. No ani ví­nom sa Ti ne­darí zba­viť po­citu osa­me­losti. Ak Ťa (opäť) ča­kajú sin­gle Via­noce, ne­zú­faj, aj tie majú svoje čaro a pri­ná­šajú so se­bou vý­hody, ktoré ur­čite oce­níš.

1.Ušet­ríš

Aj Ty každý rok už tri me­siace pred Via­no­cami kr­vo­potne šet­ríš, aby si mohla na­kú­piť ce­lej svo­jej ob­rov­skej ro­dine a pria­teľ­kám skvelé a bez­kon­ku­renčné via­nočné dar­čeky? Ak máš par­tnera, mu­síš mys­lieť aj na dar­ček preňho. Ne­ho­vo­riac o tom, že ne­jaký ten dar­ček ur­čite oča­ká­vajú aj par­tne­rovi ro­di­čia, sú­ro­denci, či ne­bo­daj ne­tere a sy­novci. Ďal­šie vý­davky. Ak ho ne­máš, do­sta­neš síce o je­den dar­ček me­nej, ale aj ušet­ríš. Ušet­rené pe­niaze tak mô­žeš po­kojne in­ves­to­vať do seba.

2.Via­noce s ro­di­nou

Ak si už za­žila „za­dané“ Via­noce, ur­čite po­znáš to ne­ko­nečné na­ťa­ho­va­nie sa o tom, u kto­rých ro­di­čov strá­vite Štedrý deň, kto­rej mame po­mô­žete na­va­riť a s kto­rým ot­com oz­do­bíte dom via­noč­nými sve­tiel­kami. Ak si sin­gle, nič také Ťa ne­čaká. Mô­žeš strá­viť Via­noce so svo­jou ro­di­nou a ne­mu­síš sa ni­komu pris­pô­so­bo­vať.

foto: pe­xels.com

3.Ne­bu­deš skla­maná

Už pol roka si sa sna­žila naz­na­čiť svojmu par­tne­rovi, čo by si si chcela nájsť pod strom­če­kom, no jemu to aj tak ne­došlo. Se­díš skla­maná na gauči vedľa via­noč­ného strom­čeka a sna­žíš sa cez všetko to skla­ma­nie tvá­riť vďačne a spo­kojne. Ak si sin­gle, nič po­dobné sa Ti ne­stane.

4.Via­noce v py­žame

Ak sa roz­hod­neš, že ne­bu­deš trá­viť Via­noce u ro­di­čov, ča­kajú Ťa po­ho­dové a le­nivé sviatky plné dob­rého vína, chut­ného jedla, ktoré mô­žeš po­kojne strá­viť celé v py­žame, za­ba­bu­šená pod de­kou s vy­so­kými hru­bými po­nož­kami. Ne­mu­síš ísť na náv­števu k par­tne­ro­vým ro­di­čom, ka­ma­rá­tom, či ko­le­gom. Mô­žeš byť len sama so se­bou.

5.Mô­žeš ces­to­vať

Už roky tú­žiš vi­dieť via­nočný Pa­ríž, Rím, či New York, no stále sa Ti to ne­po­da­rilo. V práci si za­va­lená po­vin­nos­ťami a to málo voľ­ného času, ktorý Ti ostáva sa sna­žíš ve­no­vať ro­dine a blíz­kymi. Práve Via­noce sú ide­ál­nym ob­do­bím na to, aby si si vy­ra­zila po­kojne aj sama a po­kojne aj do spo­mí­na­ného Ríma, Mi­lána, Pa­ríža alebo New Yorku. Kam­koľ­vek, kde bude Tvoje ces­to­va­teľ­ské JA šťastné a spo­kojné. Ok­rem iného sa ne­mu­síš obá­vať toho, že Tvoj par­tner bude ohŕňať no­som a po­čí­tať, koľko Vás to bude všetko stáť.

 

6.Máš telku pre seba

Chceš po­ze­rať po ti­sí­ci­krát Po­po­lušku, Pe­rin­babu či Mrá­zika? Po­kojne si za­pni telku a stráv pri nej aj celý deň. Si je­di­ným pá­nom ovlá­dača.

7.Ne­mu­síš va­riť, piecť

Ak nie si typ nad­še­nej gaz­dinky, ktorá sa ne­vie doč­kať vy­pe­ka­nia via­noč­ných ko­lá­či­kov a va­re­nia via­noč­nej ka­pust­nice, sin­gle Via­noce sú pre Teba ako stvo­rené. Čo si na­va­ríš/na­pe­čieš to si aj zješ. Ak sa Ti va­riť nechce, mô­žeš sa ísť na­jesť k ro­di­čom, ur­čite Ťa ne­od­mietnu.

foto: pe­xels.com

8.Mô­žeš flir­to­vať na via­noč­ných ve­čier­koch

Na via­noč­ných ve­čier­koch je vždy úplne iná at­mo­sféra, ako na tých ce­lo­roč­ných. Je o niečo ča­ro­vnej­šia, ma­gic­kej­šia a ako stvo­rená na flir­to­va­nie. A práve to si mô­žeš do­vo­liť, ak si sin­gle. Veď kto po­ve­dal, že práve na via­noč­nom ve­čierku ne­mô­žeš stret­núť nie­koho rov­nako sin­gle a rov­nako úžas­ného ako si Ty?

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre